Гурбо Таццяна Леанідаўна

старшы навуковы супрацоўнік
аддзела антрапалогii,
кандыдат біялагічных навук
член Еўрапейскай антрапалагічнай асацыяцыі

Тэл.: (+375 17) 379-27-96
E-mail: hurbo@mail.ru

Нарадзілася 11 лістапада 1973 г. ў г. Мінску. У 1996 г. скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт (філасофска-эканамічны факультэт, спецыяльнасць — філасофія). У 2000 г. скончыла аспірантуру ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі (спецыяльнасць — антрапалогія), у лютым 2005 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Заканамернасці зменлівасці фізічнага развіцця дзяцей Беларусі ў перыяд першага дзяцінства (з 4 да 7 гадоў)».

Працоўная дзейнасць:
З 1996 г. працавала лабарантам, потым малодшым навуковым супрацоўнікам аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя. К. Крапівы НАН Беларусі. З 2008 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі навуковым супрацоўнікам, з 2015 г. — старшым навуковым супрацоўнікам аддзела антрапалогіі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • гістарычная дэмаграфія;
 • працэсы ўзаемадзеяння чалавека і асяроддзя;
 • адаптацыя арганізма ў працэсе росту да зменлівых умоў асяроддзя;
 • асобныя пытанні гісторыі антрапалогіі Беларусі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 100 публікацый.

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Фiзiчнае развiццё дзяцей 4–7 гадоў // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — С. 202–247.
 • Развiццё аўксалагiчных даследаванняў на тэрыторыi Беларусi // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — С. 173–179 (в соавторстве с О.В. Марфиной, Н.И. Полиной).
 • Рэгiянальныя асаблiвасцi фiзiчнага развiцця дзяцей школьнага ўзросту // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — С. 247–262 (в соавторстве с Л.И. Тегако и О.В. Марфиной).
 • Узрост менархе ў беларускiх дзяўчын // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — С. 291–300 (в соавторстве с Л.И. Тегако и О.В. Марфиной).
 • Гурбо, Т.Л. Физическое развитие школьников Беларуси в начале XXI века: региональный аспект изменчивости / Т.Л. Гурбо // Физическое развитие детей: фундаментальные и прикладные аспекты / Н.А. Скоблина, О.Ю. Милушкина [… Т.Л. Гурбо и др.]. — М.: Союз гигиенистов, 2018. — 179 с. — С. 33–43.

Важнейшыя навуковыя артыкулы апошніх гадоў:

 • Антропологическая деятельность в жизни Н. А. Янчука // Актуальные вопросы антропологии. — Вып. 8. — Минск: Беларус. навука, 2013. — С. 276–284.
 • Антропологические исследования К. Н. Икова и его вклад в антропологию Беларуси // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 9. — Минск: Беларус. навука, 2014. — С. 57–77 (в соавторстве с О.В. Марфиной).
 • Изменения индекса массы тела, распространенности избыточного веса и ожирения среди детей Беларуси 4–7 лет, обследованных в 1990–2000-х гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII. Антропология. — 2014. — № 1. — С. 121–131.
 • История накопления краниологических материалов из археологических раскопок второй половины XIX в. на территории Беларуси // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2015. — Вып. 26. — С. 37–43.
 • Изменчивость во времени размеров головы у белорусских детей (г. Минск) // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 10. — Минск: Беларус. навука, 2015. — С. 320–343.
 • Secular Trends in the Primary Indicators of Physical Development in Children, Adolescents and Young People between the Ages of 4–18 from Minsk (from 1920s to 2000s) // International Journal of Anthropology. — 2015. — V. 30. — № 3–4. — Р. 207–224 (в соавторстве с Г.В. Скриган, В.В. Радыгиной, Н.Н. Помазановым).
 • Исследование антропологических особенностей еврейского населения на территории Беларуси во второй половине XIX в. // Актуальные вопросы антропологии. — Минск: Беларус. навука, 2016. — Вып. 11. — С. 72–92.
 • Секулярный тренд внутригрупповой вариации тотальных размеров тела у школьников г. Минска (1920–2000 гг.) // Актуальные вопросы антропологии. — Минск: Беларус. навука, 2017. — Вып. 12. — С. 192–210.
 • Underweight, overweight and obesity in children and adolescents from Minsk, Belarus in the period 2001–2008 // Anthropologischer Anzeiger. Journal of Biological and Clinical Anthropology. — 2018. — Vol. 75 (2). — Str. 89–100 (в соавторстве с Г. Скриган, В. Радыгиной и Н. Помазановым).
 • Брачное поведение прихожан Ганутского православного прихода во второй половине XIX — начале XX в. // Гісторыка-этнаграфічныя і дэмаграфічыя аспекты сям’і: вынікі, праблемы, перспектывы: зб. навук. арт. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 55–62.
 • Age variation of cephalic index according to cross-sectional studies of schoolchildren // Anthropological Researches And Studies. — 2019. — № 9. — Р. 142–152 (в соавторстве с И. Саливон).
 • Продолжительность жизни населения Виленской губернии в 1830–1840-х годах (на примере Ганутского униатского прихода) // Актуальные вопросы антропологии. сборник науч. тр. — Минск: Беларуская навука, 2020. — Вып. 15. — С. 74–88.
 • Peculiarities of the body constitution of 18-22-year-old first year students of various ethnicities from Belarusian State Medical University // Česká antropologie. – 2020. – № 70 (1–2). – Р. 15–22. (в соавторстве с Е. Чаплинской, Н. Мезен, И. Сахно, В. Григоровичем и Ю. Корбут)
 • Форма головы и лица у современных белорусских студентов-медиков // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 16. – Минск: «Беларуская навука», 2021. – С. 268–278. (в соавторстве с Е.В. Чаплинской, Н.И. Мезен, И.П. Сахно, О.С. Чичкан)