Гісторыя Беларусі

« Назад ў Серыю кніг

История БССР / Академия наук Беларусской ССР, Институт истории. — Минск: Издательство Академии наук Белорусской ССР, 1948. Ч. 1: (С древнейших времен до конца XVIII века). — 457 с.
Скачать содержание.
История БССР / Академия наук Беларусской ССР, Институт истории. — Минск: Издательство Академии наук Белорусской ССР, 1948. Ч. 2: (С начала XIX века до Великой Октябрьской революции). — 501 с.
Скачать содержание.
История БССР / Академия наук Беларусской ССР, Институт истории. — Минск: Издательство Академии наук Белорусской ССР, 1948. Ч. 3: (С Великой Октябрьской революции до 1948 года). — 482 с.
Скачать содержание.
История Белорусской ССР / Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. — Минск: Издательство Академии наук Белорусской ССР, 1954. — Т. 1. — 502 с.
Скачать содержание
Белоруссия в эпоху феодализма / Академия наук БССР, Институт истории, Архивное управление МВД БССР. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1959–1979. Т. 1. С древнейших времен до середины XVII века / Сост.: З. Ю. Копысский, М. Ф. Залога. — 1959. — 515 с.
Скачать содержание
Белоруссия в эпоху феодализма / Академия наук БССР, Институт истории, Архивное управление МВД БССР. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1959–1979. Т. 2. С середины XVII до XVIII века до воссоединения с Россией / Сост.: А. И. Азаров [и др.]. — 1960. — 559 с.
Скачать содержание
Белоруссия в эпоху феодализма / Академия наук БССР, Институт истории, Архивное управление МВД БССР. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1959–1979. Т. 3. Воссоединение Белоруссии с Россией и ее экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX века (1772–1860) / Сост.: В. В. Чепко, В. В. Шатилло. — 1961. — 624 с.
Скачать содержание
Белоруссия в эпоху феодализма / Академия наук БССР, Институт истории, Архивное управление МВД БССР. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1959–1979. Т. 4. Социально-политическая история и культура Белоруссии первой половины XIX в. Отечественная война 1812 г. / Сост.: В. В. Чепко, В. В. Шатилло. — Наука и техника, 1979. — 374 с.
Сборник охватывает период с 1800 по 1861 г. и является продолжением тома 3. В нем освещается социально-политическая история Белоруссии первой половины XIX в. Состоит из 5 разделов, раскрывающих события Отечественной войны 1812 г., политику царизма в Белоруссии, крестьянское и общественно-политическое движение, отдельный раздел содержит документы, освещающие состояние культуры в Белоруссии в этот период (Скачать содержание).
История Белорусской ССР в 2 т. Изд. второе, дополненное / Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. Т. 1 / Ред. кол.: Л. С. Абецедарский [и др.]. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1961. — 653 с.
(Скачать содержание).
История Белорусской ССР в 2 т. Изд. второе, дополненное / Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. Т. 2. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1961. — 699 с.
(Скачать содержание).
Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Т. 5. Беларуская ССР у перыяд стварэння развітога сацыялістычнага грамадства і будаўніцтва камунізму (1945–1974 гг.). — Мн., «Навука і тэхніка», 1975. — 776 с.
У кнізе асвятляецца працоўная дзейнасць беларускага народа па аднаўленні і далейшым уздыме народнай гаспадаркі і культуры, па стварэнні матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізму, развіццё камуністычных грамадскіх адносін і выхаванне новага чалавека. Прыведзена багата даных аб росце дабрабыту беларускага народа, развіцці навукі і культуры ў рэспубліцы. Паказана дзейнасць БССР на міжнароднай арэне ў барацьбе за мір і бяспеку народаў. На кожным этапе разгледжанага перыяду гісторыі ўсебакова асветлена роля Камуністычнай партыі, Саветаў, грамадскіх арганізацый (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Т. 4. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза (1938–1945 гг.). — Мн., «Навука і тэхніка», 1975. — 640 с.
(Спампаваць змест).
Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Т. 3. Перамога Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і пабудова сацыялізму ў БССР (1917–1937 гг.). Мн., «Навука і тэхніка», 1973. — 696 с.
Трэці том «Гісторыі Беларускай ССР» ахоплівае адзін з найбольш важных перыядаў у гісторыі беларускага народа — ад падрыхтоўкі і правядзення Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі да пабудовы сацыялізму ў нашай краіне. У ім на багатым канкрэтна-гістарычным матэрыяле паказаны барацьба працоўных Беларусі пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі за ўстанаўленне Савецкай улады, удзел у разгроме інтэрвентаў і белагвардзейцаў у гады грамадзянскай вайны. Шмат увагі аддаецца асвятленню поспехаў беларускага народа ў ажыццяўленні ленінскага плана пабудовы сацыялізму, індустрыялізацыі і калектывізацыі рэспублікі, разгортванні культурнай рэвалюцыі, развіцця ўсебаковых братніх сувезяў і супрацоўніцтва з народамі СССР. Разлічана на масавага чытача (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Т. 2. Беларусь у перыяд капіталізму (1861–1917 гг.). — Мн., «Навука і тэхніка», 1972. — 688 с.
Другі том ахоплівае перыяд з 1861 г. да Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1917 г. уключна. У ім разглядаецца развіццё капіталістычных адносін ва ўсіх сферах эканамічнага жыцця і выспяванне сацыяльна-эканамічных і палітычных перадумоў Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, аналізуюцца асаблівасці адмены прыгоннага права на Беларусі, характарызуюцца развіццё рабочага і сацыял-дэмакратычнага руху, узнікненне і дзейнасць бальшавіцкіх арганізацый на Беларусі, барацьба сялян і іншых груп працоўных супраць царызму, памешчыкаў і капіталістаў. Асвятляецца таксама развіццё грамадска-палітычнай думкі, асветы і культуры Беларусі ў 1861–1917 гг. Выданне разлічана на шырокія колы чытачоў (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Т. 1. Першабытнаабшчынны лад нa тэрыторыі Беларусі. Эпоха феадалізму. — Мн., «Навука і тэхніка», 1972. — 632 с.
(Спампаваць змест).
Нарысы гісторыі Беларусь У 2-х ч. Ч. 1. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў [і інш.]. — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.
Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб’екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі краінамі і народамі, вызваленчай барацьбы, аднаўляюць гістарычную праўду пра многія падзеі і постаці беларускай мінуўшчыны. Разлічана на настаўнікаў, навукоўцаў, студэнтаў, вучняў старэйшых класаў, а таксама на ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй зямлі (Спампаваць змест).
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2 / М. П. Касцюк, І. М. Ігнаценка, У. 1. Вышынскі [і інш.]; Інстытут гісторыі АНБ. — Мн.: Беларусь, 1995. — 560 с.
У 2-ой частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонкі гісторыі наныянальнага руху, сталінскіх рэпрэсій, беларускай дыяспары і інш. Накачаны супярэчлівы характар развіцця грамадства. Разам з вядомымі дзеячамі ў кнізе нямала новых асоб. Разлічана на настаўнікаў, навукоўцаў, студэнтаў, вучняў старэйшых класаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй Бацькаўшчыны (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / Радкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Экаперспектыва, 2007. — 351 с.
У першым томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў першабытнаабшчынны і раннесярэднявечны перыяд (каля 100 тыс. гадоў назад — першая палова ХІІІ ст.) ад першапачатковага засялення да фарміравання і развіцця першых дзяржаўных утварэнняў. Асаблівасцю кнігі з’яўляецца тое, што яна напісана ў асноўным на падставе асэнсавання шматлікіх археалагічных матэрыялаў, здабытых на раскопках. Разлічана на навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў, настаўнікаў, вучняў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыіяд Вялікага Княства Літоўскага / Ю. Бохан [і інш.]; рэд. кал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Экоперспектива, 2008. — 688 с.
(Спампаваць змест).
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–ХVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубеў, У. Емельянчык [і інш.]; Рэдкал.: М.Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. — Мінск: Экаперспсктыва, 2007. — 344 с.
У трэцім томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай. Адлюстраваны важнейшыя пытанні ўнутранага і знешнепалітычнага жыцця дзяржавы “двух народаў”, якія тычыліся беларускіх зямель, асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця Беларусі. Разлічана на навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў, выкладчыкаў гісторыі, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак ХХ ст.) / М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч [і інш.]; Рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2005. — 519 с.
У чацвёртым томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі: з канца XVIII ст. да 1917 г. У гэты час на тэрыторыі Беларусі адбываліся падзеі агульнарасійскага, еўрапейскага і нават сусветнага маштабаў. Разлічана на навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў, выкладчыкаў гісторыі, усіх, кто цікавіцца гісторыяй Беларусі (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэдактар) [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2006. — 613 с.
У пятым томе адлюстравана гісторыя беларускага народа на працягу 1917–1945 гг., яго сацыяльна-эканамічнае, грамадска-палітычнае, культурнае развіццё ва ўмовах БССР і Заходняй Беларуci, якая была ў складзе Польшчы, у часы Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Разлічана на навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў, выкладчыкаў гісторыі, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі (Спампаваць змест).
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946–2009 гг. / Л. Лыч [і інш.] ; рэд. калегія: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Современная школа, Экоперспектива, 2011. — 728 с.
У шостым томе раскрываецца гісторыя беларускага народа ад пераможнага завяршэння Вялікай Айчыннай вайны да канца існавання Савецкага Саюза, паказаны асаблівасці развіцця Беларусі ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту, парламенцкага кіравання і прэзідэнцкага праўлення. На матэрыялах архіваў, у тым ліку расійскіх, навуковай, мемуарнай літаратуры навейшага часу адлюстраваны сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы, дзейнасць вышэйшых і мясцовых эшалонаў улады ў Беларусі і стваральная праца народа на працягу сярэдзіны, другой паловы XX – пачатку XXI ст. Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам ВНУ, магістрам. аспірантамі, студэнтам, шырокаму колу грамадскасці, усім, хто неабыякавы да гісторыі Бацькаўшчыны (Спампаваць змест).