Гурбо Таццяна Леанідаўна

старшы навуковы супрацоўнік
аддзела антрапалогii,
кандыдат біялагічных навук
член Еўрапейскай антрапалагічнай асацыяцыі

Тэл.: (+375 17) 379-27-96
E-mail: hurbo@mail.ru

Нарадзілася 11 лістапада 1973 г. ў г. Мінску. У 1996 г. скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт (філасофска-эканамічны факультэт, спецыяльнасць – філасофія). У 2000 г. скончыла аспірантуру ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі (спецыяльнасць – антрапалогія), у лютым 2005 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Заканамернасці зменлівасці фізічнага развіцця дзяцей Беларусі ў перыяд першага дзяцінства (з 4 да 7 гадоў)».

Працоўная дзейнасць:
З 1996 г. працавала лабарантам, потым малодшым навуковым супрацоўнікам аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя. К. Крапівы НАН Беларусі. З 2008 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі навуковым супрацоўнікам, з 2015 г. – старшым навуковым супрацоўнікам аддзела антрапалогіі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • ауксология – фізічнае развіцце дзяцей і падлеткаў;
 • працэсы ўзаемадзеяння чалавека і асяроддзя;
 • адаптацыя арганізма ў працэсе росту да зменлівых умоў асяроддзя;
 • асобныя пытанні гісторыі антрапалогіі Беларусі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 70 публікацый.

Раздзелы ў калектыўнай манаграфіі:

 • Фiзiчнае развiццё дзяцей 4–7 гадоў // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 202–247.
 • Развiццё аўксалагiчных даследаванняў на тэрыторыi Беларусi // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 173–179 (в соавторстве с О.В. Марфиной, Н.И. Полиной).
 • Рэгiянальныя асаблiвасцi фiзiчнага развiцця дзяцей школьнага ўзросту // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 247–262 (в соавторстве с Л.И. Тегако и О.В. Марфиной).
 • Узрост менархе ў беларускiх дзяўчын // Беларусы. Т. 9. Антрапалогія / Л.І. Цягака [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 291–300 (в соавторстве с Л.И. Тегако и О.В. Марфиной).

Важнейшыя навуковыя артыкулы апошніх гадоў:

 • Антропологическая деятельность в жизни Н. А. Янчука // Актуальные вопросы антропологии. – Вып. 8. – Минск: Беларус. навука, 2013. – С. 276–284.
 • Антропологические исследования К. Н. Икова и его вклад в антропологию Беларуси // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 9. – Минск: Беларус. навука, 2014. – С. 57–77 (в соавторстве с О.В. Марфиной).
 • Изменения индекса массы тела, распространенности избыточного веса и ожирения среди детей Беларуси 4–7 лет, обследованных в 1990–2000-х гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII. Антропология. – 2014. – № 1. – С. 121–131.
 • История накопления краниологических материалов из археологических раскопок второй половины XIX в. на территории Беларуси // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2015. – Вып. 26. – С. 37–43.
 • Изменчивость во времени размеров головы у белорусских детей (г. Минск) // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 10. – Минск: Беларус. навука, 2015. – С. 320–343.
 • Secular Trends in the Primary Indicators of Physical Development in Children, Adolescents and Young People between the Ages of 4–18 from Minsk (from 1920s to 2000s) // International Journal of Anthropology. – 2015. – V. 30. – № 3–4. – Р. 207–224 (в соавторстве с Г.В. Скриган, В.В. Радыгиной, Н.Н. Помазановым).
 • Исследование антропологических особенностей еврейского населения на территории Беларуси во второй половине XIX в. // Актуальные вопросы антропологии. – Минск: Беларус. навука, 2016. – Вып. 11. – С. 72–92.
 • Секулярный тренд внутригрупповой вариации тотальных размеров тела у школьников г. Минска (1920–2000 гг.) // Актуальные вопросы антропологии. – Минск: Беларус. навука, 2017. – Вып. 12. – С. 192–210.