Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч

малодшы навуковы супрацоўнік
аддзела захавання и выкарыстання археалагiчнай спадчыны,
магістр гістарычных навук

Тэлефон: (017) 270-05-54
Тэлефон (маб.): +375336687472 (МТС)
E-mail: kirill-medvedev-1995@mail.ru

Нарадзіўся 12 ліпеня 1995 г. у Мінску. Скончыў гістарычны факультэт БДУ ў 2017 г. і магістратуру (там жа) у 2019 г. Тэма магістэрскай дысертацыі: «Мяшчанскае саслоўе ў Беларусі ў апошняй трэці XVIII ст.» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Уладзімір Аркадзевіч Сосна).

Працоўная дзейнасць:
Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі са жніўня 2017 г.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • Гісторыя беларускага мяшчанства;
  • Гісторыя беларускай археалагічнай навукі.

Публікацыі:
Інфармацыйнае выданне:
1. Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923–2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі; складальнікі і аўтары анатацый В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. – Мінск: «Беларуская навука», 2018. – 488, [2] с.
Артыкулы:
2. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі менскага мяшчанства XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Магистерский вестник: сборник научных работ магистрантов и аспирантов: в 3-х ч.; редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. – Минск, 2018. – Ч. 1. Гуманитарные науки. – С. 66–79.
3. Мядзведзеў, К. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і прававога становішча мяшчанства Гомеля ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца). Зборнік тэзісаў ІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 4–5 красавіка 2019 г.); пад рэд. А. Трубчык [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 40–41.
4. Мядзведзеў, К. А. Магілёўскае мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў XI Міжнароднай канферэнцыі (20–21 чэрвеня 2019 г., Магілёў); уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. – Магілёў, 2019. – С. 74–80.
5. Мядзведзеў, К. А. Даследаванне старажытнасцей Мсціслаўшчыны ў XIX ст. / К. А. Мядзведзеў // Мсціслаў і Мсціслаўскі край: зборнік навуковых aртыкулаў; уклад. А. А. Мяцельскі; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 256–263.
6. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя і этна-канфесійныя супярэчнасці ў асяроддзі бабруйскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Молодёжь в науке – 2019: тезисы докладов XVI Международной научной конференции молодых учёных (Минск, 14–17 октября 2019 г.) / НАН Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Мінск, 2019. – С. 296–298.
7. Мядзведзеў, К. А. Этнаканфесійныя і сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі мяшчан Гродна (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна, 2019. – Ч. 2. – С. 171–175.
8. Мядзведзева, В. У. Даследаванне археалагічнай спадчыны Іўеўскага краю / В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч: Матэр. навук.-практ. канф. (13 верасня 2019 г.) / Укл.: У. С. Пуцік [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 22–45.