Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна

вядучы навуковы супрацоўнік
Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук

Тел.: (+375 17) 270-05-54 (каб. 225)
E-mail: olgamedv@tut.by

Нарадзілася ў 1962 г. у в. Асінаўка Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1991 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2004 г. –аспірантуру Ін-та гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «археалогія». У 2009 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме: «Вырабы касцярэзнай вытворчасці з тэрыторыі Полацкай зямлі IX–XIII стст. (тэхналогія, тыпалогія, храналогія)».

Працоўная дзейнасць:

 • З 1986 г.працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі.
 • З 2014 г. — старшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва (ЦНА) НАН Беларусі.
 • З 2020 г. — вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва (ЦНА) НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • вывучэнне касцярэзнаго рамяства на тэрыторыі Беларусі ў сярэдневечны перыяд (ІХ–ХVІІІ стст.);
 • даследаванне матэрыяльнай і духоўнай культуры сярэднявечнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі;
 • вывучэнне пытанняў гісторыі развіцця беларускай археалагічнай навукі.

Публікацыі:
Аўтар звыш 120 навуковых, навукова-папулярных, інфармацыйных і энцыклапедычных публікацый, у т. л.: 5-ці манаграфій (з іх 3 у суаўтарстве) і 6-ці інфармацыйных выданняў.

Манаграфіі:

 • Сярэдневяковыя шахматы Беларусі (гісторыка-археалагічнае даследаванне). — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. — 82 с., іл.
 • Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі ІХ–ХІІІ стст. — Мінск: Беларус. навука, 2013. — 236 с.: іл.
 • Віцязь, С. П. Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: бібліяграфічны даведнік / С. П. Віцязь, В. У. Мядзведзева, Л. У. Дучыц; аўт. ідэі В. У. Мядзведзева; навук. рэд. І. А. Марзалюк; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. — Мінск: «Беларуская навука», 2020. — 504 с., [8] л.: іл.

 • Падзел у манаграфіі:

  • Перечень отчетов по исследованиям Витебска (Архив археологической научной документации Института истории Национальной академии наук Беларуси) // О. Н. Левко. Витебск (Древнейшие города Беларуси). — Минск: Беларус. навука, 2010. — С. 318–322.


  Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

  • Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал. А. А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2009. — 455 с.
  • Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2012. — 743 с.: ил. — (Древнейшие города Беларуси).
  • Друцк: Друцк и Друцкая волость (княжество) в ІХ–ХІІ вв., летопись древних слоев, князья Друцкие и их владения в ХІІІ–ХVIII вв., ремесло, промыслы, торговля (по данным археологии, нумизматики, письменных источников), памятники архитектуры и объекты туризма / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2014. — 619 [5] с.: ил. — (Древнейшие города Беларуси).


  Інфармацыйныя выданні:

  • Георгій Васільевіч Штыхаў. (Да 75-годдзя з дня нараджэння) / Укладальнікі Л. У. Калядзінскі, В. У. Мядзведзева. — Мінск, 2002. — 89 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
  • Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007). У 3 ч. Ч. І. Каменны і бронзавы вякі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; складальнік В. У. Мядзведзева. — Мінск: Беларуская навука, 2009. — 135 с.
  • Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. 2 (1936–2009). Жалезны век і ранняе сярэднявечча / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; складанне, анатацыі В. У. Мядзведзева. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — 187 с.
  • Георгій Васільевіч Штыхаў: да 85-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. А. А. Каваленя. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — 95 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
  • Пётр Фёдаравіч Лысенка: да 85-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: Н. М. Дубіцкая, В. У. Мядзведзева. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — 99 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
  • Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923–2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад. і аўт. анат. В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — 491 с.


  Аўтар ідэі, укладальнік і навуковы рэдактар зборніка:

  • Гісторыя і археалогія гарадзішча Маскавічы: зб. навук. артыкулаў у гонар Людмілы Уладзіміраўны Дучыц / Уклад. В. У. Мядзведзева, Э. А. Ляшкевіч; навук. рэд. В. У. Мядзведзева. — Рыга: Інстытут беларускай гісторыі і культуры, 2013. — 386 с., іл.


  Адна з укладальнікаў навуковага зборніка:

  • Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі / Уклад.: А. М. Мядзведзеў, В. У. Мядзведзева; навук. рэд. А. М. Мядзведзеў. — Мінск: Беларуская навука, 2017. — Вып. 28: Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі (памяці Таццяны Мікалаеўны Каробушкінай). — 292 с., іл.


  Найважнейшыя навуковыя артыкулы:

  • Касцяныя вырабы з сярэднявечных гарадоў (па матэрыялах раскопак М. А. Ткачова) // Castrum, urbis et bellum. Зборнік навуковых прац. — Баранавічы, 2002. — С. 272–285.
  • Рамесныя касцярэзныя майстэрні ХІІ–ХVІІІ стст. // Романовские чтения. Матер. Межд. науч. конф. — Могилев, 2005. — С. 172–175.
  • Сярэдневяковыя шашкі Беларусі (па матэрыялах археалагічных даследаванняў) // Гіст.-археал. зб. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Вып. 22. — Мінск, 2006. — С. 187–200.
  • Хрысціянскія рэліквіі сярэдневякоўя (па матэрыялах касцярэзнай вытворчасці) // Беларусь: государство, религия, общество. Матер. Межд. науч.-практ. конф. — Минск, 2008. — С. 131–137.
  • Археалагічная навука Беларусі ў датах і лічбах // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2010. — Вып. 19. — С. 238–243.
  • Костяные изделия Туровской земли, Понеманья и Поднепровья, как составляющая часть материальной культуры территории Беларуси IX–XVIII вв. // Основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2006–2010 годах / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2011. — С. 154–162.
  • Культура сярэдневяковага насельніцтва Полацка (на аснове касцярэзнай вытворчасці) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2011. — Вып. 21. — С. 225–231.
  • Гістарыяграфія развіцця беларускай археалагічнай навукі // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси. К 90-летию создания Института белорусской культуры: Матер. Межд. науч. конф. — Мінск, 2012. — С. 586–593.
  • Матэрыяльная культура Мінска ХІ–ХVIII стст. (касцярэзны аспект) // Гіст.-археал. зб. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2012. — Вып. 27. — С. 297–324.
  • Гісторыя археалагічнага даследавання Полацка // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: Матэр. Міжн. навук. канф. — Мінск, 2012. — С. 364–372.
  • Гісторыя археалагічнага даследавання Мінска // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць (да 945-годдзя Мінска): зб. навук. арт. — Мінск, 2012. — С. 11–20.
  • Касцярэзнае рамяство гарадзішча Маскавічы // Гісторыя і археалогія гарадзішча Маскавічы: зб. навук. артыкулаў у гонар Людмілы Уладзіміраўны Дучыц. — Рыга, 2013. — С. 149–182.
  • Актуальныя праблемы захавання і выкарыстання археалагічных помнікаў Беларусі // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: У 5 ч. — Ч. 5: Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны. — Мінск, 2013. — С. 94–99.
  • Старажытная музычная культура Беларусі (паводле археалагічных дадзеных) // Acta аrchaeologica Albaruthenica. — Vol. IX (Вып. 9) / Уклад. М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. — Мінск, 2013. — С. 150–165.
  • Вырабы касцярэзнага рамяства ІХ–ХІ стст. на тэрыторыі Беларусі як гістарычная крыніца (па матэрыялах аднабаковых грабянёў) // МАБ. — Мінск, 2014. — Вып. 25. — С. 113–123.
  • Гісторыя і гістарыяграфія навуковай дзейнасці А. М. Ляўданскага // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2015. — Вып. 26. — С. 5–14.
  • Касцярэзная вытворчасць горада Браслава і яго акругі ў ІХ–XVIIІ стст. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя горада Браслава). — Мінск, 2016. — С. 54–77.
  • Уклад у беларускую культуру выпускнікоў Маскоўскага археалагічнага інстытута і яго філіялаў у Смаленску і Віцебску // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. Матэр. VI Міжн. навук.-практ. канф. — Мінск, 2016. — Вып. 6. — С. 698–702. (сааўт. С. В. Віцязь, Л. У. Дучыц).
  • Асаблівасці матэрыяльнай культуры сярэднявечнага насельніцтва Беларусі: на прыкладзе касцярэзнай вытворчасці // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зборнiк матэрыялаў / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск, 2016. — С. 167–170.
  • Жанчыны ў беларускай археалогіі ХVIII — першай паловы ХХ стст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2017. — Вып. 28. — С. 26–34 (сааўт. С. П. Віцязь, Л. У. Дучыц).
  • The Spread of Chess in Medieval Belarus // The Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times. 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery / Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses. Vol. 21. — Poznań, 2018. — S. 113–132.
  • Касцярэзнае рамяство Полацка ў познім сярэднявеччы (XIV–XVIII стст.) // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. — Наваполацк, 2018. — С. 78–92.
  • З гісторыі археалагічнага вывучэння Свіслаччыны ў ХІХ–ХХІ стст. // Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2018. — (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). — С. 14–37 (сааўт. В. Л. Лакіза).
  • Наукові взаємозв’язки білоруських та украïнських археологів у XIX–XX стст. // Вісник НАН України. — Киïв, 2019. — № 3. — С. 71–78. — 0,5 д. а. (сааўт. С. П. Віцязь, Л. У. Дучыц).