Скеп’ян Анастасія Анатольеўна

вядучы навуковы супрацоўнік
аддзела гісторыі Беларусі IX-XVIII стагоддзяў і археаграфіі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-16-31
e-mail: nasta_sk@mail.ru

Нарадзілася 12 кастрычніка 1974 г. у Мінску. У 1996 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2000 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю “Шляхецкае мецэнацтва ў ВКЛ у XVI — першай паловы XVII ст.” (нав. кіраў. — П.А. Лойка). У 2012 г. нададзена вучонае званне дацэнта.

Працоўная дзейнасць:
З лістапада 1999 г. працуе ў Інстытуце гісторыі: 1999–2006 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі XIII–XVIII стст.; 2006–2012 г. — навуковага супрацоўніка, з 2012 г. старшы навуковы супрацоўнік, з лютага 2019 г. — вядучы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу, з студзеня 2021 г — аддзела гісторыі Беларусі ІХ — XVIII стагоддзяў.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Гісторыя ВКЛ, гісторыя паўсядзённасці, гісторыя культуры ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV — першай палове XVIІ в., гісторыя магнацкіх родаў ВКЛ і іх рэзідэнцый, міжнародныя сувязі ВКЛ.

Публікацыі
Аўтар больш за 120 навуковых прац, сярод іх:

Манаграфіі:

 • Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV–XVII стст. / Ю.М. Бохан, А.А. Скеп’ян. — Мінск, 2011. — 271 с.
 • Князі Слуцкія. — Мінск, 2013. — 246 с.

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Белавежская пушча ў часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць. — Мінск, 2009. — С. 94–120 (в соавторстве В.Ф. Голубевым і А.Б. Довнаром).
 • Царква і канфесійнае жыццё // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці: да 915–й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / А.М. Літвін [і інш.]. — Мінск, 2012. — С. 233–261.
 • Сістэма кіравання і самакіравання Капыля ў XVI ст. // Капыль і магдэбургскае права: нарысы гісторыі горада XIV–XІХ стагоддзяў / Доўнар А.Б. і інш. — Гродна, 2012. — С. 92–103.

Вучэбныя выданні:

 • Гісторыя Беларусі, XVI–XVIII стст.: вуч. дапам. для 7-го кл. устаноў агул. сяр. адукацыі с бел. мовай навучання / В.А. Варонін і [інш.]; пад рэд. В.А. Вароніна, А.А. Скеп’ян. — Мн., 2017. — С. 3-5, 47-100, 116-122, 129-135, 141–165, 191–196, 198, 201–211.
 • Гісторыя Беларусі, XVI–XVIII стст. Атлас. Вучэбны дапаможнік для 7 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / (у суаўтарстве з В.А. Вароніным). Мн., 2018. — 24 с.

Асноўныя навуковыя артыкулы:

 • Развіццё мецэнацтва ў Вялікім княстве Літоўскім // Весці АН. сер. гуманітарных навук. — 2000. — № 2. — С. 67–74.
 • Olelkowiczowie w drugiej połowe XVI wieku w życiu społeczno-kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego // Władza i prestyż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / pod red. J. Urwanowicza. — Białystok, 2003. — S. 551–561.
 • Да пытання пра веравызнанне Соф’і Слуцкай і яе апекі над праваслаўнымі // Беларускі гістарычны часопіс. — № 10. — 2006. — С. 64–71.
 • Лісты маладых князёў Алелькавічаў з Італіі // Архіварыус. — № 7. — 2009. — С. 55–74.
 • Некалькі лістоў маладых магнатаў з адукацыйных падарожжаў у Італію і Германію ў XVI стагоддзі // Silva rerum nova. Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанка. Вільня — Мінск, 2009. — С. 258–264.
 • Architekci Janusza Radziwiłła // Barok. — № 4. — 2009. — S. 185–196.
 • К вопросу о путях формирования книжного фонда и возможности пользования частными библиотеками в ВКЛ // Федоровские чтения. 2009. — М., 2010. — С. 142–150.
 • Drogi kształtowania pamięci historycznej rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku — początkach XVII w. // Tradycja — metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko — litewskim, XV — I połowa XIX wieku. — Warszawa, 2011. — S. 47–69. (в соавторстве с Н.А. Скепьян)
 • Інвентар Гальшан 1649 г. // Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб.навук. арт. — Мінск, 2011. — С. 203–220.
 • Касцюмаваныя забавы ў ВКЛ у XVI — XVII ст. // Беларускі гістарычны часопіс. — № 6. — 2012. — С. 25-33.
 • Родовая и историческая память в роде кн. Олельковичей — Слуцких // Генеалогія. Збірка наукових праць / Гол. ред. В.А. Смолій, упорядник В.В. Томазов. — Київ, 2013. Вип.1. — С. 239–254.
 • Гандлёвыя дамы і іх прадстаўнікі на тэрыторыі Беларусі // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі. Зб. навук. прац / уклад. А. А. Скеп’ян. — Мінск, 2016. — С. 148-156.
 • А.А. Конверсия православных и защита их интересов в сословных органах власти ВКЛ в конце XVI-начале XVII века /А.А. Скеп’ян // Сословное представительство в России в контексте европейской истории. Вторая половина XVI — середина XVII в. — М.:, 2017. — С. 138–149.
 • Pogrzeb Janusza Radziwiłła (1579–1620) // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powczechnym. — T. 40 (1). — 2017. — S. 3–30.
 • Арганізацыя стаеннай службы пры магнацкіх дварах у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI–XVII стст. // Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура. Зб. нав. арт. / уклад.: А. А. Скеп’ян; рэдкал.: У. Р. Гусакоў [і інш. ]. — Мн., 2017. — С. 224–237.
 • Портреты кн. Радзивиллов в документах XVI–XVII вв. /А.А. Скеп’ян // ГАЗ. — Вып. 32.
 • Инвентарь 1657 г. художественного собрания князей Радзивиллов // А.А. Скепьян. ГАЗ. — № 33., 2018. — С.185–196.
 • Скеп’ян, А.А. Забавы пры дварах магнатаў ВКЛ у другой палове XVI — пачатку XVII ст. // Homo ludens. Zabawy i rozgrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / pod red. A. Teterycz-Puzio i W. Bejdy we współpr. z L. Kościelakiem. — Słupsk, 2017. — S. 213–226.
 • Конверсия князей Слуцких в глазах европейцев и соотечественников // Nihil sine litteris scripta. In honorem professoris Venceslai Walecki / pod. red. T. Nastulczyka, St. Siess-Krzyszkowskiego. — Kraków, 2018. — S. 611– 625.
 • Ураднікі і дваране Льва Сапегі ў 90-х гг. XVI – пачатку XVII ст. // Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі. Зб. нав. арт. — Мінск, 2018. — С. 25–48.
 • Скеп’ян, А.А. Прыдворныя апошніх князёў Слуцкіх // Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a. Lokalinės istorijos problemos / Sud. Ramunė Šmigelskienė-Stukienė. –Vilnius, 2018. — Р. 217–256.
 • Конверсия православных в ВКЛ в XVI–XVII вв.: причины, обстоятельства, обрядовые практики, последствия // Религия и русь, XV–XVIII вв. / отв. сост. А. В. Доронин; отв. ред. серии А. В. Доронин. М., 2020. — С. 228–255.
 • Скеп’ян, А.А. Некрополь при костеле Божьего тела в Несвиже: археология, история, антропология. Часть 1. Крипта костела / А.А. Скепьян, А.А. Метельский, Е.Л. Воронцова, И.А. Филькин // Вестник Московского университета. Сер. ХХIII. Антропология. — № 2. — 2020. — С. 138–146.
 • Скепьян, А.А. Некрополь при костеле Божьего тела в Несвиже: археология, история, антропология. Часть 2. Кладбище при костеле / А.А. Скепьян, А.А. Метельский, Е.Л. Воронцова, И.А. Филькин // Вестник Московского университета. Сер. ХХIII. Антропология. — С. 135–143.
 • Skiepjan, A. Kaplicy w Nieświeżu: funkcjonowanie i uposażenie / A. Skiepjan // Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestyż, przejawy pobożności, działałność polityczna. — Warszawa; Nienorów, 2020. — S. 40–50.
 • Skiepjan, A. Konserwacja zabytków na Białorusi (z praktyki prac historyka nad restauracją zamków w Mirze i Nieświeżu) / A. Skiepjan // Stan badań nad wielokulturowym dzuiedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. — Т. ХІІІ. — Bialystok, 2020. — S. 227–252.
 • Скеп’ян, А. А. Залёты ці як пасватацца да шляхцянкі, каб не атрымаць гарбуза / А.А. Скеп’ян // Беларускі гістарычны часопіс. — 2021. — № 7. — С. 19–27.
 • Скепьян, А. А. Предварительные результаты исследования погребений в крипте костела Божьего тела в городе Несвиже / Н.Н. Помазанов, А.А. Скепьян, А.А. Метельский // Актуальные вопросы антропалогии. Сб. науч. раб. — 2021. — Вып. 16. — С. 142–161.
 • Скеп’ян, А. А. Сфрагістыка князёў Алелькавічаў / А.А. Скеп’ян // Архіварыус. — 2021. — № 19. — С. 138–157.

Навуковыя гранты і стыпендыі:
Летняя Усходняя Школа пры Варшаўскім універсітэце, Фонд каралевы Ядвігі Ягелонаўскага ўніверсітэта, Каса імя Ю. Мяноўскага, Польскі камітэт па справах ЮНЕСКА.

Навуковыя ўзнагароды:

 • Падзяка Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі. Грамата Міністэрства культуры за ўдзел у музеефікацыі палацава-замкавага комплекса “Мір”.
 • Прэмія Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі за лепшую навуковую публікацыю (гісторыя) (2015).
 • Прэмія Прэзідыума НАН Беларусі за цыкл работ па тэме «Рэгіянальная гісторыя Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу» (2015).
 • Падзяка Інстытута гісторыі НАН Беларусі за актыўную і плённую даследчую працу па вывучэнні і папулярызацыі гістарычнай спадчыны (2018).
 • Ганаровая грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2019).
 • Грамата Нацыянальнага інстытута адукацыі за ўдзел у падрыхтоўцы вучэбных выданняў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі і высокі прафесіяналізм у навукова-метадычнай дзейнасці (2019).