Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч

загадчык Цэнтральнага навуковага
архіва НАН Беларусі

Тэл.: (+375 17) 284-22-87, 270-05-53.
E-mail: dzmitriy.krent@yandex.ru

Нарадзіўся 6 ліпеня 1994 г. у в. Анэліна Талачынскага раёна Віцебскай вобласці. У 2016 г. скончыў гістарычны факультэт БДУ, а ў 2017 магістратуру гістарычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці “Сусветная гісторыя”. У 2017 — 2020 гг. Праходзіў навучанне ў аспірантуры Інстытута гісторыі Нан Беларусі па спецыяльнасці 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследвання.

Працоўная дзейнасць:

 • З верасня 2015 г. — педагог-арганізатар ДУА “Сярэдняя школа № 8 г. Мінска”;
 • З верасня 2016 г. — малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
 • З снежня 2020 г. — навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
 • З лютага 2021 г. — загадчык Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Гістарыяграфія нацыянальных меншасцей у Беларусі
 • Гісторыя акадэмічнай навукі ў Беларусі

Публікацыі:
Аўтар больш дзесяці навуковых публікацый, сярод іх:
Калектыўныя выданні:

 • Нацыянальная акадэмія навук Беларусі: гісторыя ў дакументах (1929–1990) = National Academy of Sciences of Belarus: history in documents (1929–1990) [Электронны рэсурс] / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Цэнтр. навук. б-ка імя Я. Коласа ; уклад.: А. І. Груша [і інш.]. — Электрон. тэкст. даныя і выявы (139 Мб). — Мінск : Беларуская навука, 2021. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM)
 • Інстытут беларускай культуры: 1922–1928 гг. / У. Р. Гусакоў [і інш.] ; рэдкал.: У. Р. Гусакоў [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2022. — 223 с. : іл. (Раздзелы: “Нацыянальныя даследчыя адзінкі”, “Краязнаўства”, “Выдавецтва”, “Геалогія” (сумесна з М. У. Глеб))

Археаграфічныя публікацыі:

 • Падрыхтоўка і правядзенне святкаванняў юбілеяў беларускага кнігадрукавання ў 1925–1926 гг. і ў 1967 г. (дакументы з Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі) / Глеб, М. У., Крэнт, Дз. А., Сыцько К. В. // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. Навук. Б-ка імя Якуба Коласа Нац. Акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал. Л. А. Аўгуль [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — С. 231–294.
 • Крэнт, Д. А. Матэрыялы да біяграфіі Баляслава Рычардавіча Брэжга з фондаў Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі /Д. А. Крэнт // Латыши и беларусы: вместе сквозь века. — 2021. — Вып. 10. — С. 110 –117.

Артыкулы:

 • Крэнт, Д. А. Латышская нацыянальная меншасць у БССР у даследаваннях Карла Шкільтэра / Д. А. Крэнт // Копытинские чтения — І, ІІ : сборник статей междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 17-18 мая 2018 г. / МГУ им. Кулешова ; под общ. ред. М. И. Матюшевской — Могилев, 2018. — С. 44–46.
 • Крэнт, Д. А. Дзейнасць латышскага навукова-даследчага падраздзялення пры Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук (1928–1936 гг.) / Д. А. Крэнт // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2019. — Т. 64, № 3 — С. 312–319.
 • Крэнт, Д. А. Даследаванне нацыянальных меншасцей у Беларусі ў беларускай савецкай гістарыяграфіі 1920-х гг. / Д. А. Крэнт // Веснік МДУ ім. А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). — 2019. — № 2(54) — С. 43–49.
 • Крент, Д. А. Документы Издательства АН БССР как источник по истории науки в Беларуси в 1929-1939 гг. / Д. А. Крент // История науки и техники : источники, памятники, наследие : третьи чтения по историографии и источниковедению истории науки и техники : К 150-летию дня рождения президента АН СССР академика Владимира Леонтьевича Комарова (1865–1945) : Материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 15-17 октября 2019 г. / Ред. -сост. Е. В. Минина ; Редкол. : Ю. М. Батурин [и др.]. — М. : Янус-К, 2019. — С. 112–115.
 • Крэнт, Д. А. Арганізацыя міжнароднай дзейнасці Беларускай акадэміі навук (1929–1933 гг.) / Дз. А. Крэнт // Копытинские чтения — ІІІ : сборник статей междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 28 февраля — 1 марта 2019 г. / МГУ им. Кулешова ; под общ. ред. А. М. Авласовича — Могилев, 2020. — С. 78–80.
 • Крэнт, Д. А. Матэрыялы да біяграфіі Баляслава Рычардавіча Брэжга з фондаў Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі /Д. А. Крэнт // Латыши и беларусы: вместе сквозь века. — 2021. — Вып. 10. — С. 110 –117.
 • Крэнт, Д. А. Ідэйныя падыходы да асэнсавання праблемы нацыянальных меншасцей у БССР у 1924 — 1939 гг.) на падставе публіцыстычных і філасофскіх твораў міжваеннага перыяду / Д.А. Крэнт // Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя аб-вяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі): зб. артыкулаў / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — 374 с. — С.321 — 326.