Conferences 2014

<< Return to 2013
+Международная научно-практическая конференция
«Витебщина в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию освобождения от нацистских оккупантов)»
Витебск, 25 апреля 2014

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава»
Гістарычны факультэт

Дзяржаўная навуковая ўстанова
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»Галоўнае упраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама
Установа культуры
«Віцебскі абласны краязнаўчы музей»

Установа культуры
«Віцебскі абласны музей
Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова»

Шаноўныя калегі!
Шчыра запрашаем прыняць удзел у
рэспубліканскай  навукова-практычнай канферэнцыі
«Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: да 70-годдзя вызвалення ад нацысцкай акупацыі»

Тэрмін правядзення канферэнцыі: 25 сакавіка 2014 г.
Месца правядзення канферэнцыі: г. Віцебск, вул. Леніна, 36, Віцебскі абласны краязнаўчы музей.АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ РАБОТЫ:

 1. Віцебшчына напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.
 2. Абарончыя баі на Віцебшчыне летам 1941 г.
 3. Акупацыйны рэжым.
 4. Штодзённасць насельніцтва і стратэгіі выжывання.
 5. Партызанскі і падпольны рух.
 6. Жыхары Віцебшчыны на франтах Вялікай Айчыннай вайны.
 7. Вызваленне Віцебшчыны.
 8. Пасляваеннае аднаўленне.
 9. Памяць пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 15 сакавіка 2014 г. накіраваць аргкамітэту тэкст даклада і заяўку з указаннем наступных звестак пра аўтара:

 • прозвішча, імя, імя па бацьку;
 • вучоная ступень, званне;
 • месца працы, пасада;
 • паштовы адрас (службовы і хатні);
 • тэлефон з указаннем кода горада;
 • e-mail;
 • тэма даклада.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў праграму. Адхіленыя матэрыялы, якія не адпавядаюць навуковаму ўзроўню і тэматыцы канферэнцыі, а таксама аформленыя з парушэннем патрабаванняў, не вяртаюцца.

Персанальныя запрашэнні будуць дасланы да 10 красавіка 2014 г.

Зборнік матэрыялаў плануецца выдаць да пачатку работы канферэнцыі. Памер арганізацыйнага унёску будзе паведамлены дадаткова.

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская і руская.

АФАРМЛЕННЕ ТЭКСТУ

Аб’ём – да 5 поўных старонак праз 1 міжрадковы інтэрвал на аркушы А4. Палі – 25 мм з усіх бакоў. Тэкст набіраецца шрыфтам Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 см.
Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку, бібліяграфічнае апісанне – у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках: [1, с. 55].

Тэксты дакладаў просім дасылаць ў электронным выглядзе ў рэдактары MS Word па электроннай пошце на адрас: kryn2013@yandex.ru, a таксама ў раздрукаваным выглядзе. Раздрукаваны асобнік абавязкова падпісваецца аўтарам у канцы тэксту.

Узор афармлення тэксту даклада: 
НАЗВА2 інт
А.А. Іваноў (Віцебск)2 інт
Тэкст… [4, с. 11]. … Тэкст [1, арк. 11]… Тэкст [3]… Тэкст [5, с. 279]… Тэкст [6, с. 933]…Тэкст.Крыніцы і літаратура:
1. 
2.Прыклады бібліяграфічнага апісання

 1. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. – Фонд 4-п. – Воп. 1. – Спр. 9.
 2. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электорнны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.podvignaroda.ru/. – Дата доступу: 04.01.2014.
 3. Каваленя, А.А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941–1944. Вытокі. Структура. Дзейнасць / А.А. Каваленя. – Мінск: БДПУ імя Максіма Танка, 1999. – 260 с.
 4. Пахомов, Н.И. Витебское подполье / Н.И. Пахомов, Н.И. Дорофеенко, Н.В. Дорофеенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Беларусь, 1974. – 223 с.
 5. Літвін, А.М. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі. 1941–1945 гг. / А.М. Літвін, Я.А. Грэбень, С.Я. Новікаў; агул. рэд. А.М. Літвіна. – Мінск: Тэсей, 2010. – 584 с.
 6. Николаева, И.В. Политика немецких оккупационных властей в Беларуси в отношении женского населения (1941–1944 гг.) / И.В. Николаева // Женщины в истории: возможность быть увиденными: сб. науч. ст. / под ред. И.Р. Чикаловой. – Минск: БГПУ имени Максима Танка, 2004. – Вып. 3. – С. 255–268.
 7. Новікаў, С.Я. Лепельская аперацыя летам 1941 года: спроба навуковай рэканструкцыі / С.Я. Новікаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 11. – С. 14–24.

КАНТАКТНЫ АДРАС
210038, г.Віцебск, Маскоўскі пр-т, 33, ВДУ імя П.М. Машэрава, гістарычны факультэт, кафедра гісторыі Беларусі
Тэл. 375 212 58 97 38; e-Mail: kryn2013@yandex.ru 

Каардынатар:

Дулаў Анатоль Мікалаевіч,
загадчык кафедры гісторыі Беларусі
e-mail: kryn2013@yandex.ru
Velcom: +375 29 668 58 07

+VI научно-практическая конференция «Гольшанские чтения»
«Ошмянщина: город и волость в историческом взаимодействии»
Гольшаны, Ошмянский район, 23–24 мая 2014

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ОШМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводят VI научно-практическую конференцию
«Гольшанские чтения» «ОШМЯНЩИНА: ГОРОД И ВОЛОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ»

Планируемое поле конференции:
•    Общественно-политическое, социальное, экономическое развитие городов и местечек и их окрестностей в X – XX вв.
•    Культурное наследие Ошмянской земли (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и т.д.).
•    Дворянские усадьбы в историко-культурном пространстве Ошмянщины.
•    Сохранение культурного пространства населенных пунктов Ошмянщины в современных условиях.
•    Люди и события Ошмянщины.

Время проведения конференции 23–24 мая 2014
Место проведения конференции – дер. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области.

Заявки на участие в конференции и материалы выступлений принимаются до 15 апреля 2014 г. В заявке указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, должность и место работы, контактный телефон, е-mail.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации. Подтверждение об участии в конференции конференции будет выслано до 1 мая 2014 г.

Материалы конференции будут опубликованы. Требования к текстам: объём не более 20 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания не приводятся.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.

Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru.

Контакт: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70; Довнар Александр Борисович, е-mail: dounar_zagor@mail.ru

Питание оплачивается организаторами конференции. Расходы на проезд за счет командирующей стороны.

+Международная летняя школа
«Германия и Беларусь в Первой мировой войне: взгляд через столетие».
26 августа – 8 сентября 2014 г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ DAAD
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Институт истории Национальной академии наук Беларуси проводит Международную летнюю школу
«Германия и Беларусь в Первой мировой войне: взгляд через столетие».

Время проведения: 26 августа – 8 сентября 2014 г.

Место проведения: 220072, ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая 1; E-mail: sumsc14@gmail.com. телефон для справок: (+37517) 284-18-39. Факс: (+37517) 284-18-70.
К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, а также преподаватели ВУЗов и исследователи, интересующиеся темой Первой мировой войны. Для студентов, магистрантов и аспирантов из Германии предусмотрена стипендия. Желающим необходимо заполнить анкету и выслать её на электронную почту sumsc14@gmail.com. В ходе проведения летней школы будет проводиться культурная программа с посещением достопримечательностей Беларуси, музеев, крупных городов, курортов и национальных парков Нарочь и Заславль, а также памятных мест посвященных Первой мировой войне. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в летней школе. Стоимость – 700 евро (без стоимости проезда). Для участников желающих более комфортных условий проживания стоимость составляет 1200 евро. Участникам будут высланы индивидуальные приглашения.
+Международная научная конференция
«Первая мировая война в исторических судьбах Европы»
Вилейка, 17 Октября 2014 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕЛОРУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ВИЛЕЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Приглашают на международную научную конференцию«Первая мировая война в исторических судьбах Европы», 
приуроченную к 100-летней годовщине Первой мировой войны.
Основные направления работы конференции:

 • Дипломатические отношения накануне и в годы Первой мировой войны.
 • Первая мировая война на территории Беларуси: военные действия и оккупационный режим.
 • Сражения Первой мировой войны: битвы на суше, в воздухе и на море.
 • Политическая и социально-экономическая ситуация в странах Антанты в годы Первой мировой войны.
 • Страны Тройственного Союза в годы Первой мировой войны.
 • Общество и элиты Российской империи в годы Первой мировой войны.
 • Человек на войне: мифы и реальные судьбы.
 • Первая мировая война и историческая память.
 • Первая мировая война и национальные движения.
 • Отечественная и зарубежная историография истории Первой мировой войны.
 • Итоги Первой мировой войны. Формирование Версальско-Вашингтонской системы.

Время проведения конференции: 17 октября 2014 г 2014 г.
Место проведения конференции: г. Вилейка

Заявка на участие в конференции и тезисы доклада направляются в оргкомитет не позднее 10 сентября 2014 г.
В заявке необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество; ученая степень и звание; занимаемая должность; адрес; телефон с указанием кода города; e-mail; тема доклада (сообщения).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу. Отклоненные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Персональные приглашения иностранным и иногородним участникам будут высланы не позднее 20 сентября 2014 г. Сборник материалов планируется издать по итогам работы конференции. Расходы на проезд, проживание участников несут командирующие организации.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, немецкий, английский.

Оформление тезисов:

 • соответствие тематике конференции;
 • объем тезисов – 6-8 страниц электронного текста через 1,5 интервала на листе А4. Поля – 2,5 см сверху, снизу и слева; 1,5 см справа. Текст тезисов набирается шрифтом Times New Roman обычный, размер 14 пт.
 • Тезисы представляются в электронном виде, подготовленные в редакторе Word для Windows. Они должны быть представлены по электронной почте по адресу hist@bsu.by, а также в распечатанном виде в одном экземпляре, который подписывается автором в конце текста.

Образец оформления:

Название доклада набирается заглавными буквами полужирным шрифтом. Слева через 1,5 интервала набирается фамилия и инициалы автора, справа – город, учреждение и звание. Далее через 1,5 интервала набирается текст доклада. Сноски оформляются по тексту в квадратных скобках. При этом указывается номер источника, затем через запятую номер страницы. Например, [5, с. 125]. Источники и литература размещаются в конце тезисов доклада в алфавитном порядке.Адрес оргкомитета:
Белорусский государственный университет
220030 г.Минск, ул. Красноармейская, 6.    Вилейский краеведческий музей
Телефоны для справок: +375 17 2260175    Минская область, г. Вилейка
+375 17 2095598    Площадь Свободы, 1
Телефон для справок: +375 1771 564-05
______________________________________________________________________________________________________________________________________