Траццяк Сяргей Аляксандравіч

Загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі,
кандыдат гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 379 16 10
E-mail: dynochius@mail.ru

Нарадзіўся 26 ліпеня 1974 г. у г. Мінску ў сям’і служачых. У 1991 г. скончыў сярэднюю школу №49 г. Мінска з срэбным медалём. У 1991 — 1996 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «гісторыя і сацыяльна-палітычныя дысцыпліны», які скончыў з адзнакай. У 1996 — 1999 гг. навучаўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «айчынная гісторыя», якую скончыў без прадстаўлення дысертацыі. У 2005 г. абараніў дысертацыю на саісканне навуковай ступені кандыдата гістарычных навук па тэме «Брэсцкі мір і грамадская-палітычныя працэсы ў Беларусі» (навуковыя кіраўнікі: акадэмік НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар Ігнаценка І.М., акадэмік НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар Касцюк М.П.).

Працоўная дзейнасць:
У 1996 — 1999 гг. працаваў карэспандэнтам і мастаком у рэдакцыі часопіса Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь «Армія». У 1999 — 2007 гг. малодшы навуковы супрацоўнік, у 2007 — 2010 гг. навуковы супрацоўнік, у студзені — верасні 2011 г. старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У кастрычніку 2011 — снежні 2013 гг. загадчык аддзела найноўшай гісторыі Рэспублікі Беларусь Інстытута гісторыі НАН Беларусі. З 1 студзеня 2014 г. — загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

З’яўляецца намеснікам кіраўніка заданні 1.1.03 «Беларусь у гістарычным працэсе: сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і грамадска-культурныя змены (канец XVIII — пачатак XXI стст.)».

Выкладчыцкая дзейнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт фізкультуры і спорту, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт.
Падрыхтаваў аднаго кандыдата гістарычных навук.

Галіна навуковых інтарэсаў: палітычная, сацыяльная, эканамічная, ваенная і дыпламатычная гісторыя Беларусі ХХ ст., сусветная гісторыя, філасофія гісторыі.

Аўтар каля 100 навуковых і навукова-папулярных публікацый. Рэдактар шэрагу навуковых выданняў — зборнікаў артыкулаў і матэрыялаў, калектыўных прац.

Асноўныя публікацыі:
Манаграфіі:

 • Траццяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 — студзень 1919 г. / С.А. Траццяк. — Мн.: Беларус. навука, 2009. — 208 с.

Навукова-папулярныя выданні:

 • Третьяк, С. А. Трудный путь к Победе / С. А. Третьяк. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 287 с. : ил.

Калектыўныя працы (у сааўтарстве):

 • Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917 — 1945 гг. / Гал. рэд. М.Касцюк. — Мн.: Экаперспектыва, 2006. — 613 с. : іл.
 • Беларусь: Народ. Государство. Время. / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол. А.А. Коваленя [и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2009. — 879 с.
 • Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць. / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (стар.) [і інш.] — Мн.: Беларус. навука, 2009. — 455 с.
 • Зямля сілы: Белавежская пушча. Фотаальбом. — Мн.: БелЭн імя П.Броўкі, 2009. — 600 с.
 • Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). — [Навагрудак], 2010. — 382 с.
 • Беларусь: страницы истории. / Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редсовет А.А. Коваленя [и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2011. — 408 с.
 • Полацк. 1150 = Полоцк. 1150: фотаальбом. / склад. У.П. Свентахоўскі і інш.; рэд. савет: А.М. Косінец і інш. — Мн.: Бел. Эн. імя П.Броўкі, 2012. — 552 с.
 • Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» / Ю.М. Бохан і інш.; рэд. кал. А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. — Брэст: Альтэрнатыва, 2013. — 264 с.
 • Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 — 1953 гг. В 2 кн. Кн.1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2014. — 593 с.: ил.
 • Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 — 1953 гг. В 2 кн. Кн.2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2014. — 335 с.: ил.
 • Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А. Коваленя и др. — Social sciences academic press (China), 2016. — 380 с. (на китайском языке)
 • Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Прыпяцкае Палессе / Ю.М. Бохан [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 441 с.
 • Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справ. / М.Г. Жилинский [и др.] ; под общ. ред. М.Г. Жилинского. — Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2017. — 184 с.
 • Беларуская Народная Рэспубліка — крок да незалежнасці : да 100-годдзя абвяшчэння : гістарычны нарыс / А.А.Каваленя [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 157 с.
 • Belarus: pages of history / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. — Минск: Беларус. навука, 2018. — 380 с. (на английском языке)
 • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларуская навука, 2019. — 639 с.
 • На службе Президенту и Отечеству: к 25-летию Службы безопасности Президента Республики Беларусь / М. В. Глеб [и др.]. — Минск : Мастацкая літаратура, 2019. — 271 с.
 • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ — начало ХХІ в.) / А.А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. В. Смехович ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 759 с. : ил.
 • Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений. Т. 1. Государствообразующие процессы. Государственное строительство (этапы становления). Институты власти и управления. Национальная правовая система. Конституционные права и свободы граждан. Гарантии их обеспечения. Население. Государственные языки. Административно-территориальное устройство / А. Г. Боброва [и др.]; редсовет: В. П. Андрейченко [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 631 с. : ил.

Раздзелы ў калектыўных работах:

 • Третьяк, С. А. От Госплана к Министерству экономики: в поисках новых путей и инструментов развития (1991–1995 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 345–376.
 • Третьяк, С. А. Формирование социально-ориентированной экономики и восстановительный рост (1996–2000 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 377–402.
 • Третьяк, С. А. Обеспечение устойчивого роста (2001–2010 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 403–428.
 • Третьяк, С. А. В поисках стабильности и сбалансированной модели развития (2011–2015 гг.) / С. А. Третьяк [и др.] // Министерство экономики Республики Беларусь: история и современность / А. В. Червяков [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 638 с. — С. 429–468.

Раздзелы ў падручніках і навучальных дапаможніках:

 • Третьяк, С. А. Тегеранская конференция / С. А. Третьяк // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 386–391.
 • Третьяк, С. А. Крымская конференция. / С. А. Третьяк // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 534–541.
 • Третьяк, С. А. Берлинская операция. Капитуляция Германии / С. А. Третьяк [и др.] // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 542–546.
 • Третьяк, С. А. Потсдамская конференция / С. А. Третьяк // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 547–550.
 • Третьяк, С. А. Образование ООН. Начало холодной войны и формирование биполярного мира / С. А. Третьяк [и др.] // История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие / под ред. А. А. Ковалени, Е. И. Пивовара. — СПб. : Алетейя, 2020. — 850 с. — С. 633–648.

Біябібліяграфічныя выданні (у сааўтарстве):

 • Акадэмік М. П. Касцюк / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: В. Г. Мазец, С. А. Траццяк, А. А. Капліеў. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 135 с. : іл. — (Людзі беларускай навукі).

Археаграфічныя выданні (у сааўтарстве):

 • Жизнь и деятельность академика Е. Ф. Карского: сб. док. и материалов. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории и культуры Беларуси в документальном наследии Е. Ф. Карского. Материалы семьи / сост. части А. В. Унучек [и др.]; отв. ред. Л. Д. Бондарь [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, Санкт-Петерб. ф-л Арх. Рос. акад. наук. — Минск : Беларуская навука, 2020. — 442 л.

Картаграфічныя выданні (у сааўтарстве):

 • Вялікі гістарычны атлас Беларусі: У 4 т. Т.4. — Мінск: Белкартаграфія, 2018. — 272 с.
 • Гістарычны атлас Беларусі. — Мінск: Белкартаграфія, 2020. — 336 с.

Артыкулы ў навуковых часопісах і зборніках:

 • Беларуская гістарыяграфія аб Брэсцкім міры. // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6 — 7 кастрычніка 1999 г.). Мн., 2000. С.211 — 212.
 • Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў кантэксце Брэст-Літоўскай міжнароднай сістэмы. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. — 2002, №2. С.56 — 61.
 • Становішча на Беларусі ў час Брэст-Літоўскіх перагавораў. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. — 2002, №3. С.41 — 46.
 • Антысавецкая апазіцыя ў Беларусі ў 1917 — 1918 г. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Гродна, 3 — 4 мая 2002 года). У 4 ч. Ч.4. / Пад рэд. І.П. Крэня, У.І. Навіцкага, І.А. Змітровіча. Гродна: ГрДУ, 2003. С.155 — 163, 303 (зноскі).
 • Лістападаўская рэвалюцыя 1918 года ў Германіі і Беларусь. // Беларусь у ХХ стагоддзі: Сборник научных трудов. Вып.2. Мн., 2003. С.310 — 316.
 • Баявыя дзеянні і ўзброеныя сілы бакоў на Беларускім тэатры ваенных дзеянняў і ў прылягаючых раёнах у 1918 г. // Армия: Журнал Вооружённых сил Республики Беларусь. 2004, №6. С.56 — 62.
 • Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарная. — 2005, №3. С.50 — 55.
 • У.М. Ігнатоўскі і развіццё беларускай гістарычнай навукі. // Камянецкія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Камянец, 4 верасня 2005 г.) / Адк. рэд А.А. Лукашанец. — Мн.: Права і эканоміка, 2006. С.69 — 74.
 • Роля У.М. Ігнатоўскага ў развіцці гістарычнай навукі Беларусі. // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: Материалы Международной научной конференции (Минск, 26 — 27 октября 2006 г.). / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя и др. — Мн: Бел. наука, 2008. С.292 — 294.
 • Брестский мир 1918 года и Беларусь. // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. — 2008. №1 — 4. С.128 — 138.
 • Мінск — сталіца Заходняй Камуны (снежань 1918 г.). // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 7 — 9 верасня 2007 г.) / Рэдкал: А.А. Каваленя і інш. — Мн.: Бел. навука, 2008. С.337 — 343.
 • Народнагаспадарчы комплекс Беларусі: праблемы мадэрнізацыі (1921 — 1941 гг.) // Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы: Материалы междунар. науч. конф. Минск, 22 — 23 октября 2008 г. — Мн.: Бел. навука, 2009. — С. 188 — 192.
 • Беларускае пытанне ў палітыцы Савецкай улады (лістапад 1917 — лістапад 1918 гг.). // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя з дня ўтварэння БССР). Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 18 снежня 2008 г. — Мн.: ВЦ БДУ, 2009. С.191 — 200.
 • Солы, лістапад 1917 года: заключэнне перамір’я на Заходнім фронце. // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Смаргонь, 18 — 19 мая 2007 г.) / навук. рэд.: А.М. Літвін, У.В. Ляхоўскі; рэдкал.: М.У. Мясніковіч [і інш.]. — Мн.: Чатыры чвэрці, 2009. С.457 — 464.
 • Заходняя Беларусь — складовая частка народнагаспадарчага комплексу Польскай дзяржавы (1921 — 1939 гг.). // Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: Беларус. навука, 2010. С.216 — 224.
 • Киевская миссия Белорусской Народной Республики (1918 год). // Европейские сравнительно-исторические исследования. — Вып.3. История и сообщества. — М.: ИВИ РАН, 2010. С.194 — 203.
 • Белавежская пушча, 1944 — 1957 гг.: Метамарфозы дзяржаўнага запаведніка. // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 — 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. — Брест: Альтернатива, 2010. С.140 — 151.
 • Белавежская пушча — дзяржаўная запаведна-паляўнічая гаспадарка (1957 — 1991). // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18 — 19 сент. 2009 г.). / Упр. делами Президента Респ. Беларусь и др.; науч. ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. — Брест: Альтернатива, 2010. С.151 — 159.
 • У.М. Ігнатоўскі — метадолаг гістарычнай навукі Беларусі. // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: Материалы Международной научной конференции, Минск, 8 — 9 декабря 2011 г. / редкол.: А.А. Коваленя и др. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.382 — 388.
 • Становление постиндустриального общества в Республике Беларусь: к постановке проблемы. // Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 24 — 25 лістапада 2011 г. / рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2012. С.341 — 348.
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі Беларусі. // Брестчина: история и современность: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 29 — 30 июня 2012 г. / БрГУ им. А.С. Пушкина; редкол. А.В. Митюков и др. — Брест: БрГТУ, 2012. — С.129 — 137.
 • БССР як форма дзяржаўнага самавызначэння. // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці: матэрыялы навукова-практычнага семінара (Мінск, 26 сакавіка 2013 г.). / рэдкал. Г.В. Гусакоў і інш. — Мінск: Беларуская навука, 2013. — С.80 — 92.
 • Народнагаспадарчы комплекс БССР у 1921 — 1939 гг.: перыферыйная сацыялістычная мадэрнізацыя. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 24 — 25 апреля 2013 г. В 5 ч. Ч.5. — Мн.: МГЛУ, 2013. — С.158 — 161.
 • Причины избрания Михаила Романова на царский трон. // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. (Новосибирск, НП “СибАК”) — №28, 2013. С.110 — 114. (Co-author)
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі беларускага народа. // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 7–8 кастрычніка 2014 г.). — Мінск: Права і эканоміка, 2014. — С. 323–327.
 • Вядомы вучоны, педагог і грамадскі дзеяч (Да 95-годдзя з дня нараджэння Іларыёна Мяфодзьевіча Ігнаценкі). // Беларускі гістарычны часопіс. — 2015. — №2. — С.38 — 40. (Co-author)
 • Дальневосточная кампания 1945 года: взгляд через 70 лет. // Никто не забыт, ничто не забыто: сб. науч. материалов (К 70-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны) / сост.: Я.П. Безлепкин, А.В. Берянев, А.П. Соловьянов; редкол.: В.В. Данилович и [др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С.124–141.
 • Акадэмік Я.Ф. Карскі — невядомыя дакументы і факты. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып.31. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С.11–17. (Co-author)
 • Биографические сведения о Е.Ф. Карском в архивах Беларуси. // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып.31. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — С. 223–232. (Co-author)
 • Беларусь у 1939 — 1941 гг.: сацыялістычная ўніфікацыя і падрыхтоўка да “вялікай вайны”. // Этот день мы приближали, как могли…: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск, 7 — 8 мая 2015 г.). в 2 ч. Ч.2 / Нац. акад. наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь ; редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2016. — С.295–310.
 • Навукова-даследчая работа, прапаганда ідэй аховы прыроды, экалагічнае асветніцтва і турыстычна-рэкрэацыйная дзейнасць у працы Прыпяцкага дзяржаўнага ландшафтна-гідралагічнага запаведніка ў 1969–1991 гг. // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: сб. докл. Междунар. науч. конф. (Минск, 14–17 сент. 2016 г.). В 2 т. — Т.2. / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2016. — С.536–539.
 • Имам Хомейни — исламский революционер, государственный и военный деятель Ирана. // Интеллектуальное наследие имама Хомейни в дискурсе истории и геполитики: сб. науч. статей / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С.18–32.
 • Брэсцкі мір 1918 года ў гісторыі беларускага народа. // Першая сусветная вайна ў гістарычным лёсе Беларусі: матэрыялы рэспубліканскага круглага стала / рэд. калег. А.С. Лучанкова, В.М. Хаданёнак, В.Я. Бездзель, А.М. Дулаў, В.А. Космач, Д.В. Юрчак. — Віцебск: УА “ВДТУ”, 2016. — С.43–52.
 • “Апошні беларускі баярын”: Эдвард Вайніловіч і мірныя перагаворы ў Рызе (1920 — 1921 гг.). // Беларусь, Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навук.-практ. канф. (г. Капыль, 14 лістап. 2015 г.) / уклад.: А.У. Унучак, У.С. Пуцік, Н.В. Анофранка. — Мінск: Медысонт, 2016. — С.193–213.
 • Беларуская ССР у 1939 — 1941 гг.: фінансы, гандаль і народны дабрабыт // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скеп’ян ; рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С.414–422.
 • Беларусь в сентябре 1939 — июне 1941 годов: социалистическая унификация и подготовка к «большой войне». // Через года, через века — помните : сб. науч. ст. : (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) / сост.: Я.П.Безлепкин, А.В.Берянев, А.П.Соловьянов ; редкол.: В.В.Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Колорград, 2017. — С.122–148.
 • Мясцовае кіраванне и самакіраванне ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць / М.П. Касцюк, С.А. Траццяк // Проблемы управления. Научно-практический журнал. — 2017. — №1(63). — Сер. А и В. — С.13–20. (Co-author)
 • Парламентаризм в Республике Беларусь: история и современность. // Парламентаризм в государствах — участниках Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств: сб. статей / под общ. ред. С.Л. Ткаченко, Д.Г. Кладея. — СПб.: Секретариат МПА СНГ, 2017. — С.166–191. (Co-author)
 • Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі — гісторык і метадолаг гістарычнай навукі. // Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, Мінск, 10 лістапада 2017 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2017. — С.90–95.
 • Трагедыя беларускага краёўца: Рыжскі мір 1921 г. у лёсе Эдварда Вайніловіча. // Знакамітыя мінчане : Мінск і Міншчына пасля падзей 1921 года — лёсы людзей і краіны : Матэрыялы Х Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск, 13–14 верасня 2016 г. / Польскі Інстытут у Мінску, ПУА «БІП-Інстытут правазнаўства» ; рэдкал.: А.Вялікі [і інш.] ; навук. рэд. А.Вялікі і З.Вінніцкі. — Мінск : Выд. В.Хурсік, 2017. — С.34–49.
 • 1917 год и опыт национально-государственного строительства в Беларуси. // 1917 год в исторических судьбах народов Беларуси : материалы Международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 22 декабря 2017 г. / Белорус. Гос. пед. Ун-т им. М. Танка ; редкол. : А.В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГПУ, 2017. — С.17–21.
 • У.М. Ігнатоўскі як метадолаг гістарычнай навукі // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі : традыцыі і навацыі : зб. навук. арт. / уклад. : В.В. Яноўская, Р.У. Зянюк ; рэдкал. : В.В.Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С.155–162.
 • Становление национальной концепции истории Беларуси в 1910–1920-е годы. // Миллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия : Материалы II Международной научной конференции, 24–26 мая 2018 г., Санкт-Петербург / сост. и отв. ред. д. и. н. И. В. Тункина ; Минобрнауки России, СПбФ АРАН. — СПб. : «Реноме», 2018. — 830 с., [16] с. ил. — (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 14). — С.207–213. The collection is included in РИНЦ;
 • Утварэнне Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі і пазіцыя мясцовых палітычных сіл. // Беларуская думка. — №10. Кастрычнік. — 2018. — С.62–70.
 • Александр Фёдорович Мясников: деятельность на благо трёх республик. // Международная научно-практическая конференция «Армяно-белорусские историко-культурные отношения. Традиции и современность», Минск, 21–22 мая 2015 г. / [сост. и отв. ред. Е. Гуринов]. — Москва : Ключ-С, 2019. — 320 с. — С.227–232. The collection is included in РИНЦ.
 • Раз’яднаная нацыя: Беларусь у 1921 — 1939 гг. у гістарычнай памяці // Историческая память о Беларуси как фактор консолидации общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г.Минск, 26–27 сентября 2019 г. / ред. кол. : Коршунов Г.П. (гл. ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск : ООО «СУГАРТ», 2019. — С.271–273.
 • Отделение физики, математики и информатики НАН Беларуси в 1950–1960-е гг. // Октябрьская революция в исторических судьбах белорусской государственности: сборник статей / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2020. — С.195–203.
 • Траццяк, С. А. Напярэдадні ваеных выпрабаванняў: мерапрыемствы па павышэнні абароназдольнасці Беларускай ССР у 1939–1941 гг. / С. А. Траццяк // Беларусь у полымі 1941 года: да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; навук. рэд. А. М. Літвін. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — С. 8–22.
 • Третьяк, С. А. Разделенная нация: Беларусь в 1921–1939 гг. в исторической памяти / С. А. Третьяк // Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР): зб. арт. / Над. акад. навук Беларусі ; Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — 293 с. — С. 117–122.

Энцыклапедычныя артыкулы:

 • О восстановлении профсоюзных организаций в освобождённых от немецких оккупантов районах // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.52.
 • О постановлении Секретариата ВЦСПС «О работе Белорусского республиканского совета профсоюзов // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.52 — 53.
 • Об объединении Народного комиссариата труда СССР с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.53 — 55.
 • Положение о порядке заключения коллективных договоров // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.161 — 162.
 • Положение о постоянно действующем производственном совещании на промышленном предприятии, стройке, в совхозе, МТС и РТС // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.162 — 163.
 • Положение о правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.165 — 166.
 • Положение об общественных инспекторах по охране труда // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.166 — 167.
 • Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму // Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия. В 2 т. — Т.2. / ФПБ; [редколлегия Л.П. Козик и др.]. — Мн.: Беларус. навука, 2012. С.167 — 168.
 • Белорусская Народная Республика // Российская Историческая Энциклопедия. — Т.2: Аристомен — Благоев / Гл. ред: А.О. Чубарьян. — М.: ОлмаМедиа Групп, 2015. — С.460–461.