Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч

малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў,
магістр гістарычных навук

Тэлефон: (017) 270-05-54
Тэлефон (маб.): +375336687472 (МТС)
E-mail: kirill-medvedev-1995@mail.ru

Нарадзіўся 12 ліпеня 1995 г. у Мінску. Скончыў гістарычны факультэт БДУ ў 2017 г. і магістратуру (там жа) у 2019 г. Тэма магістэрскай дысертацыі: «Мяшчанскае саслоўе ў Беларусі ў апошняй трэці XVIII ст.» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Уладзімір Аркадзевіч Сосна).

Працоўная дзейнасць:
Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі са жніўня 2017 г.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Гісторыя беларускага мяшчанства;
 • Гісторыя беларускай археалагічнай навукі.

Публікацыі:
Інфармацыйнае выданне:

 • 1. Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923–2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі; складальнікі і аўтары анатацый В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. — Мінск: «Беларуская навука», 2018. — 488, [2] с.

Артыкулы:

 • 2. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі менскага мяшчанства XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Магистерский вестник: сборник научных работ магистрантов и аспирантов: в 3-х ч. / Редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. – Минск, 2018. – Ч. 1. Гуманитарные науки. – С. 66–79.
 • 3. Мядзведзеў, К. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і прававога становішча мяшчанства Гомеля ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца). Зборнік тэзісаў ІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Мінск, 4–5 красавіка 2019 г. – Мінск, 2019. – С. 40–41.
 • 4. Мядзведзеў, К. А. Магілёўскае мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў XI Міжнароднай канферэнцыі (20–21 чэрвеня 2019 г., Магілёў); уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. – Магілёў, 2019. – С. 74–80.
 • 5. Мядзведзеў, К. А. Даследаванне старажытнасцей Мсціслаўшчыны ў XIX ст. / К. А. Мядзведзеў // Мсціслаў і Мсціслаўскі край: зборнік навуковых aртыкулаў; уклад. А. А. Мяцельскі; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 256–263.
 • 6. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя і этна-канфесійныя супярэчнасці ў асяроддзі бабруйскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Молодёжь в науке – 2019: тезисы докладов XVI Международной научной конференции молодых учёных (Минск, 14–17 октября 2019 г.) / НАН Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Мінск, 2019. – С. 296–298.
 • 7. Мядзведзеў, К. А. Этнаканфесійныя і сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі мяшчан Гродна (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна, 2019. – Ч. 2. – С. 171–175.
 • 8. Мядзведзева, В. У. Даследаванне археалагічнай спадчыны Іўеўскага краю / В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч: Матэр. навук.-практ. канф. (13 верасня 2019 г.) / Укл.: У. С. Пуцік [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 22–45.
 • 9. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і канфесійнае жыццё мяшчан Магілёва (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Романовские чтения-XIV: Сб. статей Междунар. науч. конф. / Ред. колл.: Я. Г. Риер [и др.]. – Магілёў, 2020. – С. 11–13.
 • 10. Мядзведзеў, К. Першыя археалагічныя раскопкі на Беларусі / К. Мядзведзеў // Навука. – 23.03.2020. – № 12 (2791). – С. 8.
 • 11. Мядзведзеў, К. Мяшчанства беларускіх земляў падчас паўстання 1830–1831 гг. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21 мая 2020 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. – Мінск, 2020. – С. 90–91.
 • 12. Мядзведзеў, К. Узаемадзеянне беларускага і польскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік = Polskо-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe: zbiór / Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы; Кафедра Беларускай філалогіі ўніверсітэта ў Беластоку; Гродзенскі Аблвыканкам; Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы; Саюз палякаў Беларусі; пад рэд. Б. Сегеня. – Т. ХХ: Матэрыялы ХXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці» (Беласток, 18–19 кастрычніка 2019) = Materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej «Droga ku wzajemnosci» (Białystok, 18-19.X.2019). – Беласток = Białystok, 2019. – С. 327–341.
 • 13. Мядзведзеў, К. А. Гісторыя берасцейскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Историческая наука: достижения, проблемы, перспективы: сборник материалов XI Республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 1000-летию г. Бреста, Брест, 18–19 апреля 2019 года / Ред. колл: Е. И. Пашкович, Е. С. Розенблат, З. С. Левчук. – Брест, 2019. – С. 36–43.