Вайцяховiч Андрэй Вячаслававiч

загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу, кандыдат гістарычных навук

Тел.: (+375 17) 378-90-93,
e-mail: voitehowich@tut.by

Нарадзіўся ў 1972 г. у г. Бабруйску. Скончыў Беларускі універсітэт культуры. У 2011 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Развіццё форм і відаў пахавальнага абраду на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х–XII стст.»
Працоўная дзейнасць:
З 2006 г. працуе ў Інстытуце гісторыі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Археалагічнае даследаванне курганных могільнікаў VIII–XII стст. у вярхоўях Бярэзіны Дняпроўскай (Докшыцкі і Лепельскі раёны) і вярхоўях Пцічы (Мінскі раёна);
 • Вывучэнне праблематыкі курганных старажытнасцей Паўночнай і цэнтральнай Беларусі;
 • Вывучэнне пытанняў звязаных з паходжаннем і развіццём культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў VIII — пач. XI стст.;
 • Ахова і захаванне помнікаў гісторыі і археалогіі;
 • Даследаванні археалагічнага комплекса на р. Менка і яго акругі ў Х–ХІІ вв.
 • Вывучэнне сістэмы рассялення славян у міжрэччы бярэзіны Дняпроўскай, Пцічы і Нёмана ў Х–ХІ стст.

Публікацыі:
Манаграфія:
Войтехович, А.В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли в Х-ХII вв. / А. В. Войтехович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2019. — 269 с.

Найважнейшыя навуковыя публікацыі:

 • Пахавальныя комплексы ХІІ–ХІІІ стагоддзяў у мураваных храмах Беларусі // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук, 2004. — № 1. — С. 64–69.
 • Тры ўзроўні інгумацыі ў курганах Полацкай зямлі (на прыкладзе курганнага могільніка Звязда) // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2005 — № 20 — С. 150 — 162.
 • Курганны могільнік каля вёскі Новыя Валосавічы Лепельскага раёна Віцебскай воб. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2006. — вып. 11. — С. 94–104.
 • Пахавальныя помнікі каля вёскі Новыя Валосавічы Лепельскага раёна Віцебскай вобл. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2006. — вып. 12. — С. 89–102.
 • Крэмацыя. Пытанні інтэрпрэтацыі // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2007. — № 22. — С. 121–123.
 • Пахавальны абрад курганнага могільніка канца Х–ХІІ стст. каля в. Вітунічы Докшыцкага раёна Віцебскай вобл. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2007. — вып. 14. — С. 86–109.
 • Асаблівасці пахавальнага абраду курганнага могільніка Бірулі (Парэчча) Докшыцкага раёна Віцебскай вобл. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2008. — вып. 15. — С. 218–235.
 • Пахавальны абрад некропаляў, звязаных з полацкімі культавымі будынкамі ХІІ–ХІІІ стст. // Весник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, 2008. — № 1. — С. 23–25.
 • Курганны могільнік Слабада ў вярхоўях Дзвінасы // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2011. — № 26. — С. 138 — 145.
 • Змены ў абрадзе крэмацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х ст. // ГАЗ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2011. — № 26 — С. 178 — 184.
 • Распаўсюджванне пахавальнага абраду інгумацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў канцы Х — ХІІ стст. // МАБ. — Мінск: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2011. — вып. 20. — С. 200 — 208.
 • Археологические исследования Друцка в 2008–2009 гг. / Левко О.Н., Вайцяховіч А.В., Кенько П.М. // МАБ. — 2011. — Вып. 21. — С. 122–153.
 • Новыя даследаванні археалагічнага комплексу на р. Менка / Н.А. Плавінскі // МАБ. — 2013. — Вып. 24. — С. 329–333.
 • Войтехович, А.В. Курганный могильник Прилуки Минского района в системе сельских поселений верховьев Птичи // МАБ — вып.29. — 2018 — С. 142 — 153.
 • Вайцяховіч А.В. «Тапаграфія і вывучэнне курганных могільнікаў на тэрыторыі сучаснага Мінска» /А.В. Вайцяховіч // МАБ — Вып. 3 — 2019. — С. 6 — 29.
 • Войтехович, А.В. Водораздел Днепровской, Неманской и Двинской систем в конце І — начале ІІ тысячелетий (по материалам раскопок курганных могильников) /А.В. Войтехович // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л.Д. Поболя в 2 кн. Кн. 2. Мн., “Беларуская навука”, 2019 г. — С. 174 — 189.
 • Войтехович А.В. Курганы с погребениями кремации в верховьях р. Птичь / А.В. Войтехович // Славяне на территории Беларуси в догосударственный переод: к 90-летию со дня рождения Л.Д. Поболя в 2 кн. Кн. 2. — Мн. «Беларуская навука», 2019. — С. 179 — 196.
 • Войтехович, А.В. Топография и изучение курганных могильников междуречья Свислочи и Усы / А.В. Войтехович // МАБ — 2020 — № 31 — с. 21–35.
 • Водораздел Днепровской, Неманской и Двинской систем в контексте функционирования торговых путей / А.В. Войтехович // Дніпро-Даугава-Німон: міжцивілізаційні контакти в середньовічні часи. Нариси; наук. рэд. О.П. Моця. — Киів, 2021 — С. 99–107.
 • Курганный могильник Сенница (по следам одной экспедиции) / А. Войтехович // Экспедыцыя працягласцю ў жыццё : зборнік навуковых артыкулаў памяці Аляксандра Плавінскага; уклад. і навук. рэд.: М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. — Мінск, 2021 — С. 241–252.
 • Вярхоўя Пцічы ў Х–ХІ стст. (па матэрыялах даследаванняў курганных могільнікаў) / А.В. Вайцяховіч // Археологія і давня історія Украіни — № 1 (38), 2021– С. 242-258.
 • Войтехович, А.В. Нетипичные височные колца из курганов Полоцкой земли / А.В. Войтехович // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысціплінарных даследаванняў: Зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. — Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. — С. 5-8.