Юргенсан Усевалад Аляксандравiч

навуковы супрацоўнік
аддзела гісторыі Беларусі IX-XVIII стагоддзяў і археаграфіі

Тэл.: (+375 17) 378-02-20
E-mail: rurik3@tut.by

Нарадзіўся 16 лістапада 1982 г. у Мінску. В 2000–2005 гг. навучаўся у Інстытуце парламентарызму і прадпрымальніцтва па спецыяльнасці “Паліталогія”. У 2005–2008 гг. — аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту культуры і мастацтваў (спецыяльнасць 24.00.01 — гісторыя і тэорыя культуры). Лаурэат конкурсаў НДПС 2003 і 2004 г.
Працоўная дзейнасць:
У 2008–2009 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік аддзела міжнароднага навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва ДУ “БелДСА”. З 2009 г. — малодшы навуковы супрацоўнік Аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі. З 2015 г. — малодшы навуковы супрацоўнік Аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Нумізматыка Беларусі;
 • Грашовае абарачэнне ВКЛ у XVI–XVIII стст.;
 • Гісторыя ВКЛ XVI–XVIII стст.


Публікацыі:
Аутар больш за 20 навуковых прац, у тым ліку:
Калектыўныя манаграфіі:

 • Калекцыйная спадчына Вялікага Княства: мапы, гравюры, манеты, пячаткі. Мн.: Логвінаў, 2008.
 • Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII стст. Склад. А. Янушкевіч. Навук. рэд. А. Шаланда. Мн.: Медысонт, 2014.
 • Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя. Аўт. Ш.І. Бекцінееў [і інш.]. Рэдкал.: А.А. Каваленя (гал.рэд.) [і інш.]. Мн.: Беловагрупп, 2017.

Найбольш значныя навуковыя артыкулы:

 • Юргенсан У.А. Эвалюцыя дзяржаўнага герба Вялiкага княства Лiтоўскага па дадзеных сфрагiстыкi i нумiзматыкi // Беларускi гiстарычны часопiс. 2003. № 8. С.47–52
 • Юргенсон В.А. Денежное обращение на белорусских землях в XIV–XV вв.// Банковский вестник. 2008. № 25. С.63–68
 • Юргенсон В.А. Монеты Ягайло и Витовта // Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV–XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі. Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: Мат-лы Міжнар навук. канф (Гродна, 8–9 ліпеня 2010). Мн.: Беларуская навука, 2011. С.182–185.
 • Юргенсон В.А. Политическая пропаганда и репрезентация власти на монетах Речи Посполитой XVII–XVIII вв. // Pieniądz a propaganda. Wspolne dziedzictwo Europy. Augustow — Warszawa, 2015. S.162–168.
 • Юргенсон В.А. Денежное обращение Великого княжества Литовского: процессы унификации денежных систем Княжества и Короны // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Мінск: БДУ, 2016. Вып.11. C. 187–194.
 • Юргенсон В.А. Монетные клады XVII–XVIII вв., найденные на территории Калинковичского района // Беларусь праз прызму рэгіянальная гісторыі. Калінкавічы і Калінкавіцкі край. Мн.: Беларуская навука, 2016. С.105–114.
 • Юргенсан У.А. Пераход манетнай рэгаліі ВКЛ да земскага падскарбія ў другой палове XVI стагоддзя // Беларускі гістарычны часопіс. 2017. № 7 (216). С.14–21.
 • Юргенсон В. Правовые основы денежного обращения Великого княжества Литовского в период Ливонской войны (1558–1583) / В. Юргенсон // Грошы Беларусі: даследаванні па гісторыі фінансаўб грашовага абарачэння і нумізматыцы. — Вільня, EHU, 2021. — С. 89–103.
 • Юргенсон В. Дореформенные литовские монеты в денежном обращении Речи Посполитой в конце XVI — первой четверти XVII века. / В. Юргенсон // Герольд Litherland. — 2021. — №22. — С.22–27.
 • Юргенсон Всеволод, Ливонские монетные эмиссии времен правления Сигизмунда II Августа (1548-1572) / В. Юргенсон // Банковский вестник, февраль 2022. — С. 47–50.