Вараненка Алег Васільевіч

навуковы супрацоўнік аддзела археалогii
першабытнага грамадства

Тэл.: (+375 29) 389-16-01
E-mail: voronenko111@yandex.ru

Нарадзіўся 11 красавіка 1987 г. у г. Гомель. У 2012 г. скончыў гістарычны факультэт УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», у 2015 г. магістратуру УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя. А.А. Куляшова», у 2020 г. аспірантуру пры Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Тэма дысертацыйнага даследавання: «Крамянёвы інвентар мезаліту-ранняга неаліту ў міжрэччы Бярэзіны і Дняпра» (навуковы кіраўнік І.М. Язэпенка).

Працоўная дзейнасць:
З 1 верасня 2020 г. навуковы супрацоўнік аддзелу археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Фінальны палеаліт і мезаліт басэйна Бярэзіны;
 • Тыпалагічныя і тэхналагічныя аспекты крэмняапрацоўкі ў фінальным палеаліце і мезаліце на тэрыторыі міжрэчча Бярэзіны і Дняпра;
 • Комплексныя даследавання помнікаў каменнага веку Беларускага Падняпроўя (паліналагічны аналіз, абсалютнае датаванне і інш.).

Публікацыі:
Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Waranienka, Oleg. Badania archeologiczne w 2015 roku na stanowiskach neolitycznych i sredniowiecznych w dorzeczu rzeki Berezyna / O. Waranienka // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodnieij, zachodniej Bialorusi I Ukrainie w roku 2015: streszczenia referatow XXXII konferencji // pod redakcja Anny Zakoscielj. — Lublin, 2016. — S. 17.
 • Вороненко, О. В. Финальный палеолит – ранний мезолит Гомельского Поднепровья / О.В. Вороненко // Раманаўскія чытанні – XI: зборнік артыкулаў Міжнар. навук. канф., Магілёў, 26-27 лістапада 2015 г. / МДУ імя А.А. Куляшова; рэдкал.: Я.Р. Рыер [і інш.]. — Магілёў, 2016. — С. 145–148.
 • Вороненко, О. В. Кремневые артефакты поселения финального палеолита-мезолита возле д. Зборов Рогачевского района Гомельской области / О. В. Вороненко // Весцi НАН. Серыя гуманітарных навук. — 2017. — N 4. — С. 50–59.
 • Езепенко, И. Н. Неолитические материалы поселения Комарин 5 в бассейне Верхнего Днепра (Гомельское Поднепровье) по итогам раскопок 1998, 2005–2007, 2011 годов / И. Н. Езепенко, О. В. Вороненко // Самарский научный вестник — 2017. — Том 6. №3 (20). — С. 155–162.
 • Вороненко, О. В. Мезолитические поселения низовьев р. Березина (Днепровская) / О.В. Вороненко // Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке. Прямые и косвенные свидетельства рыболовства и собирательства: сб.материалов конф. СПб. — 2018. С. 80–82.
 • Вороненко, О. В. Археологические памятники конца плейстоцена-начало голоцена на территории Быховского Поднепровья // Быховские краеведческие чтения — VII: материалы конференции 27 декабря 2017 г. / Редкол. С.Ф. Жижиян [и др.]. Могилёв. 2018. С. 10–12.
 • Вороненко, О. В. Археологические исследования памятников финального палеолита и мезолита Рогачёвского Поднепровья в 2012-2017 гг. // Гомельское Поднепровье и Полесье: историческое и культурное наследие: сборник научных статей: по материалам научно-практических конференций: “Древности Гомельского Поднепровья”, 3–4 октября 2017 г., г. Рогачев, “Историческое наследие города Турова”, сентябрь 2018 г., г. Туров / редколлегия: Г.А. Алексейченко (главный редактор) [и др.] Гомель: ГГУ, 2018. С. 48–60.
 • Олег Вороненко. Новый памятник каменного века на р. Окра (левый приток Днепра) С. // Зборнік тэзісаў ІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі “Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы” (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца). Мінск, 4-5 красавіка 2019 г. / пад рэд. Алены Трубчык [і інш.]. Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2019. С 14.
 • Вороненко, О. В. Новые данные по мезолиту Осиповичского района (по материалам стоянки Осиповичи 1) // Краеведение Осиповичского района (по материалам научно-практических конференций 2016–2018 гг.) / сост. О.В. Вороненко. — Бобруйск, 2019. С. 11–20.
 • Вороненко, О. В. Охотничье вооружение в культурах финального палеолита на территории Белорусского Поднепровья // КСИА. № 255. 2019. С. 102–112.
 • Езепенко, И. Н. Разведочные работы на торфянике в пойме реки Поня в Витебской области в 2018 году / И. Н. Езепенко, О. В. Вороненко, М. Г. Жилин, Э. А. Астапович, К. Ю. Балашов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2019. — Вып. 30. — С. 227–240.
 • Вороненко, О. В. Археологические исследования памятников каменного века на территории Верхнего Поднепровья в 2015–2018 гг. / О. В. Вороненко // Копытинские чтения — ІІІ: сборник статей Международной научно-практической конференции / под общ. ред. А. М. Авласовича. Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020 г. — С. 19–21.