Мяцельскі Андрэй Анатольевіч

Загадчык аддзела гістарыяграфіі і
метадаў гістарычнага даследавання
,
доктар гістарычных навук

Тел.: (+375 17) 284-27-00;
e-mail: a_miacelski@tut.by

Нарадзіўся 16 верасня 1960 г. ў г. Котбус, Германія. У 1984 г. скончыў гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. У 1990 г. скончыў аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР. Кандыдацкая дысертацыя абаронена ў 1992 г. – «Гарады беларускага Пасожжа Х–XIII стст.» (навуковы кіраўнік – д.г.н. П.Ф. Лысенка) па спецыяльнасці 07.00.06 – археалогія.

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі НАН Беларусі працуе з 1990 г.: 1990–1993 гг. – малодшы навуковы супрацоўнік, 1993–1998 гг. – навуковы супрацоўнік, 1998–2009 гг. – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду, 2009–2013 гг. – старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу, з 2014 г. старшы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі.

Выкладчыцкая дзейнасць:
Інстытут турызму Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізкультуры.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • археалогія і гісторыя Сярэднявечча і Новага часу;
 • гістарычная геаграфія;
 • археаграфія;

Публікацыі
Аўтар больш за 200 публікацый, сярод іх:

Манаграфіі:

 • Старадаўні Крычаў. Гістарычна-археалагічны нарыс гісторыі горада ад старажытнасці да канца XVIII ст. – Мінск: Беларуская навука, 2003. – 167 с.
 • Мсціслаўскае княства і ваяводства ў ХІІ–ХVІІІ стст. – Мінск: Беларуская навука, 2010. (2-изд. Мінск: Беларуская навука, 2014) – 664 с.
 • Владельцы старого Несвижа – Минск: “БелЭн. ім П. Броўкі”, 2011. – 160 с.
 • Забытая Альба: очерк истории загородной резиденции Радзивиллов под Несвижем. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 128 с.
 • Археаграфічнае выданне:
 • Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга запісаў № 70. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 354 с.

Раздзел у калектыўнай манаграфіі:

 • Землі Пасожжа ў ХІ–ХІІІ стст // Гісторыя Беларусі ў 6 т. – Т. 1. Старажытная Беларусь. Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІ ст. – Мінск, 2000. – с. 201–210.

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Некаторыя вынікі археалагічнага вывучэння акольнага горада Мсціслава ХІІ–ХVIII стст. // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. – 1990. – № 2. – С. 80–88. (сумесна з М. А. Ткачовым і А. А. Трусавым).
 • Некаторыя пытанні гістарычнай геаграфіі Смаленскай зямлі ХІІ–ХІІІ стст. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці Міхася Ткачова. – 1993. – Ч. 2. – С. 60–76.
 • Смаленска-чарнігаўскае памежжа ХІІ ст. ў міжрэччы Дзясны і Дняпра // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 1994. – № 4. – С. 140–160.
 • Орша ў ХІІ–ХІІІ стст.: паміж Полацкам і Смаленскам // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 1995. – № 6. – С. 214–225.
 • О местонахождении центра Зарубской волости Смоленской земли // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 1996. – № 10. – С. 62–64.
 • Исследователь древностей Смоленщины: Александр Лявданский // Край Смоленский. – № 1–2. – 1997. – С. 15–21.
 • Да пытання аб антрапагенных і прыродных межах Віцебскай зямлі ХІІ–ХІІІ стст. // З глыбі вякоў. Наш край. Гістарычна–культуралагічны зборнік. – № 2. – 1997. – С. 100–116.
 • Хоцімск: да пытання пра час ўзнікнення // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 1999. – № 4. – С. 20–24.
 • Воласць Крычава ў ХІІ–ХVI стст.: тэрыторыя, адміністрацыйна-гаспадарчы падзел, паселішчы // Гістарычна-археалагічны зборнік. – № 15. – 2000. – С. 81–92.
 • Лучыцкая воласць у XV–XVIII стст // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2000. – № 4. – C. 59–66.
 • Замак Крычава ў ХІІ–XVIII стст: фартыфікацыйныя збудаванні. // Zamak i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materialy XIX Seminariumа Mediewistycznego. – Poznań, 2001. – S. 98–103.
 • Фарміраванне і тэрытарыяльнае развіццё Мсціслаўскага княства сярэдзіны ХІІ – пачатку XVI ст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 3. – 2001. – С. 22–43.
 • Гарадзішча Карабанавічы // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 3. – 2001. – С. 78–101. (сааўтар А.М.Мядзведзеў).
 • Археалагічныя знаходкі У.С. Галынскага з наваколляў Крычава // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 3. – Мінск, 2001. – С. 276–279. (сааўтар В.Н.Сядых).
 • Да пытання пра лакалізацыю Нясвіжа ХІ – пачатку XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 1. – С. 26–29.
 • Мсціслаўскае ваяводства на картах XVII–XVIII стст. // Гістарычна-археалагічны зборнік – 2005. – № 22. – С. 255–258. (cааўтар В.А. Блашко)
 • Князі Мсціслаўскія на службе Маскоўскай // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – № 3. – С. 19–25.
 • Miasteczki wojewódstwa Mscislawskiego w XVI–XVIII wieku // Procesy lokacijne w Europe wschodnie-srodkowej. – Wroclaw, 2006. – S. 186–197.
 • Радзівілаўская Альба канца XVI – сярэдзіны XVII ст. // Древняя история Восточной Европы. Сборник научных статей, посвящённых 80-летию профессора Э.М. Загорульского. – Мінск, 2009. – С. 98–111.
 • Zachodni bastion zamku w Nieświeźu, restauracja i uźytkowanie // Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona. – Warszawa – Białystok, 2009. – S. 401–408.
 • Заснаванне Пустынскага Свята-Успенскага манастыра: загадкі гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 11. – С. 47–49.
 • Новыя знаходкі агнястрэльнай зброі з Нясвіжскага замка. // Беларускі гістарычны часопіс – 2012. – № 6. – С. 42–45. (сааўтар Ціхінская В.А.).
 • Тыпалогія кафлі Нясвіжскага замка XVI–XVIII стст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. – Мінск, 2012. – С. 150–160 (сааўтар Абражэвіч А).
 • Fortyfikacje zamku w Nieświzu z końca XVI – początku XVIII w. // Regiony, rzemiosla, kategorie. Аrcheologia późnego średniowiecza i czasow nawoźytnych u uwaruńkowaniach nowogo ustroju. Archaeologia – Historica – Polona. / Czasopismo Uniwersiteckiego centrum archeologii Średniowiecza i Nowoźytnosci przy Uniwersitetu Mikolaja Kopernika. – T. 20. – Torun, 2012. – S. 161-190.
 • Развитие летней резиденции Радзивиллов в Альбе в XVIII веке // Замкі, палацы і сядзібы ў кантэксце еўрапейскай культуры: зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2013. – С. 118-127.
 • Пачаткі Навагрудка: вытокі і генезіс. // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – T. 40. – Białystok, 2013. – S. 7–30. (сааўтар Т.С. Бубенька).
 • Стаяў ля вытокаў адраджэння “Гістарычна-археалагічнага зборніка” у пачатку 90-х гг. ХХ ст.

Навуковыя гранты:
Фонд каралевы Ядзвігі Ягелонскага універсітэта (2007 г.), Каса імя Юзэфа Мяноўскага (2010 г.).