Hancharenka Kiryl

Junior Researcher
Department of scientific and information work,
Master of Science in History

Tel: (+375 17) 378-18-39.
E-mail: kirgon55@mail.ru

Member of the trade union committee Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus.

Was born on May 5, 1989 in Minsk. In 2018 he graduated from the Faculty of History of the Belarusian State University. From 2013 to 2015 — service in the Armed Forces of the Republic of Belarus. He works at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus from 2007 to the present. In 2022, he graduated from the master’s program of the State Educational Institution “Institute for the Training of Scientific Personnel of the National Academy of Sciences of Belarus” with a master’s degree in archeology.

Work activity:
Works at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus from 2007 to 2019 as a laboratory assistant of the 1st qualification category, since 2020 — a junior researcher.

 • 2007–2015 — in the department of the history of the Belarusian statehood;
 • 2016–2020 — in the department of the history of Belarus in modern times;
 • 2020–2022 — in the department of the history of Belarus at the end of the 18th — beginning of the 20th centuries.
 • From June 2022 — in the department of scientific and information work.

Performs the planned task for 2021–2025:
“The structure and activities of the police on the territory of Belarus at the beginning of the 20th century.”

Assisted in publishing:
Ponthieux Maurice. Le Troisième camp du capitaine de Gaulle [French, Belarusian and Russian languages] / Maurice Ponthieux; Association «De Gaulle al Est». — Minsk: 2020. — 136 p.

Compiled by:
Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 451 с.

Publications:

  • Падзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Ганчарэнка К.Д. (у суаўтарстве) Імянны паказальнік / К.Д. Ганчарэнка (у сааўтарстве) // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 553-571.
 • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко/ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII–начало XX в.) / Н. В. Смехович [и др.]; отв. ред. тома Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 392‑411. (1 п.л.).
 • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко/ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 614‑638. (1 п.л.).
 • Ганчарэнка К.Д. Спіс выкарыстаных крыніц / К.Д. Ганчарэнка // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 533-552.
 • Ганчарэнка К.Д. Імянны паказальнік / К.Д. Ганчарэнка // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 669-681.
 • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина XX — начало XXI в.) / А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск : Беларуская навука, 2020. — С. 734-747, 748-756.
 • Именной указатель // Филатова, Е.Н. Белорусско-литовские земли в 1772–1860 гг.: человек и общество / Е. Н. Филатова. — Минск: Беларуская навука, 2021. — С. 319-334.
 • Именной указатель // Филатова, Е. Н. Белорусско-литовские земли в 1772–1860 гг.: человек и общество / Е. Н. Филатова. — 2-е изд. — Минск : Беларуская навука, 2022. — 335 с. — С. 319-334.
  • Артыкулы:

 • Гончаренко, К.Д. Первые партизанские отряды в Минской области в июне 1941 г. / К.Д. Гончаренко // Через года, через века — помните: сб. науч. ст. / сост.: Я.П. Безлепкин [и др.]; редкол.: В.В. Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С. 192–199.
 • Гончаренко, К.Д. Роль бригад и отрядов Минщины в развёртывании партизанского движения на территории Белостокской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: матэрыялы XVIII Міжнароднай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці”, Беласток, 22–23 верасня 2017 г. / пад.рэд. Б. Сегень — Беласток, 2017. — С. 259–272.
 • Гончаренко, К.Д. Боевая деятельность партизан Минской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Материалы Международного молодёжного научного форума “Ломоносов-2018” / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс] — Москва: МАКС Пресс, 2018.
 • Гончаренко, К.Д. Минщина — земля партизанская / К.Д. Гончаренко // Образование Минщины: информ.-методич. журнал. — №2(73), март – апрель 2018. — С. 83–84.
 • Гончаренко, К.Д. Отражение военных событий начала ХХ века в устной истории / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годддзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца): зб. тэзісаў ІІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 4-5 крас. 2019 г.) / пад. рэд. Трубчык А.Г. [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2019. — С. 17-18.
 • Гончаренко, К.Д. Специфика регистрации механических транспортных средств в условиях Первой мировой войны / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы: праграма і зб. тэзісаў дакладаў ІІІ навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 21 мая 2020 г.) / пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2020. — С. 43-44.
 • Гончаренко, К.Д. Особенности работы полиции Бобруйского уезда Минской губернии в августе 1915 г. // К.Д. Гончаренко // Куляшоўскія чытанні: зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. Т.І. Борат. — Магілеў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2021. — 412 с. — С. 236-239.
 • Гончаренко, К.Д. Изучение средневекового Гродно Н. Н. Ворониным // К.Д. Гончаренко // Подготовка научных кадров: опыт, проблемы, перспективы : материалы III Республиканской научно-практической конференции. Минск, 10 декабря 2021 г. / Редкол. М. Г. Жилинский (отв. ред.) [и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2022. — 236 с. — С. 82-87.
 • Ганчарэнка, К.Д. Матэрыялы аб гаспадарчым жыцці сярэднявечнага Гродна ў даследаваннях М.М. Вароніна / К.Д. Ганчарэнка // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы: праграма і зб. тэзісаў дакладаў V навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 21-22 красавіка 2022 г.) / пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2022. — С. 28-31.