Клiмаў Марат Васiльевiч

старшы навуковы супрацоўнік
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу,
кандидат исторических наук, доцент

Тел.: (+375 17) 378-28-89
E-mail: palatyda@tut.by

Родился 6 февраля 1972 г. в г. Чаусы. Окончил Белорусский государственный университет. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию “Сельские поселения в округе Полоцка Х – сер. XVI вв.”  (научный руководитель -).

Трудовая деятельность:
В 1994–1995 гг. работал преподавателем Полоцкого государственного университета. С 1998 г. работает в Институте истории.

Сфера научных интересов:

 • археологические исследования поселений округи древнего Полоцка (Верхнедвинский, Лепельский, Миорский, Полоцкий районы);
 • изучение структуры и особенностей расселения на территории Полоцкого Подвинья;
 • изучение вопросов генезиса и исторической топографии городов Подвинья.

Публикации:
Последние научные публикации:

 • Klimau, Marat W. Importowana ceramika naczyniowa za stanowiska 1 w miejscowości Łuczna: problem identyfikacji ośrodków wytwórczości i napływu (w świetle materiałow wykopaliskowych z lat 1998–2012) // Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Zahodnniej Białjrusi I Ukrainie w roku 2013: streszenia referatów XXX konferencji / pod redakcją J. Libery, A. Zakościelnej. — Lublin, 2014. — s. 50–51.
 • Клімаў, М. В. Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ — XIV стст. (па выніках доследаў помніка Лучна–1) ” / М.В. Клімаў // Матеріали і дослідження з археологіі Прикорпаття і Волині. — Львів, 2014. — Вип. 18. — С. 164–171.
 • Клімаў, М. В. Да пытання аб рыбалоўстве на сельскіх паселішчах акругі Полацка ў ХІ–XVI стст. / М. В. Клімаў, Э. А. Ляшкевіч // МАБ. — № 26, 2015. — С. 50–58. / совместно с Э. А. Ляшкевич
 • Клімаў, М. В. Новыя матэрыялы з паселішчаў Полацкага Падзвіння (па выніках археалагічных даследаванняў 2013 г.) / М. В. Клімаў // МАБ. — № 26, 2015. — С. 237–245.
 • Клімаў, М. В. Даследаванне селішча Ворань як адлюстраванне праблемы вывучэння вясковых паселішчаў другой паловы ХІІІ — пачатку XVI стагоддзя // МАБ. — № 27, 2016. — С. 106 –119.
 • Клімаў М. В. Заўвагі адносна рассялення на тэрыторыі Верхнядзвінскага раёна / М. В. Клімаў // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя Браслава). Зб. навук. прац. — Мн. : Беларус. навука, 2016. — С. 93–108.
 • Клімаў, М. В. Некаторыя археалагічная сведчанні гандлю па р. Зах. Дзвіне ў XV–XVI cтст. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зб. навук арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад : А. А. Скеп’ян; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С. 100–111.
 • Клімаў, М. В. Некаторыя заўвагі адносна балгарскага ўплыву на керамічную вытворчасць Полацка ў ХІ ст. // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт. ІІІ міжнар. Навук.-практ. Канф., Полацк. 14–15 крас. 2016 г. : у 2 ч. / полацкі дзярж. Ун-т ; пад агул. Рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк, 2016. — Ч. 1. — С. 59–63.
 • Клімаў, М. В. Доследы паселішчаў у месцы будаўніцтва Віцебскай ГЭС // Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння У.Г. Краснянскага, Віцебск, 17–18 кастрычніка 2013 г. /Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. — Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2017. — С. 98–111.