Капліеў Аляксей Аляксандравіч

старшы навуковы супрацоўнік
аддзела навейшай гісторыі Беларусі,
кандыдат гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 379-16-10
E-mail: kapliyev@history.by

Нарадзіўся ў 1991 г. у г. Мінску. У 2014 г. з адзнакай скончыў гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, у 2015 г. — магістратуру названай ВНУ. У 2015–2018 гг. навучаўся ў вочнай аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці 07.00.02 — айчынная гісторыя. У 2018 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Служба скорой медицинской помощи на территории Беларусі (1919–1939 гг.)» па спецыяльнасці 07.00.02 — айчынная гісторыя (навуковы кіраўнік — к.г.н., дацэнт В.В.Даніловіч). З’яўляўся дэлегатам II з’езду вучоных Рэспублікі Беларусь (2017).

Працоўная дзейнасць:
У 2013–2015 гг. працаваў у музеі Дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы «Гомельскі палацава-паркавы ансамбль» малодшым навуковым супрацоўнікам (2013–2014 гг.), старшым захавальнікам фондаў (2014–2015 гг.).
У 2017–2018 гг. — вядучы навуковы супрацоўнік установы «Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці».
З лістапада 2018 г. — навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі».

Навуковыя ўзнагароды:

  • Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аспірантам у 2017 г.
  • Падзяка Галоўнага ўпраўлення юстыцыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта (2017).
  • Уладальнік Гранта НАН Беларусі аспірантам у 2018 г.
  • Дыплом II ступені за лепшыя навуковыя дасягненні сярод маладых навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў 2018 г.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • Развіццё медыцыны і аховы здароўя на тэрыторыі Беларусі ў канцы XIX — першай палове ХХ ст.

Публікацыі:
Даследаванні ўкаранёны ў працу ўстаноў адукацыі, культуры і аховы здароўя ў рамках 7 актаў аб практычным выкарыстанні. Аўтар звыш 80 публікацый у беларускіх і замежных навуковых выданнях. У тым ліку:

Манаграфія:
Каплиев, А. А. Становление службы скорой медицинской помощи на территории Беларуси (1919–1939 гг.) / А. А. Каплиев. — Минск: Беларуская навука, 2019. — 329 с.

Выданні ВАК:
1. Капліеў, А. Карэты ратавання : вытокі службы хуткай медыцынскай дапамогі ў Мінску (канец XIX — пачатак XX стагоддзя) / А. Капліеў // Беларуская думка. — 2018. — № 2. — С. 64–72.
2. Каплиев, А. А. Организация и деятельность службы скорой медицинской помощи Гомельщины в 1920-х гг. / А. А. Каплиев // Гісторыя і грамадазнаўства. — 2016. — № 6 (60). — С. 45–50.
3. Каплиев, А. А. Служба скорой медицинской помощи в Гомеле (1919–1921 гг.) / А. А. Каплиев // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2016. — Вып. 31. — C. 80–86.
4. Каплиев, А. А. Общество скорой медицинской помощи города Вильно — базис экстренной медицины Северо-Западного края Российской империи / А. А. Каплиев // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2., вып. 15 / под ред. В. Ф. Беркова. — Минск : РИВШ, 2016. — C. 140–147.
5. Каплиев, А. А. История развития службы скорой медицинской помощи на территории Мозырщины / А. А. Каплиев // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук : научно-практический журнал. — Пинск : ПолесГУ, 2016. — № 2. — С. 19–26.
6. Капліеў, А. Станаўленне службы хуткай медыцынскай дапамогі на беларускіх землях (канец XIX — пачатак XX стагоддзя) / А. Капліеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — № 12. — С. 15–23.
7. Каплиев, А. А. Предпосылки появления скорой медицинской помощи в Гомельской губернии / А. А. Каплиев // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2017. — № 1 (100). — С. 35–41.
8. Каплиев, А. А. Особенности формирования службы скорой медицинской помощи на Витебщине (1919–1939 годы) / А. А. Каплиев // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2017. — № 9. — С. 140–151.
9. Капліеў, А. Карэты ратавання : вытокі службы хуткай медыцынскай дапамогі ў Мінску (канец XIX — пачатак XX стагоддзя) / А. Капліеў // Беларуская думка. — 2018. — № 2. — С. 64–72.
10. Капліеў, А. Развіццё службы хуткай медыцынскай дапамогі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1919–1939 гады) / А. Капліеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2018. — № 4. — С. 32–42.
11. Капліеў, А. А. Роля таварыства Чырвонага Крыжа ў станаўленні інстытутаў хуткай медыцынскай дапамогі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1919–1939 гады) / А. А. Капліеў // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2018. — № 2. — С. 56–61.
12. Каплиев, А. А. Формирование службы скорой медицинской помощи на территории Советской Беларуси (1919–1939 гг.) / А. А. Каплиев // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — 2018. — Т. 63. — № 3. — С. 306–316.
13. Капліеў, А. А. Агульная характарыстыка архіўных збораў па гісторыі фармавання сістэмы аховы здароўя на тэрыторыі Беларусі (1919–1939 гг.) / А. А. Капліеў // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. — 2018. — Т. 10. — № 2. — С. 71–80.

Замежныя выданні:
1. Каплиев, А. А. Возникновение института скорой медицинской помощи на территории Беларуси / А. А. Каплиев, М. П. Каплиева // Скорая медицинская помощь. — 2017. — № 4. — С. 66–71.
2. Каплиев, А. А. Основные тенденции развития службы скорой медицинской помощи Советской Беларуси в 1920-е годы / А. А. Каплиев // Метаморфозы истории : научный альманах. — 2017. — Вып. 10. — С. 281–293.
3. Каплиев, А. А. Исторические условия институционализации скорой медицинской помощи на территории Северо-Западного края и Советской Белоруссии в первой четверти ХХ столетия / А. А. Каплиев // Vēsture : avoti un cilvēki. XXI. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2018. — Lpp. 189–201.
4. Каплиев, А. А. Деятельность медицинских и благотворительных обществ Северо-Западного края Российской империи по организации скорой медицинской помощи / А. А. Каплиев // Россия и Беларусь : история и культура в прошлом и настоящем: материалы Летней научно-образовательной школы / под ред. Е. В. Кодина. — Вып. 3. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2018. — C. 36–42.