Капліеў Аляксей Аляксандравіч

старшы навуковы супрацоўнік
аддзела навейшай гісторыі Беларусі,
кандыдат гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 379-16-10
E-mail: kapliyev@history.by

Нарадзіўся ў 1991 г. у г. Мінску. У 2014 г. з адзнакай скончыў гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, у 2015 г. — магістратуру названай ВНУ. У 2015–2018 гг. навучаўся ў вочнай аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці 07.00.02 — айчынная гісторыя. У 2018 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Служба скорой медицинской помощи на территории Беларусі (1919–1939 гг.)” па спецыяльнасці 07.00.02 — айчынная гісторыя (навуковы кіраўнік — к.г.н., дацэнт В.В.Даніловіч).
З’яўляўся дэлегатам II з’езду вучоных Рэспублікі Беларусь (2017).
З лістапада 2018 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі.

Працоўная дзейнасць:

 • У 2013–2015 гг. працаваў у музеі Дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы “Гомельскі палацава-паркавы ансамбль” малодшым навуковым супрацоўнікам (2013–2014 гг.), старшым захавальнікам фондаў (2014–2015 гг.).
 • У 2017–2018 гг. — вядучы навуковы супрацоўнік установы “Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці”.
 • У 2018–2019 гг. — навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
 • З 2019 г. — старшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Навуковыя ўзнагароды:

 • Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аспірантам у 2017 г.
 • Падзяка Галоўнага ўпраўлення юстыцыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта (2017).
 • Уладальнік Гранта НАН Беларусі аспірантам у 2018 г.
 • Дыплом II ступені за лепшыя навуковыя дасягненні сярод маладых навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў 2018 г.
 • Дыплом I ступені за лепшыя навуковыя дасягненні сярод маладых навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў 2019 г.
 • Дыплом I ступені за лепшыя навуковыя дасягненні сярод маладых навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў 2020 г.
 • Па выніках конкурснага адбору 2020 г. уключаны ў банк даных “100 талентаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Развіццё медыцыны на тэрыторыі Беларусі ў канцы XIX — першай палове ХХ ст., фарміраванне сістэмы аховы здароўя Беларусі ў кантэксце станаўлення беларускай дзяржаўнасці, супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы на тэрыторыі Беларусі ў першай трэці ХХ ст., дзейнасць дабрачынных і грамадскіх аб’яднанняў па паляпшэнні медыка-санітарнага абслугоўвання насельніцтва Беларусі, станаўленне медыцынскага перыядычнага друку на тэрыторыі Беларусі

Публікацыі:
Даследаванні ўкаранёны ў працу ўстаноў адукацыі, культуры і аховы здароўя ў рамках 9 актаў аб практычным выкарыстанні. Аўтар звыш 100 публікацый у беларускіх і замежных навуковых выданнях. У тым ліку:

Манаграфія:
Каплиев, А. А. Становление службы скорой медицинской помощи на территории Беларуси (1919–1939 гг.) / А. А. Каплиев. — Минск: Беларуская навука, 2019. — 329 с.

Выданні ВАК:
1. Капліеў, А. Станаўленне службы хуткай медыцынскай дапамогі на беларускіх землях (канец XIX — пачатак XX стагоддзя) / А. Капліеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — № 12. — С. 15–23.
2. Капліеў, А. Карэты ратавання : вытокі службы хуткай медыцынскай дапамогі ў Мінску (канец XIX — пачатак XX стагоддзя) / А. Капліеў // Беларуская думка. — 2018. — № 2. — С. 64–72.
3. Капліеў, А. Развіццё службы хуткай медыцынскай дапамогі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1919–1939 гады) / А. Капліеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2018. — № 4. — С. 32–42.
4. Капліеў, А. А. Роля таварыства Чырвонага Крыжа ў станаўленні інстытутаў хуткай медыцынскай дапамогі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1919–1939 гады) / А. А. Капліеў // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2018. — № 2. — С. 56–61.
5. Каплиев, А. А. Формирование службы скорой медицинской помощи на территории Советской Беларуси (1919–1939 гг.) / А. А. Каплиев // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — 2018. — Т. 63. — № 3. — С. 306–316.
6. Капліеў, А. А. Агульная характарыстыка архіўных збораў па гісторыі фармавання сістэмы аховы здароўя на тэрыторыі Беларусі (1919–1939 гг.) / А. А. Капліеў // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. — 2018. — Т. 10. — № 2. — С. 71–80.
7. Капліеў, А. «Згублены наркам» : першы кіраўнік аховы здароўя Савецкай Беларусі / А. Капліеў // Беларуская думка. — 2020. — № 3. — С. 48–56.
8. Капліеў, А. Арганізацыя медыцынскага забеспячэння на акупаванай тэрыторыі Беларусі падчас Польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.) / А. Капліеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2020. — № 3. — С. 36–42.
9. Капліеў, А. А. Развіццё эпідэмій інфекцыйных хвароб і супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы на тэрыторыі Савецкай Беларусі падчас Польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.) / А. А. Капліеў // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2020. — № 9. — С. 37–44.
10. Капліеў, А. Асаблівасці аховы здароўя Заходняй Беларусі ў складзе Другой Рэчы Паспалітай (1921–1939 гг.) / А. Капліеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2020. — № 8. — С. 29–37.
11. Капліеў, А. Медыцынскі перыядычны друк на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII — першай трэці ХХ стагоддзя / А. Капліеў // Беларуская думка. — 2020. — № 9. — С. 66–74.
12. Kapliyev, A. A. The establishment of the Belarusian Red Cross society in 1920s / A. A. Kapliyev // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук : научно-практический журнал. — 2020. — № 2. — С. 7–12.

Замежныя выданні:
1. Каплиев, А. А. Возникновение института скорой медицинской помощи на территории Беларуси / А. А. Каплиев, М. П. Каплиева // Скорая медицинская помощь. — 2017. — № 4. — С. 66–71.
2. Каплиев, А. А. Основные тенденции развития службы скорой медицинской помощи Советской Беларуси в 1920-е годы / А. А. Каплиев // Метаморфозы истории : научный альманах. — 2017. — Вып. 10. — С. 281–293.
3. Каплиев, А. А. Исторические условия институционализации скорой медицинской помощи на территории Северо-Западного края и Советской Белоруссии в первой четверти ХХ столетия / А. А. Каплиев // Vēsture : avoti un cilvēki. XXI. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2018. — Lpp. 189–201.
4. Каплиев, А. А. Формирование системы управления здравоохранением в период становления белорусской советской государственности (1917–1921 годы) / А. А. Каплиев // Известия Смоленского государственного университета. — 2020. — № 4 (52). — С. 188–205.
5. Kapliyev, A. A. The formation of authorities of the Soviet Socialist Republic of Lithuania and Belarus on the example of the People’s Commissariat for health care at the beginning of 1919 / A. A. Kapliyev // Lithuanian Historical Studies. — 2020. — Vol. 24. — Iss. 1. — P. 61–74.