Скеп’ян Анастасія Анатольеўна

вядучы навуковы супрацоўнік
аддзела гісторыі Беларусі XI–XVIII стагоддзяў,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-16-31
e-mail: nasta_sk@mail.ru

Нарадзілася 12 кастрычніка 1974 г. у Мінску. У 1996 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2000 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю “Шляхецкае мецэнацтва ў ВКЛ у XVI – першай паловы XVII ст.” (нав. кіраў. – П.А. Лойка). У 2012 г. нададзена вучонае званне дацэнта.

Працоўная дзейнасць:
З лістапада 1999 г. працуе ў Інстытуце гісторыі: 1999–2006 гг. – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі XIII–XVIII стст.; 2006–2012 г. – навуковага супрацоўніка, з 2012 г. старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Гісторыя ВКЛ, гісторыя паўсядзённасці, гісторыя культуры ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV – першай палове XVIІ в., гісторыя магнацкіх родаў ВКЛ і іх рэзідэнцый, міжнародныя сувязі ВКЛ.

Публікацыі
Аўтар больш за 70 навуковых прац, сярод іх:

Манаграфіі:

 • Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV–XVII стст. / Ю.М. Бохан, А.А. Скеп’ян. – Мінск, 2011. – 271 с.
 • Князі Слуцкія. – Мінск, 2013. – 246 с.

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Белавежская пушча ў часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць. – Мінск, 2009. – С. 94–120 (в соавторстве В.Ф. Голубевым і А.Б. Довнаром).
 • Царква і канфесійнае жыццё // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці: да 915–й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / А.М. Літвін [і інш.]. – Мінск, 2012. – С. 233–261.
 • Сістэма кіравання і самакіравання Капыля ў XVI ст. // Капыль і магдэбургскае права: нарысы гісторыі горада XIV–XІХ стагоддзяў / Доўнар А.Б. і інш. – Гродна, 2012. – С. 92–103.

Асноўныя навуковыя артыкулы:

 • Да пытання развіцця мецэнацтва ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI – першай палове XVII стст. // Старонкі гісторыі і культуры Беларусі. – Мінск, 1997. – С. 57–71.
 • Барочны тэатр Уршулі Радзівіл // Барока ў беларускай культуры і мастацтве. – Мінск, 1998. – C. 298–303.
 • Развіццё мецэнацтва ў Вялікім княстве Літоўскім // Весці АН. сер. гуманітарных навук. – 2000. – № 2. – С. 67–74.
 • Olelkowiczowie w drugiej połowe XVI wieku w życiu społeczno-kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego // Władza i prestyż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / pod red. J. Urwanowicza. – Białystok, 2003. – S. 551–561.
 • Да пытання пра веравызнанне Соф’і Слуцкай і яе апекі над праваслаўнымі // Беларускі гістарычны часопіс. – № 10. – 2006. – С. 64–71.
 • Уплыў велікакняскага двара на фарміраванне культурных эліт Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Гальшаны-Навагрудак, 8–10 верасня 2006 г. – Мінск, 2007. – С. 104–107.
 • Паўсядзённае жыццё магната па лістах Л. Сапегі і яго сучаснікаў // Леў Сапега (1557–1633) і яго час. Зборнік навуковых артыкулаў. – Гродна, 2007. – С. 266–269.
 • Лісты маладых князёў Алелькавічаў з Італіі // Архіварыус. – № 7. – 2009. – С. 55–74.
 • Некалькі лістоў маладых магнатаў з адукацыйных падарожжаў у Італію і Германію ў XVI стагоддзі // Silva rerum nova. Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанка. Вільня – Мінск, 2009. – С. 258–264.
 • Architekci Janusza Radziwiłła // Barok. – № 4. – 2009. – S. 185–196.
 • К вопросу о путях формирования книжного фонда и возможности пользования частными библиотеками в ВКЛ // Федоровские чтения. 2009. – М., 2010. – С. 142–150.
 • Drogi kształtowania pamięci historycznej rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku – początkach XVII w. // Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko – litewskim, XV – I połowa XIX wieku. – Warszawa, 2011. – S. 47–69. (в соавторстве с Н.А. Скепьян)
 • Інвентар Гальшан 1649 г. // Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб.навук. арт. – Мінск, 2011. – С. 203–220.
 • Касцюмаваныя забавы ў ВКЛ у XVI – XVII ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – № 6. – 2012. – С. 25-33.
 • Родовая и историческая память в роде кн. Олельковичей – Слуцких // Генеалогія. Збірка наукових праць / Гол. ред. В.А. Смолій, упорядник В.В. Томазов. – Київ, 2013. Вип.1. – С. 239–254.

Навуковыя гранты і стыпендыі:
Летняя Усходняя Школа пры Варшаўскім універсітэце, Фонд каралевы Ядвігі Ягелонаўскага ўніверсітэта, Каса імя Ю. Мяноўскага, Польскі камітэт па справах ЮНЕСКА.

Навуковыя ўзнагароды:
Падзяка Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі. Грамата Міністэрства культуры за ўдзел у музеефікацыі палацава-замкавага комплекса “Мір”.