Новік Наталля Яўгенаўна

старшы навуковы супрацоўнік
аддзела гісторыі Беларусі Новага часу,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 284 18 39,
E-mail: n.novik@icloud.com

Нарадзілася 6 ліпеня 1973 г. у Мінску. У 1995 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці гісторыя. У 1995–1998 гг. – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1999 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму: “Профессиональное образование в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.” (навуковы кіраўнік кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.А. Цяплова).

Працоўная дзейнасць:
У 1999–2003 гг. – малодшы навуковы супрацоўнік, старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі гістарычнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі. У 2003–2005 гг. – старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчай часткі, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. У 2006–2009 гг. – дактарант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 2009 г. – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Выкладчыцкая дзейнасць:
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • • гісторыя Беларусі XIX–пачатку XX ст.;
 • • гісторыя прафесійнай адукацыі ў Беларусі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 70 навуковых і навукова-метадычных прац, сярод іх:
Клектыўная манаграфія:
• Нацыянальная палiтыка расiйскага ўрада ў пачатку XX ст. // Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi ў канцы XIX–пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 1/ А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т гiсторыi. – Мiнск: Беларус. навука, 2011. – С. 177–195.

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі:

 • • Гiстoрыя Беларусi XIX–пачатку XXI ст.: эксперым. вучэб. дапам. для 12-га кл. устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыi, з бел. і рус. мовамi навучання з 12-гадовым тэрмiнам навучання (павыш. узровень) – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2005. – С. 49–55, 101–106, 132–137, 250–291, 319–325.
 • • Гісторыя Беларусі. У 2 Ч. Ч 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: падручнік/ Я.К. Новік [і інш.]; пад. рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 3-е выд., дапрац і дап. – Мінск: Выш. шк., 2007. – Ч. 1. – С. 128–151, 374–390; Ч. 2. – С. 399–402.
 • • Гісторыя Беларусі, XIX–пачатак XX ст.: вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання/ Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. – С. 80–88, 176–188, 210–216.
 • • История Беларуси. С древнейших времен до 2013 г.: учеб. пособие. 4-е изд. исправленное и дополненное/ Е.К. Новик, И.Л. Качалов, Н.Е. Новик. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – С. 204–210, 287–292, 423–440, 451–479, 487–501, 531–539.

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • • Жаночая прафесійная адукацыя ў Беларусі (другая палова XIX–пачатак XX ст.) // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2007. – № 5. – С. 34–40.
 • • Прыватныя і грамадскія ініцыятывы ў развіцці прафесійнай адукацыі Беларусі (другая палова XIX–пачатак XX ст.) // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – Серыя 2. – 2009. – № 1. – С. 3–9.
 • • Сельскагаспадарчая адукацыя як фактар аграрнай мадэрнізацыі Беларусі (XIX–пачатак XX ст.) // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2009. – № 10. – С. 43–48.
 • • Учительские институты в системе профессионального образования Беларуси начала XX в. // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2009. – № 3. – С. 32–36.
 • • Ремесленные учебные заведения в системе профессионального образования в Беларуси (XIX–начало XX в.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Выпуск 25. – Мінск, 2010. – С. 53–59.
 • • Чыгунка як фактар сацыяльна-культурнага развіцця Беларусі (другая палова XIX–пачатак XX ст.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Выпуск 29. – Мінск, 2014. – С. 164–169.
 • • Водныя шляхі зносін і развіццё воднага транспарту на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII–пачатку XX ст. // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Выпуск 30. – Мінск, 2015. – С. 99–105.
 • • Дзейнасць праваслаўнай царквы па стварэнні прафесійных навучальных устаноў у другой палове ХІХ–пачатку ХХ ст. (на прыкладзе беларуска-літоўскіх губерняў) // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – С. 353–363.
 • • Подготовка специалистов в области торговли в коммерческих учебных заведениях Беларуси начала XX в. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. А.А. Скеп’ян; Рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш]. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 281–293.