Publications 2017

<< Return to 2016
Бароўская, В.М. Беларускае пытанне на савецка-польских перагаворах 1918–1921 гг. / В. М. Бароўская. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 269 с.
У манаграфіі праведзена сістэмнае даследаванне гісторыі савецка-польскіх перагавораў 1918-1921 гг. Вызначана перыядызацыя перагаворнага працэсу, вылучаны неафіцыйная і афіцыйная часткі савецка-польскіх перагавораў. Падрабязным чынам было разгледжана пытанне фарміравання беларускага ўчастка савецка-польскай мяжы і працэсу рэктыфікацыі. Даследавана дзейнасць Польска-расійска-ўкраінскай ваеннай узгадняльнай камісіі на тэрыторыі Беларусі, асаблівасці стварэння і існавання нейтральнай зоны. Разлічана на гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў для паглыбленнага вывучэння курса айчыннай гісторыі ў вышэйшых навучальных установах, і ўсіх тых, хто цікавіцца дадзенай тэмай.
Через года, через века — помните : сб. науч. ст. : (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) / сост.: Я.П.Безлепкин, А.В.Берянев, А.П.Соловьянов ; редкол.: В.В.Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Колорград, 2017. — 199 с.
В сборнике представлены научные статьи, отражающие события 1941 года, в том числе подготовку и ход военных действий в начальный период войны, эвакуацию в советский тыл, демографические потери противоборствующих сторон и другие вопросы.
Адресован историкам, педагогам, студентам, всем, кто интересуется историей начального периода Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны.
История аграрной науки Беларуси (XIX–XXI в.). В 2 ч. Ч. 1 / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2017. — 310 с.
В монографии впервые системно исследован процесс развития аграрной науки Беларуси в XIX–XXI в. Определены его периоды и этапы, а также их характерные особенности. Освещены наработки и достижения отечественных ученых-аграриев.
Книга адресована учащимся и студентам, магистрантам и аспирантам, специалистам и преподавателям, широкой общественности, всем, кто интересуется жизнью и творчеством белорусских ученых.
История аграрной науки Беларуси (XIX–XXI в.). В 2 ч. Ч. 2 / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2017. — 508 с.
В монографии впервые системно исследован процесс развития аграрной науки Беларуси в XIX–XXI в. Определены его периоды и этапы, а также их характерные особенности. Освещены наработки и достижения отечественных ученых-аграриев.
Книга адресована учащимся и студентам, магистрантам и аспирантам, специалистам и преподавателям, широкой общественности, всем, кто интересуется жизнью и творчеством белорусских ученых.
Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2016 года / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў ; А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 188 с.
У зборніку зроблена першая спроба асэнсаваць і прадставіць грамадскасці найбольш значныя навуковыя праекты, якія выкананы калектывам вучоных Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі ў 2016 г.
Праца будзе карыснай не толькі даследчыкам, але і шырокаму колу студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, усім, хто цікавіцца здабыткамі нацыянальнай гуманітарыстыкі.
Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скепьян ; рэдкал.: У.Р. Гусакоў [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 506 с.
Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны.
Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.
Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скепьян ; рэдкал.: У.Р. Гусакоў [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 498 с.
Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны.
Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.
Смяховіч, М.У. Сельская гаспадарка Беларусі ў 1943–1991 гадах: этапы развіцця, дасягненні, вопыт / М.У.Смяховіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 439 с.
У манаграфіі ўпершыню ў беларускай гістарыяграфіі ўсебакова вывучана і даследавана дзейнасць партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва СССР і БССР па рэалізацыі асноўных мэт аграрнай палітыкі савецкай дзяржавы з восені 1943 г. па 1991 г.; разгледжаны этапы і ўласцівасці развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы сельскай гаспадаркі; высветленаэфектыўнасць выкарыстання вытворчых фондаў і машынна-трактарнай тэхнікі; вызначаны роля і месца адміністрацыйна-ўпраўленчага персаналу кіруючых структур у арганізацыі аграрнай вытворчасці; ахарактарызавана становішча ў галіне арганізацыі і аплаты працы калгаснага сялянства; ахарактарызавана становішча ў галіне арганізацыі і аплаты працы калгаснага сялянства; адлюстраваны спецыфіка, асаблівасці і вынікі рэфармавання аграрнай вытворчасці ў 1986-1991 гг.
Разлічана на шырокае кола чытачоў, зацікаўленых у прадметным авалоданні айчыннай гісторыяй. Рэкамендавана для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе.
Беларусь в геополитических процессах ХХ — начала ХХI в. : сборник научных статей / редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2017. — 191 с.
В сборнике научных статей представлены исследования белорусских и украинских историков и политологов, раскрывающие актуальные вопросы роли и места Республики Беларусь в системе международных отношений, особенности межгосударственных контактов с отдельными странами в ХХ — начале ХХI в., а также процессы взаимодействия с белорусской диаспорой в мире на современном этапе. Во второй главе представлены актуальные вопросы участия Беларуси в деятельности Организации Объединенных Наций и особенности взаимодействия с ее структурами.
Книга рассчитана на исследователей, преподавателей, студентов и всех тех, кто интересуется сферой международных отношений.
Актуальные направления идеологической работы в Республике Беларусь / М.Г. Жилинский [и др.] ; редкол.: М.Г. Жилинский [и др.]. — Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. — 331 с.
Издание посвящено основным направлениям организации и ведения идеологической работы в Республике Беларусь и содержит актуальную информацию как теоретического, так и прикладного характера о политической, социально-экономической и духовной сферах жизнедеятельности белорусского общества.
Представленный информационный материал также может быть востребован и полезен в деятельности руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций, лиц, осуществляющих идеологическую работу, научных работников, преподавателей.
Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справ. / М.Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М.Г. Жилинского. — Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2017. — 184 с.
В издании представлена краткая актуальная информация по истории, общественно-политическому и социально-экономическому развитию Республики Беларусь.
Ориентировано на руководителей и работников государственных органов и иных организаций (в том числе идеологических работников), научных работников, преподавателей учреждений высшего образования, слушателей и студентов.
Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі (памяці Таццяны Мікалаеўны Каробушкінай) / Навук.рэд.: А.М.Мядзведзеў. — Вып. 28. — Мінск: “Беларуская навука”, 2017. — 291 c.
У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі змешчаны навуковыя артыкулы і матэрыялы, прысвечаныя Лаўрэату Дзяржаўнай Прэміі Рэспублікі Беларусь, вучонай, якая працавала ў галіне археалогіі амаль 50 гадоў, Т.М.Каробушкінай. У зборніку прадстаўлены археалагічныя старажытнасці розных часоў – ад эпохі каменя да новага часу – Беларусі і сумежных краін, а таксама вынікі палявых работ 2014 г.
Зборнік навуковых артыкулаў разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, музейных работнікаў, настаўнікаў і ўсіх тых, хто любіць старажытную гісторыю, цікавіцца матэрыяльнай і духоўнай культурай нашых продкаў.
Антропология Беларуси в исследованиях конца ХIX — середины ХХ в. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; сост.: О.В.Марфина [и др.]; авт. ист. коммент. В.В.Яновская ; науч. ред.: И.И.Саливон, О.В. Марфина. — Минск : Беларуская навука, 2017. — 456 c.
Представлены наиболее значимые работы по антропологии Беларуси, начиная с конца ХIX и до середины ХХ в. белорусских, российских и зарубежных исследователей. Книга посвящена основным разделам антропологии — морфологии человека (соматической антропологии) и этнической антропологии.
Послужит своеобразной хрестоматией для студентов исторических, социальных и биологических факультетов вузов нашей страны.
Волкаў, М. А. Слуцк на старых планах / М.А.Волкаў ; навук. рэд. Д. В. Лісейчыкаў. — Мінск : Беларусь, 2017. — 159 c.
У кнізе з апорай на багаты выяўленчы матэрыял адлюстравана гісторыя Слуцка, аднаго з найбольш самабытных гарадоў Беларусі. Асновай для вывучэння шматграннай і яскравай мінуўшчыны Слуцка з’яўляюцца планы горада і яго частак XVII — пачатку ХХ ст. Для раскрыцця асаблівасцей архітэктуры паселішча ў кнізе таксама змешчаны малюнкі асобных будынкаў і архітэктурных комплексаў, а таксама фотаздымкі горада. Большасць планаў і малюнкаў былі выяўлены ў архівах Беларусі, Польшчы, Германіі, Расіі і Літвы і публікуюцца ўпершыню.
Прызначаецца для ўсіх, хто цікавіцца мінуўшчынай Слуцка, а таксама гісторыяй архітэктуры і горадабудаўніцтва Беларусі.
Смольянинов, М. М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. / М.М. Смольянинов. – М. : Фонд «Историческая память», 2017. – 415 с.
В монографии впервые освещены вопросы мобилизации в белорусских губерниях в русскую армию в начале Первой мировой войны, формирования новых полков и дружин государственного ополчения, показано выдвижение их в места сосредоточения и развёртывания для начала военных действий. Исследованы вопросы эвакуации населения, учреждений и предприятий, проблема беженства мирных жителей и её решения на белорусских землях. Освещены боевые действия на территории Беларуси, падение морально-боевого духа в войсках Западного фронта, названы причины и последствия этого явления. Говорится о нарушении германскими войсками мирного договора и захвате огромной территории, показана организация отпора противнику советским правительством
Криворот, А. А. Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и России в тылу немецкой группы армий «Центр» (1941–1944 гг.) / А.А. Криворот. — М.: Фонд «Историческая память», 2017. — 336 с.
Монография посвящена боевому содружеству партизан Беларуси и России в годы Великой Отечественной войны. Впервые в историографии предпринята попытка системного исследования степени влияния совместных действий партизанских формирований соседних республик на развёртывание всенародной борьбы в тылу наиболее мощной военной группировки гитлеровской Германии — группы армий «Центр». В книге рассматривается взаимодействие партизан по организации и укреплению отрядов, бригад, временных соединений при нанесении согласованных ударов по транспортным коммуникациям противника, его опорным пунктам (гарнизонам, полицейским участкам, волостным управам). Монография адресуется учёным, преподавателям, краеведам, студентам, военнослужащим, всем, кто интересуется историей советского партизанского движения.
Кривошей, Д.А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 – июль 1944 г.) / Д.А. Кривошей. – М. : Фонд «Историческая память», 2017. – 316 с.
В книге на основе материалов архивных источников, периодической печати, воспоминаний очевидцев представлена история национальных сообществ Беларуси в период германской оккупации 1941-1944 гг. На примере судеб евреев, поляков, украинцев, русских, цыган, татар, литовцев, латышей и «фольксдойче» автор предпринял попытку показать характер национальной политики оккупантов.
Книга адресована широкому кругу читателей – историкам, краеведам, студентам, а также всем, кто интересуется историческим прошлым Беларуси.
Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі «Экскурсійна-пазнавальны турызм як важны фактар прапаганды і развіцця нацыянальнай культуры» прымеркаванай да Года культуры і 20-годдзя БГАЭіГП – Мінск, 22 верасня 2016. – 79 с.
У зборнік увайшлі матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі прысвечанай 20-годдзю БГАЭіГП і да Года культуры. Разлічаны як для спецыялістаў, так і шырокае кола чытачоў, усіх, хто цікавіцца тэндэцыямі развіцця экскурсійна-пазнавальнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь
Актуальные вопросы антропологии. Выпуск 12 / Сборник научных трудов. — Минск : Беларуская навука, 2017. — 346 с.
В сборнике представлены работы, отражающие результаты современных исследований в области исторической, биологической и медицинской антропологической науки. Наряду с классическими проблемами антропологии древнего и современного населения рассмотрены прикладные вопросы, связанные с антропологическими направлениями в философии, психологии и педагогике, со спортивной антропологией. материалы научного сборника представляют интерес для специалистов разных отраслей знаний – антропологов, историков, биологов, медиков, философов, психологов и педагогов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами человека.
Плавинский, Н.А. Как работают учёные. Археолог : для мл. шк. возраста / Н.А. Плавинский, В.Л. Лакиза – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 32 с.
Книга рассказывает об исторической науке – археологии и о том, когда и где она возникла, кто такие археологи, о раскопках в Беларуси, а также об удивительных находках, которые помогают воссоздать далёкое прошлое, увидеть, как жили, трудились, украшали свою жизнь наши предки.
Чикалова, И. Р. Великобритания: изучение в Российской империи (XIX — начало XX вв.) / И. Р. Чикалова. — СПб.: Алетейя, 2017. — 576 с.
Книга раскрывает основные направления изучения Великобритании в Российской империи, возвращает в культурное пространство и научный оборот многочисленные труды, опубликованные на протяжении XIX — начала XX века. Показывает место в сообществе российских англоведов выходцев из белорусских губерний. Анализирует трансфер образа страны в интеллектуальное пространство России посредством переводов на русский язык зарубежных трудов по истории, государственному, экономическому и социальному строю Великобритании. Показывает их тематическую и идейную направленность. Анализирует роль периодической печати в ознакомлении российского читателя с жизнью британского общества. Обращение к журнальным рецензиям и откликам дает возможность познакомиться со взглядами современников на изданные в России труды об истории, политике, экономике и культуре «Туманного Альбиона».
Для историков, культурологов, преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, всех интересующихся интеллектуальной историей России и Великобритании.
Дмитриева, О.П. Национальные общности на территории Беларуси в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) / О.П. Дмитриева. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 243 с.
Монография представляет собой комплексное исследование положения национальных общностей на территории Беларуси в 1914-1918 гг. Особое внимание уделено динамике численности белорусов, евреев, поляков, русских украинцев, литовцев, латышей, немцев и татар, проживавших в границах Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Всесторонне освещен вопрос национально-культурного и общественно-политического развития этносов в условиях деятельности царского, советского, Временного правительств, немецких оккупационных властей и проводимой ими национальной политики на белорусских землях.
Адресуется преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам исторических специальностей, научным сотрудникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся этнодемографической историей Беларуси.
Кузнецова-Тимонова, А.В. Воины-интернационалисты из Беларуси в гражданской войне в Анголе : 1975-1992 / А. В. Кузнецова-Тимонова. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 354 с.
В книге изложены события гражданской войны в Анголе (1975-2002 гг.), причины и обстоятельства, при которых туда направлялись советские военнослужащие – в том числе белорусы, уроженцы БССР и те, кто являются гражданами Республики Беларусь в настоящее время. Подробно рассмотрены условия несения службы в Анголе советскими военными и специалистами, их участие в боевых операциях, взаимодействия с ангольскими и кубинскими военнослужащими. Значительная часть книги представляет собой воспоминания непосредственных участников событий. Издание представляет большой интерес для профессиональных историков и всех, кто интересуется военной историей ХХ века
Зянюк, Р.У. Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772–1914 гг.) / Р.У. Зянюк. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 299 с.
У манаграфіі аналізуецца палітыка расійскіх уладаў адносна каталіцкіх навучальных устаноў ў перыяд з 1772 па 1914 г., даследуецца дзейнасць двух груп каталіцкіх адукацыйных цэнтраў: школ па падрыхтоўцы духавенства (семінарыі, манаскія студыі і духоўныя акадэміі) і агульнаадукацыйных навучальных устаноў (гімназій, павятовых і парафіяльных школ, а таксама жаночых і музычных навучальных устаноў).
Религия и общество — 11 : сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. — Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. — 380 с.
Публикуемые материалы отражают многообразие точек зрения по актуальным проблемам религиоведения — истории, философии и социологии религии, свободы совести и государственно-конфессиональных отношений; религии и культуры, образования, языкознания. Ряд материалов публикуется в порядке дискуссии и в авторской редакции. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакционного совета.
Лысенко, П.Ф. Древний Пинск: XI–XIII вв. — Пинск: Пинская региональная типография, 2017. — 174 с.: ил. — (3-е издание доп.).
В книге рассматриваются происхождение названия города Пинска, время его первого летописного упоминания. По летописным сообщениям излагается его политическая история. По материалам археологических исследований определяется его историческая топография, планировка, застройка, реконструируется внешний вид города и занятия населения. Написана в популярной форме, хорошо иллюстрирована. Рассчитана на широкого читателя.
Лысенко, П.Ф. Откуда пошла земля белорусская. Дреговичи. Кривичи. Радимичи: для сред и ст. шк. возраста (совместно с Г.В. Штыховым). — Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 48 с.: ил.
Книга известных белорусских археологов П.Ф. Лысенко и Г.В. Штыхова посвящена трём крупнейшим племенным союзам древних славян — дреговичам, кривичам, радимичам, на основе которых в последующие века сформировался белорусский народ. Опираясь на летописные и археологические данные, авторы рассказывают о том, как происходило заселение древними славянами территории Беларуси, о их жизни и занятиях. Издание богато иллюстрировано. Книга рекомендуется для чтения всем, кто интерересуется историей Беларуси.
Лысенко, П.Ф. Туровское княжество: для сред. и ст. шк. возраста. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 48 с.: ил.
Книга известного белорусского археолога П.Ф. Лысенко посвящена древнему Туровскому княжеству, которое в 10-13 веках занимало южную половину современной территории Беларуси и наряду с Полоцким княжеством стояло у истоков белорусской государственности. Основываясь на материалах летописей и богатейшем археологическом материале, автор рассказывает о зарождении и развитии Туровского княжества, о его князьях, великом писателе и просветителе Кирилле Туровском, о том, как жили и чем занимались простые жители Туровщины — предки значительной части современных белоруссов. Многие страницы книги посвящены Турову — столице княжества и одному из древнейших городов Беларуси. Книга рекомендуется для чтения ученикам старших классов средних школ, гимназий, колледжей, а также всем, кто интересуется историей Беларуси.
Актуальные вопросы антропологии: Сборник научных трудов. — Вып. 12. — Минск: Беларус. навука, 2017. — 345 с.
В сборнике представлены работы, отражающие результаты современных исследований в области исторической, биологической и медицинской антропологической науки. Наряду с классическими проблемами антропологии древнего и современного населения рассмотрены прикладные вопросы, связанные с антропологическими направлениями в философии, психологии и педагогике, со спортивной антропологией. Материалы научного сборника представляют интерес для специалистов разных отраслей знаний — антропологов, историков, биологов, медиков, философов, психологов и педагогов, а также предназначены для широкого круга читателей, интересующихся проблемами человека. (Содержание сборника № 12 / Скачать).
Аляксей Міхайлавіч Літвін: старонкі жыцця і навуковай дзейнасці / Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі; уклад.: В. М. Бароўская, А. Г. Трубчык. — Мінск: Беларуская навука, 2017. — 118 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навуко-ва-арганізацыйнай, педагагічнай, грамадскай дзейнасці доктара гістарычных навук, прафесара Аляксея Міхайлавіча Літвіна. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі.
Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А.Каваленя. Вып. 32. — Мінск: Беларус. навука, 2017. — 252 с.
Чарговы выпуск «Гістарычна-археалагічнага зборніка» Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвечаны 60-годцзю Валянціна Фёдаравіча Голубева. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў і археолагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі, Полынчы, Літвы і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і за-межнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія неабыякава ставяцца да гістарычнага мінулага.
Нарочская операция 1916 г.: история и современность / Сборник статей / редкол.: В.В. Данилович [и др.]. — М. 2017.: Фонд «Историческая память», 2017. — 164 с.
Статьи и сообщения сборника посвящены различным аспектам событий Первой мировой войны 1914–1918 гг. на территории Беларуси, рассмотрению места и значения Нарочской операции марта 1916 г. в истории боевых действий на российско-германском фронте и Европейском театре боевых действий в целом, состоянию и перспективам мемориализации памяти о героях и жертвах Первой мировой войны в России и Беларуси. Издание рассчитано на историков, исследователей, преподавателей, студентов и всех, кто интересуется военной историей.

<< Return to 2016