Памазанаў Мікалай Мікалаевіч

навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогii

Тэл.: +375 17 379-27-96.
Эл. пошта: pamazanau@gmail.com.

Нарадзіўся 28 ліпеня 1975 года на Гомельшчыне ў горадзе Рагачове ў сям’і служачых. У 1997 годзе скончыў факультэт прыродазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта iмя М. Танка па спецыяльнасці біялогія і хімія. У 2003–2007 гадах навучаўся ў аспірантуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці “антрапалогія”.

Працоўная дзейнасць
З 2008 года працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі: 2008–2013 гадах — малодшы навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі і экалогіі, з 2013 года — навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі.
У 2014–2016 гг. выкладаў спецыяльны курс «Асновы антрапалогіі» на кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта.


Сфера навуковых інтарэсаў:

 • гістарычныя аспекты фізічнай антрапалогіі (антрапалагічны матэрыял як гістарычная крыніца);
 • краніялагічная зменлівасць чалавека;
 • кампутарная картаграфія антрапалагічных прыкмет;
 • антрапалогія старажытнага і сучаснага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі;
 • методыка выкладання фізічнай антрапалогіі і яе папулярызацыя.

Публікацыі
Аўтар больш за 50 навуковых прац па розным напрамкам фізічнай антрапалогіі, з іх:
Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Краниологическая характеристика погребений // Друцк / О.Н. Левко [и др.]; научн. ред. О.Н. Левко. — Минск: «Беларуская навука», 2014. — С. 157–165, в соавт. с И.И. Саливон.
 • Антропология Беларуси в исследованиях конца XIX — середины ХХ в. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; сост.: О.В. Марфина [и др.]; авт. ист. коммент. В.В. Яновская ; науч. ред.: И.И. Саливон, О.В. Марфина. — Минск : Беларуская навука, 2017. — 456 с.,
  в соавт. с О.В. Марфиной, В.А. Шипилло, В.С. Крумплевским.

Асноўныя навуковыя артыкулы

 • Морфотипологические особенности дебрахикефализации населения центральной Беларуси в начале XXI века // Вестник Московского ун-та. Сер. XXIII Антропология. — 2010. — №1. — С.66–75, в соавт. с И.И. Саливон.
 • Характер морфологической изменчивости мозгового отдела головы у разных антропологических типов современного населения Беларуси // Проблемы здоровья
  и экологии. — 2011. — №3 (29). — С.110–114.
 • Морфотипологические особенности мозгового отдела черепов из краниологических серий XI–XIII веков с территории Беларуси // Вестник антропологии. — 2011. — Вып. 19. — С.217–220.
 • Morphotypological cranium variability in population of Central Belarus in 2nd — early 3rd millennium A.D. // Papers on Anthropology. — XXI. — 2012. — P.221–231.
 • Исторический аспект исследования размерных особенностей мозгового отдела головы у современного коренного населения Беларуси с помощью компьютерной картографии // Актуальные вопросы антропологии: сб. науч. тр. / Институт истории НАН Беларуси; редкол.: И.И. Саливон (гл. ред.) [и др.]. — Минск: «Беларуская навука», 2015. — Вып. 10. — С.378–395.
 • Peculiarities in the Variability of Head Shape in Consecutive Generations of the Modern Belarusian Population // International Journal of Anthropology. — 2015. — Vol. 30, n. 3–4. — P.225–234.