Dmitry Krent

Head of the Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus

Tel.: (+375 17) 284-22-87, 270-05-53

Нарадзіўся 6 ліпеня 1994 г. у в. Анэліна Талачынскага раёна Віцебскай вобласці. У 2016 г. скончыў гістарычны факультэт БДУ, а ў 2017 магістратуру гістарычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці “Сусветная гісторыя”.

Працоўная дзейнасць:
З верасня 2016 г. малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Археаграфічныя публікацыі:

  • Падрыхтоўка і правядзенне святкаванняў юбілеяў беларускага кнігадрукавання ў 1925–1926 гг. і ў 1967 г. (дакументы з Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі) / Глеб, М. У., Крэнт, Дз. А., Сыцько К. В. // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. Навук. Б-ка імя Якуба Коласа Нац. Акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал. Л. А. Аўгуль [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — С. 231–294.

Артыкулы:

  • Крэнт, Д. А. Латышская нацыянальная меншасць у БССР у даследаваннях Карла Шкільтэра / Д. А. Крэнт // Копытинские чтения — І, ІІ : сборник статей междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 17-18 мая 2018 г. / МГУ им. Кулешова ; под общ. ред. М. И. Матюшевской — Могилев, 2018. — С. 44–46.
  • Крэнт, Д. А. Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) / Д. А. Крэнт // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2019. — Т. 64, № 3 — С. 312–319.
  • Крэнт, Д. А. Даследаванне нацыянальных меншасцей у Беларусі ў беларускай савецкай гістарыяграфіі 1920-х гг. / Д. А. Крэнт // Веснік МДУ ім. А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). — 2019. — № 2(54) — С. 43–49.
  • Крент, Д. А. Документы Издательства АН БССР как источник по истории науки в Беларуси в 1929-1939 гг. / Д. А. Крент // История науки и техники : источники, памятники, наследие : третьи чтения по историографии и источниковедению истории науки и техники : К 150-летию дня рождения президента АН СССР академика Владимира Леонтьевича Комарова (1865–1945) : Материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 15-17 октября 2019 г. / Ред. -сост. Е. В. Минина ; Редкол. : Ю. М. Батурин [и др.]. — М. : Янус-К, 2019. — С. 112–115.
  • Крэнт, Д. А. Арганізацыя міжнароднай дзейнасці Беларускай акадэміі навук (1929–1933 гг.) / Дз. А. Крэнт // Копытинские чтения — ІІІ : сборник статей междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 28 февраля — 1 марта 2019 г. / МГУ им. Кулешова ; под общ. ред. А. М. Авласовича — Могилев, 2020. — С. 78–80.