Жылінская Ірына Уладзіміраўна

Загадчык Irina Zhilinskayaцэнтра ўсеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-25-05 (каб. 228),
E-mail: izhilinskaya@mail.ru

Нарадзілася ў г. Мінску. У 2000 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці выкладчык гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін. У 2003 г. скончыла аспірантуру Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя».

Працоўная дзейнасць:
З 2005 па 2014 г. — дацэнт кафедры філасофскіх навук і ідэалагічнай работы Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, з 2014 па 2018 гг. — дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Інстытута кіраўніцкіх кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, з 2018 па 2019 гг. — дацэнт кафедры паліталогіі юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З 2019 г. загадчык цэнтрам гісторыі геапалітыкі, з 2021 г. — загадчык цэнтрам усеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі».

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • знешняя культурная палітыка СССР у ХХ стагоддзі;
 • міжнародныя культурныя сувязі БССР;
 • знешняя культурная палітыка сучасных дзяржаў.

Публікацыі:
Аўтар больш за 40 навуковых і вучэбна-метадычных прац, сярод іх:

 • 1. Жилинская, И.В. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь: учеб.-методич. пособие / И.В. Жилинская, Л.Е. Земляков, Н.Н. Коликова; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Мн., 2008. — 169 с.
 • 2. Жилинская, И. В. История государства и права зарубежных стран (в схемах) : пособие для учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего образования 1-26 01 02 «Государственное управление и право» : в 2 ч. / И. В. Жилинская, М. М. Атрушкевич ; под редакцией И. В. Жилинской, Н. М. Юрашевич Ч. 1. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. — 235 с.
 • 3. Жылінская, І.У. Вялікабрытанія ў знешняй культурная палітыцы СССР у 1931–1939 гг. / І.У. Жылінская // Беларускі гістарычны часопіс. — 2011. — № 3. — С. 20-27.
 • 4. Жилинская И.В. Научные связи СССР и Великобритании в 1931–1939 гг. / И.В. Жилинская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2011. — № 3. — С. 80-90.
 • 5. Жилинская, И.В. Позиция политических кругов и общественности Великобритании в отношении англо-советского сотрудничества в 1931–1939 гг. / И.В. Жилинская // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. — Мінск, 2012. — Вып. 27. — С. 150-159.
 • 6. Жилинская, И.В. Историография проблемы внешней культурной политики СССР в 30-е гг. ХХ в. / И.В. Жилинская // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. — Мінск, 2016. — Вып. 31. — С. 168-174.
 • 7. Жилинская, И.В. Фактор культуры во внешнем имидже государства: подходы к определению И. В. Жилинская // Культура. Наука. Творчество. : сб. науч. статей / Белор. госуд. ун-т культуры и искусства ; редкол.: Ю. П. Бондарь [и др.]. — Минск : БГУКИ, 2017. — С. 188-192.
 • 8. Жилинская, И.В. Англо-советские культурные связи в 30-е гг. ХХ в.: основные направления / И.В. Жилинская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. — 2018. — Т.63, № 1. — С. 57-68.
 • 9. Жилинская, И.В. СССР и западная интеллигенция: к вопросу о формировании технологии приема иностранцев в СССР в 1930-е гг. / И.В.Жилинская // Научные труды Республиканского института высшей школы. Сб. науч. статей. Исторические и психолого-педагогические науки. Вып. 19. — В 3 ч. — Минск, РИВШ, 2019. — Ч.1. — С. 95-103.
 • 10. Жилинская, И.В. Институциональные основы советской культурной дипломатии в 20–30-е гг. ХХ в. // Беларусь ў кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 1. / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.: А.А. Коваленя (гал. рэл), І.Ф.Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2019. — С. 229-233.
 • 11. Жилинская, И.В. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей во второй половине 1920-х гг.: выработка целей и задач деятельности / И.В. Жилинская // Научные труды Республиканского института высшей школы. Сб. науч. статей. Исторические и психолого-педагогические науки. Вып. 20. — В 3 ч. — Минск, РИВШ, 2020. — Ч.1. — С. 289-296.