Глеб Марына Уладзiмiраўна

Загадчык цэнтра гісторыі навукі і архіўнай справы,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 370-05-53
E-mail: marinahleb@mail.ru

Нарадзілася ў 1976 г. у Мінску. У 1999 г. скончыла БДУ па спецыяльнасці «гісторыя». У 2002 г. скончыла аспірантуру БДУ па спецыяльнасці «ўсеагульная гісторыя». У 2003 г. паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Эвалюцыя імперскай ідэі ў Вялікабрытаніі ў другой палове XIX ст.» (Спецыяльнасць 07.00.03 — «ўсеагульная гісторыя», навуковы кіраўнік — доктар гістарычных навук У.С. Кошалеў).

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працуе з 2003 г.:
– з 2003 г. малодшы навуковы супрацоўнік;
– з 2006 г. навуковы супрацоўнік;
– з лютага 2008 г. старшы навуковы супрацоўнік, выконваючы абавязкі загадчыка Цэнтральным навуковым архівам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пры Інстытуце гісторыі.
Вучоны сакратар навуковага семінара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па папярэдняй экспертызе доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый.

Сфера навуковых інтарэсаў:
У 1999–2015 гг. апублікавала больш за 30 навуковых артыкулаў і манаграфію ў галіне даследавання ідэалогіі Брытанскай імперыі, гісторыі і знешняй палітыкі Вялікабрытаніі, беларуска-брытанскіх адносін. З 2016 г. працуе ў сферы даследаванняў навукі і тэхналогій. Асноўныя напрамкі работы: вывучэнне дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Акадэміі навук БССР) як аднаго з ключавых акцёраў у працэсе распрацоўкі і рэалізацыі дзяржаўнай навуковай палітыкі; вызначэнне ролі Акадэміі ў сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі; ўплыў дзяржаўнай ідэалогіі на навуковую дзейнасць

Публікацыі:
Аўтар больш за 60 навуковых прац, у тым ліку:

Манаграфія:

 • Имперская идея в Великобритании (вторая половина XIX в.). — Минск: Белорус. наука, 2007. — 192 с.

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях: 

 • Акадэмікі-сакратары Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў нацыянальнай акадэміі навук Беларусі // Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі: (да 75-годдзя з дня заснавання). Минск: Беларус. навука, 2011. — С. 50–90.
 • Глеб М.В. (в соавт.) МААН в историко-документальной летописи // Международное сотрудничество академий наук. 25 лет / сост. Я.П. Безлепкин и [др.]; под ред. В.Г. Гусакова. — Минск: Беларуская навука, 2018. — 496 с. — С. 76 — 228.
 • Глеб М.В. (в соавт.) Жизнь и деятельность академика Е.Ф. Карского : сб. док. И материалов. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории и культуры Беларуси в документальном наследии Е.Ф. Карского. Материалы семьи / А.В. Унучек [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 442 с.

Найважнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Основные тенденции развития британской имперской идеи в середине XIX века // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2006. №5. Ч. 1. — С. 70–73.
 • Еўрапейская «тройка» ў Рэспубліцы Беларусь (1999–2002 гг.): агляд асноўных дакументаў // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 23. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007. С. 37–40.
 • Возникновение джингоизма в Англии (70-е гг. XIX в.) // Молодежь в науке — 2007. Приложение к журналу «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». Ч. 2. Серия гуманитарных наук. Мн.: «Белорусская наука», 2008. — С. 191–198.
 • Імперская ідэя ў Вялікабрытаніі (другая палова ХІХ ст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2008. №11. — С. 18–24.
 • Рэспубліка Беларусь і еўрапейскія міжурадавыя арганізацыі // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2010. №2. С. 68–77.
 • Эвалюцыя ідэйных падыходаў да праблемы кансалідацыі Брытанскай імперыі ў другой палове ХІХ — першых дзесяцігоддзях ХХ стагоддзя // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2010. №4. С. 71–78.
 • Экспансионизм в британской имперской идее (вторая половина XIX века) // Молодежь в науке — 2011: прил. к журн. “Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. В 5 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / Нац. акад. наук Беларуси. Совет молодых ученых НАН Беларуси; редкол.: А.А.Коваленя (гл. ред.), В.В. Гниломедов (и др.). — Минск: Беларус. навука, 2012. — С. 7–10.
 • Документы Центрального научного архива НАН Беларуси как источник по истории академической науки // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания института белорусской культуры: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 8–9 дек. 2011 г. / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Белорус. наука, 2012. — 769 с. — С. 338–341.
 • Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси: этапы истории, фонды, направления работы // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции 23–25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И.В. Тункина. — СПб.: Нестор-История, 2014. — 540 с. — С. 122–127.
 • Белорусско-китайские научные связи (конец 1950-х — начало 1960-х гг.) // Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 25–26 нояб. 2016 г.: в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол.: Е.А. Бурик [и др.]. — Брест : БрГУ, 2016. — Ч. 1. — 284 с. — С. 66–74.
 • Падрыхтоўка і правядзенне святкаванняў юбілеяў беларускага кнігадрукавання ў 1925–1926 гг. і ў 1967 г. (дакументы з Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі) // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 295 с. — С. 231–294. (в соавторстве)
 • Глеб М.В. Акторно-сетевая теория и изучение истории Национальной академии наук Беларуси // Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы: зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: В.В. Яноўская; рэдкал.: В,В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — 262 с. С. 38 — 45.
 • Глеб М.В. Проект “Большой Днепр” в истории Белорусской академии наук / М.В. Глеб // Наука и инновации. — 2018. — №10. — С. 4 — 8.
 • Глеб М.В. Становление академической науки Белорусской ССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг. / М.В. Глеб // Миллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия: Материалы II Международной научной конференции, 24 — 26 мая 2018 г., Санкт-Петербург / сост. и отв. ред. д.и.н. И.В. Тункина; Минобрнауки России, СПбФ АРАН. — СПБ.: «Реноме», 2018. — 830 с. — С. 351 — 357.
 • Глеб М.В. Либералы и империя в истории Великобритании XIX — начала XX в. / М.В. Глеб // Актуальные проблемы истории и культуры. Сборнк научных статей. Выпуск 1. Европа: актуальные проблемы этнокультуры. Минск: Беларуская навука, 2018. С. 82 — 88
 • Глеб М.В. Документы о деятельности Томаша Домбаля в Белорусской академии наук (по материалам фондов ЦНА НАН Беларуси) / М.В. Глеб // История науки и техники: источники, памятники, наследие: третьи чтения по историографии и источниковедению истории науки и техники: К 150-летию со дня рождения президента АН СССР академика Владимира Леонтьевича Комарова (1869 — 1945): Материалы междунар. науч. конф., Москва, 15 — 17 октября 2019 г. / Ред. — сост. Е.В. Минина; Редкоол.: Ю.М. Батурин, С.С. Илизаров, И.Н. Юркин. — М.: Янус-К, 2019. — 512 с. — С. 379 — 383
 • Глеб М. В. Белорусская академия наук в 1929 г.: проблемы становления и развития / М.В. Глеб // Актуальные вопросы антропологии. — Вып. 14. — 2019. — С. 52 — 67.
 • Глеб М.В. Политика и наука в БССР конца 1920-х — начала 1930-х гг. в отражении эго-документов / М.В. Глеб // Советский этап в истории Беларуси. Сборник научных статей участников Республиканской научно-теоретической конференции. Минск, 5 декабря 2019 г. Минск: БНТУ, 2019. — 220 с. С. 43 — 49.
 • Глеб М. Ідэалогія і навука: матэрыялы па праверцы Беларускай Акадэміі Навук у пачатку 1930-х гадоў / М. Глеб // Rocznik Centrum Studiow Białoruskich/Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў. — Nr 5 / № 5 — 2020. — С. 244–274.
 • Глеб М.В. Восстановление научных связей БССР и КНР в 1987 — 1988 гг. / М.В. Глеб — Копытинские чтения — III: сборник статей Международной научно-практической конференции / под общ. Ред. А.М. Авласовича. — Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2020. — 172 с. С. 54 — 56.
 • Нацыянальная акадэмія навук Беларусі: гісторыя ў дакументах (1929–1990) = National Academy of Sciences of Belarus: history in documents (1929–1990) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Цэнтр. навук. б-ка імя Я. Коласа ; уклад.: А. І. Груша [і інш.]; тэкст анат. М.У. Глеб, Д.А. Крэнт, К.В. Сыцько; падрыхт. і апрац. іл.: В.А. Варонкіна [і інш.]; пер. на англ. мову: М.У. Глеб, В.М. Чыкун. — Мінск: Беларуская навука, 2021. — 138, [2] с: іл.
 • Глеб, М.В. «Белорусский Мичурин»: крестьянин-исследователь И. К. Мороз в Институте белорусской культуры в 1925 г./ М.В. Глеб// Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX — начало ХХI в.): доклады Международной научной конференции, Минск, 23 сентября 2021 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича, Институт истории; редкол.: Ю.О. Каракулько (отв. ред) [и др.] ; рец.: Э.Г. Иоффе, С.А. Третьяк. — Минск: ИВЦ Минфина, 2021. — 436 с. — С. 273 — 283.
 • Глеб, М.В. Восстановление Академии наук БССР / М.В. Глеб // Наука и инновации. — 2021. — №6. — С. 12 — 16. (в соавт. с Д.А. Крентом).
 • Глеб, М.В. Институт белорусской культуры и Белорусская академия наук: преемственность и нововведения (вторая половина 1920-х гг. — начало 1930-х гг.) / М.В. Глеб // Миллеровские чтения — 2020: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия: Материалы III Международной научной конференции, 21–24 октября 2020 г., Санкт-Петербург / сост. Л. Д. Бондарь, Е. Н. Груздева; Минобрнауки России, СПбФ АРАН, СПбНЦ РАН. Объединенный совет по общественным и гуманитарным наукам, СПбФ ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН. — СПб.: «Реноме», 2021. — 400 с., [52] с. цв. ил. — (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 20). С. 210 — 218.
 • Глеб, М.В. Первый вице-президент Белорусской Академии наук Томаш Домбаль / М.В. Глеб // Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя аб-вяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі): зб. артыкулаў / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — 374 с. — С.91 — 97.
 • Глеб, М. В. Становление академической науки БССР: политико-идеологический аспект (конец 1920-х — первая половина 1930-х гг.) / М. В. Глеб // Мультикультурные исследования. №2(7) 跨 文 化 研 究 — 2021. — С. 85 — 97. (Мультикультурный исследовательский центр Университета Хучжоу (Китайская Народная Республика).