Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч

Малодшы навуковы супрацоўнік
аддзела навукова-інфармацыйнай працы,
магістр гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 378-18-39.
E-mail: kirgon55@mail.ru

Сябра прафсаюзнага камітэта
Інстытута гісторыі НАН Беларусі
.

Нарадзіўся 5 мая 1989 г. у Мінску. У 2018 г. скончыў навучанне на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 2013 па 2015 г. — праходзіў тэрміновую службу ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. У 2022 г. скончыў навучанне ў магістратуры Дзяржаўнай установы адукацыі “Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” з прысваеннем магістра па спецыяльнасці “Археалогія”.

Працоўная дзейнасць:
Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі з 2007 па 2019 гг. на пасадзе лабаранта 1-й кваліфікацыйнай катэгорыі, з 2020 г. — малодшага навуковага супрацоўніка.

 • з 2007 па 2015 гг. — у аддзеле гісторыі беларускай дзяржаўнасці;
 • з 2016 па 2020 гг. — у аддзеле гісторыі Беларусі Новага часу;
 • з 2020 па 2022 гг. — у аддзеле гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў;
 • З чэрвеня 2022 г. — у аддзеле навукова-інфармацыйнай працы.

Выконвае планавае заданне на на 2021–2025 гг.:
“Структура і дзейнасць паліцыі на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст.”

Ажыццяўляў дапамогу ў публікацыі:
Панцье, Морыс. Трэці лагер капітана дэ Голя [на франц., бел. и рус. мовах] / Морыс Панцье; Асацыяцыя “Дэ Голь на Усход”. — Мінск: 2020. — 136 с.

Складальнік:
Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 451 с.

Публікацыі:

  • Падзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Ганчарэнка К.Д. (у суаўтарстве) Імянны паказальнік / К.Д. Ганчарэнка (у сааўтарстве) // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 553-571.
 • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко/ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII–начало XX в.) / Н. В. Смехович [и др.]; отв. ред. тома Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 392‑411. (1 п.л.).
 • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко/ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 614‑638. (1 п.л.).
 • Ганчарэнка К.Д. Спіс выкарыстаных крыніц / К.Д. Ганчарэнка // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 533-552.
 • Ганчарэнка К.Д. Імянны паказальнік / К.Д. Ганчарэнка // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 669-681.
 • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина XX — начало XXI в.) / А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. В. Смехович; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск : Беларуская навука, 2020. — С. 734-747, 748-756.
 • Именной указатель // Филатова, Е.Н. Белорусско-литовские земли в 1772–1860 гг.: человек и общество / Е. Н. Филатова. — Минск: Беларуская навука, 2021. — С. 319-334.
 • Именной указатель // Филатова, Е. Н. Белорусско-литовские земли в 1772–1860 гг.: человек и общество / Е. Н. Филатова. — 2-е изд. — Минск : Беларуская навука, 2022. — 335 с. — С. 319-334.
  • Артыкулы:

 • Гончаренко, К.Д. Первые партизанские отряды в Минской области в июне 1941 г. / К.Д. Гончаренко // Через года, через века — помните: сб. науч. ст. / сост.: Я.П. Безлепкин [и др.]; редкол.: В.В. Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С. 192–199.
 • Гончаренко, К.Д. Роль бригад и отрядов Минщины в развёртывании партизанского движения на территории Белостокской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: матэрыялы XVIII Міжнароднай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці”, Беласток, 22–23 верасня 2017 г. / пад.рэд. Б. Сегень — Беласток, 2017. — С. 259–272.
 • Гончаренко, К.Д. Боевая деятельность партизан Минской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Материалы Международного молодёжного научного форума “Ломоносов-2018” / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс] — Москва: МАКС Пресс, 2018.
 • Гончаренко, К.Д. Минщина — земля партизанская / К.Д. Гончаренко // Образование Минщины: информ.-методич. журнал. — №2(73), март – апрель 2018. — С. 83–84.
 • Гончаренко, К.Д. Отражение военных событий начала ХХ века в устной истории / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годддзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца): зб. тэзісаў ІІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 4-5 крас. 2019 г.) / пад. рэд. Трубчык А.Г. [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2019. — С. 17-18.
 • Гончаренко, К.Д. Специфика регистрации механических транспортных средств в условиях Первой мировой войны / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы: праграма і зб. тэзісаў дакладаў ІІІ навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 21 мая 2020 г.) / пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2020. — С. 43-44.
 • Гончаренко, К.Д. Особенности работы полиции Бобруйского уезда Минской губернии в августе 1915 г. // К.Д. Гончаренко // Куляшоўскія чытанні: зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. Т.І. Борат. — Магілеў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2021. — 412 с. — С. 236-239.
 • Гончаренко, К.Д. Изучение средневекового Гродно Н. Н. Ворониным // К.Д. Гончаренко // Подготовка научных кадров: опыт, проблемы, перспективы : материалы III Республиканской научно-практической конференции. Минск, 10 декабря 2021 г. / Редкол. М. Г. Жилинский (отв. ред.) [и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2022. — 236 с. — С. 82-87.
 • Ганчарэнка, К.Д. Матэрыялы аб гаспадарчым жыцці сярэднявечнага Гродна ў даследаваннях М.М. Вароніна / К.Д. Ганчарэнка // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы: праграма і зб. тэзісаў дакладаў V навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 21-22 красавіка 2022 г.) / пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2022. — С. 28-31.