Голубеў Валянцін Фёдаравіч

загадчык Цэнтрf гісторыі Беларусі IX – XVIII стагоддзяў і спецыяльных гістарычных навук, доктар гістарычных навук, прафесар

Тэл.: (+375 17) 284-18-74;
E-mail: v_goloubeu@mail.ru

Нарадзіўся 21 чэрвеня 1955 г. у г. Крывы Рог, Украіна. У 1981 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 1982–1985 гг. – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі, у 1987 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Землеўладанне і землекарыстанне сялян Беларусі ў XVI–XVIII стст.» (навуковы кіраўнік д.г.н. У.І. Мялешка), у 1999 г. – прысвоена вучонае званне дацэнта, у 2007–2010 гг. – дактарант Інстытута гісторыі НАН Беларусі, у 2011 г. абараніў доктарскую дысертацыю «Сельская абшчына ў дзяржаўных, прыватнаўласніцкіх і царкоўных уладаннях Беларусі ў XVI–XVIII стст.» (навуковы кансультант д.г.н. Г.Я. Галенчанка ).

У 2014 г. – прысвоена вучонае званне прафесара.

Навуковыя стажыроўкі ў Жэнеўскім, Беластоцкім, Варшаўскім, Вроцлаўскім, Ягелонскім, Познаньскім, Вільнюскім педагагічным універсітэтах. Першы лаўрэат Прэміі імя Льва Сапегі (Польшча, 2006 г.)

Працоўная дзейнасць:
З 1981 г. працуе ў Інстытуце гісторыі: 1981–1982 гг. – старшы лабарант, 1982–1985 гг. – аспірант, 1985–1989 гг. – малодшы навуковы супрацоўнік, 1989–1990 гг. – навуковы супрацоўнік, 1990–1992 гг., 1996–2011 гг. – старшы навуковы супрацоўнік, 2011–2013 гг. – вядучы навуковы супрацоўнік, у 2013 – галоўны навуковы супрацоўнік, з 2014 – загадчык аддзела.
Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР ХІІ склікання. У 1992–1996 гг. – сакратар Камісіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязя. Член Канстытуцыйнай Камісіі, адзін з аўтараў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і Дэкларацыі «Аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь».

Выкладчыцкая дзейнасць:
Беларускі дзяржаўны універсітэт, Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, Полацкі дзяржаўны універсітэт, Жэнеўскі універсітэт, Беластоцкі універсітэт, Варшаўскі універсітэт, Познаньскі універсітэт, Вроцлаўскі універсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага Княства Літоўскага, канфесійная гісторыя, гісторыя сям’і, абшчына, беларускі горад і замак у XIV–XVIII стст., гістарыяграфія і крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, гісторыя беларускай дзяржаўнасці.

Публікацыі
Аўтар больш за 250 навуковых прац, сярод іх:

Манаграфіі:

 • Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі: ХVІ–ХVІІІ стст. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 176 с.
 • Сельская абшчына ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ стст. – Мінск: Беларус. навука, 2008. – 407 с.

Калектыўныя манаграфіі:

 • Гісторыя сялянства Беларусі: у 3 т. / рэдкал.: В.І. Мялешка (гал. рэд.) [і інш.]. – Т. 1: Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. – Мінск, 1997.
 • Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Т 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХVІІ–ХVІІІ стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – Мінск, 2004.
 • Белавежская пушча. Вытокі запаведнасці. Гісторыя і сучаснасць / В.Ф. Голубеў, В.Г. Белявец і інш. // А.А. Каваленя (кір.) [і інш.]; рэд. А.А. Каваленя. – Мінск, 2009.
 • Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці. / В.Ф. Голубеў, А.Б. Доўнар і інш. – Мінск, 2012.
 • Речица 800 лет истории / В.Ф Голубев, О.А. Макушников и др. – Речица, 2013.

Сумесныя работы:

 • Ці ведаеце Вы гісторыю сваёй краіны? / В.Ф. Голубеў, У.П. Крук, П.А. Лойка. – Мінск, 1994. – 135 с.
 • Belarus in the context of times and politics // V. Golubev, A. Sannikov. – Stockholm: The Olof Palme International Center, 1997. – 71 s.
 • Аграрная рэформа Антонія Тызенгаўза на Беларусі ў другой палове ХVІІІ ст. / В.Ф. Голубеў, І.Ф. Кітурка // З гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі. Вучэбна-метадычны зборнік. – Выпуск 3. – Мінск, 2003. – С. 32–48.
 • Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. У пытаннях і адказах. / В.Ф. Голубеў, В.І. Ермаловіч, Г.А. Грыгор’еў [і інш.]. – Мінск, 2003. – 296 с.
 • Антоній Тызенгаўз – стваральнік мануфактур, асветнік і меценат / В.Ф. Голубеў, І.Ф. Кітурка // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)” № 2 (5). – Мінск, 2003. – С. 74–95.
 • Belarusian Trade Unions: Transformation and Prospects / V. Holubew, A. Khadyka. – Minsk: Fridrich Ebert Foundation, 2003. – 96 p.
 • Нарысы гісторыі беларускай дзяржаўнасці / В.Ф. Голубеў, І.Ф. Кітурка. – Мінск, 2004. – 140 c.
 • Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVI – XVII ст. Карта / В.Ф. Голубеў, В.М. Цемушаў; Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVIІ – першай палове XVIIІ ст. Карта / В.Ф. Голубеў, В.М. Цемушаў; Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVIIІ ст. Карта / В.Ф. Голубеў, В.М. Цемушаў // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. – Т.2. – Мінск: Белкартаграфія, 2013.

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Вялікая аграрная рэформа ХVІ ст. // Спадчына. – 1993. – № 4. – С. 63–78.
 • Сялянская абшчына ў заходнебеларускай вёсцы // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навук. канф., Гродна, 5–6 снежня 1997 г. – Гродна, 1998. – С. 292–294.
 • Беларуска-расійскія дачыненні: гісторыя, сучаснасць, перспектывы // Ад “тутэйшасці” да нацыянальнай дзяржаўнасці. – Мінск, 1999. – С. 234–243.
 • Архивное наследие Великого княжества Литовского в государственных архивах Беларуси, Литвы, Польши и России: к проблеме выявления, изучения и введения в научное обращение // The Sciences Archives in the European Integration: materials of the International Conference. Warsaw, Poland, 2–3 XII 1999. – Warszawa, 2000. – S. 175–179.
 • Праблемы тэрміналогіі сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі 13-18 ст. // Гістарычны альманах. – Т. 9. – Гародня, 2003. – С. 6–12.
 • Канфесійная палітыка ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)”. – № 1 (4).– Мінск, 2003. – С. 85–95.
 • Беларуска-расійскія адносіны: гістарычны вопыт і новыя падыходы // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)”. – № 3 (6). – Мінск, 2003. – С. 5–23
 • Культура Беларуси в годы советской власти. // Філаматы. Бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)” № 4 (7). Мінск, 2003. – С. 69–86.
 • Методыка напісання навуковай працы // Вялікае княства Літоўскае. Метадалогія і метады даследавання. Санкт-Пецярбург, 2003. – С. 28–43.
 • Грамадска-тэрытарыяльныя супольнасці ў Беларусі: ад родавай абшчыны да суседскай грамады // Гіст.-археал. зб. – 2005. – № 20. – C. 206–211.
 • Гістарыяграфія сацыяльна-эканамічнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага ХІІІ–ХVІ стст. // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003 гг.: матэр. міжнар. круглага стала, Гродна, 16–18 мая 2003 г. – Мінск, 2006. – С. 124–138.
 • Гарадскія збудаванні і ўмацаванні горада Шклова і абшчына ў Шклоўскай воласці паводле інвентарных апісанняў другой паловы ХVІІ – першай паловы ХVІІІ ст. // Материалы по археол. Беларуси. Памятники эпохи железа и средневековья Беларуси. К 60-летию О.Н. Левко. – 2007. – № 14. – С. 201–214.
 • Бона Сфорца і Жыгімонт Аўгуст – ініцыятары і арганізатары Вялікай аграрнай рэформы ў ВКЛ // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэр. міжнар. навук.-практ. канф. Гальшаны–Навагрудак. 8–10 верасня 2006 г. – Мінск, 2007. – С. 216–231.
 • Сельская грамада ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ стст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 10 – C. 8–20.
 • “Сельская грамада ў польскай гістарыяграфіі” // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Беласток, 2008. – № 30. – С. 26–40.
 • Абшчына ў расійскай гістарыяграфіі ХІХ–ХХ стст. // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуман. навук. – 2009. – № 4. – С. 72–80.
 • Крыніцы па гісторыі сялянскай абшчыны ў Беларусі ў ХVІ–ХVІІІ стст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 10. – C. 24–30.
 • Паганскія і хрысціянскія традыцыі ў паўсядзённым (сямейным) жыцці сялян Беларусі ў XVI–XVIII стст. // Вялікае княства Літоўскае ў гісторыі і культуры Беларусі: зб. навук. арт. – Мінск. – 2009. – С. 49–56.
 • Сільська община (громада) XVI–XVIII стст. в українській історіографії // Український історичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 186–200.
 • “Старина” в жизни населения белорусских земель Великого Княжества Литовского как отражение исторической памяти (конца ХV – середины ХVІ вв.) // Kulturines atminties kaita ir lokaline istorija. Alternation of Cultural Memory and Local History: sudare R.R. Trimoniene. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. – 2009. – №9. – P. 266–273.
 • Валочная памера на беларускіх землях // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. – Т. 1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – С. 77.
 • Ульскі замак паводле інвентара 1581 г. // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Зб. навук. прац міжнар. навук. канфер., прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова (Полацк, 21–23 красавіка 2011 г.). – Наваполацк, 2011. – С. 43–45.
 • Ліст Льва Сапегі, канцлера Вялікага княства Літоўскага магілёўскага старосты, жыхарам горада Слоніма на самакіраванне, 1 студзеня 1615 г. // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база. Зборнік навуковых артыкулаў. – Гродна, 2011. – Ч. І. – C. 150–154.
 • Горад Мазыр паводле інвентара 1789 г. // Музей і традыцыйная культура Беларусі. Матэрыялы ІІ навукова-практ. канферэнцыі. Мазыр, 30–31 мая 2012 г. – С. 46–49.
 • Панскі маёнтак ў Беларусі XVІ–XVIІ стст. у айчыннай гістарыяграфіі // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 631–639.
 • Грамада ў сельскім судаводстве ў Беларусі XVI–XVIII стст. // Вялікае княства Літоўскае: Права. Вайна. Дыпламатыя. / Пад рэд. С.Ф. Сокала, А.М. Янушкевіча. – Мінск, 2012. – С. 151–165.
 • “З гісторыі паўсядзённага жыцця насельніцтва г. Дзісна ў пачатку XVII ст. (паводле скаргі ксяндза Дзісненскага касцёла на праваслаўных жыхароў за пераслед католікаў)” // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Полацк, 22–23 мая 2012 г.). – Мінск, 2012. – С. 181–191.
 • Новыя дакументы па гісторыі Лепеля // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 12. – С. 5– 20.
 • Люблю Беларусь! Пароль паўстанцаў 1863–1864 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 12. – С. 11–15.
 • Столік аднаногі з круглаю шашачнаю дошкаю… (аб рэчах, што засталіся пасля смерці К. Каліноўскага) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 12. – С. 16–24.
 • Інфармацыйна-метадычны дапаможнік
 • Гісторыя Беларусі – даты, падзеі, асобы: інфармацыйна-метадычны дапаможнік. – Мінск: Лімарыус, 2013. – 178 с.