Публікацыі 2006 г.

<< Вярнуцца у 2005 г.
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэдактар) [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2006. — 613 с.
У пятым томе адлюстравана гісторыя беларускага народа на працягу 1917–1945 гг., яго сацыяльна-эканамічнае, грамадска-палітычнае, культурнае развіццё ва ўмовах БССР і Заходняй Беларуci, якая была ў складзе Польшчы, у часы Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Разлічана на навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў, выкладчыкаў гісторыі, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі (Спампаваць змест).
30012014-1 Лысенко П.Ф. Сказание о Турове / П.Ф.Лысенко. – Минск: Белорус. наука, 2006. – 118 с.
Работа написана на основании богатого и разнообразного археологического материала, собранного автором за многие годы. Знакомит читателей с уникальными материалами по истории древнего Турова, его топографии, застройке, занятиях населения, культуре и политической истории города. Предназначена для археологов, историков, работников музеев и широкий круг читателей.
30012014-1 Кузьменко В.И. В суровые сороковые: Интеллигенция Беларуси в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) / Ред.: А.М.Литвин — Мн.: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 2006. — 260 с.
В монографии на основе широкого круга источников с позиций современной исторической науки освещается участие интеллигенции Беларуси в Великой Отечественной войне. Изложены историографический и источниковедческий аспекты темы, детально рассмотрены жизнедеятельность интеллигенции на оккупированной нацистами территории Беларуси, во фронтовых условиях, в советском тылу в эвакуации и на освобожденной белорусской земле, ее вклад в борьбу с фашизмом.
Рассчитана на научную общественность, разнообразную читательскую аудиторию.
30012014-1 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку XX ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы / Н.В.Анофранка (і інш.) ; навук. рэд. В.В.Яноўская. — Мінск : Беларус. навука, 2006. — 447 с.
У манаграфіі даецца аналіз тэарэтычных падыходаў да вывучэння ключавых праблем гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку XX ст. У якасці іх абраны: тэрыторыя і насельніцтва; нацыянальная і саслоўная палітыка царскага ўрада ў Беларусі (1772–1860 гг.); ваенна-палітычныя падзеі на тэрыторыі Беларусі; рынак Беларусі; гістарыяграфічныя і метадалагічныя праблемы вывучэння грамадскіх рухаў Беларусі ў XIX ст.; гісторыя жанчын (канец XVIII — першая палова XIX ст.); беларуская культура ў кантэксце развіцця славянскіх культур; некаторыя праблемы канфесійнай гісторыі Беларусі XIX — пачатку XX ст. і стан сучаснай айчыннай гістарыяграфіі па канфесійнай гісторыі ў цэлым; беларускі нацыянальны рух у пачатку XX ст.
30012014-1 Плавінскі М.А. Клінковая зброя X–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі. — Мн.: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 112 с.
Праца прысвечана вывучэнню гісторыі клінковай зброі X–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі. На падставе археалагічных дадзеных, пісьмовых і іконаграфічных крыніц выяўляюцца асноўныя напрамкі развіцця розных відаў клінковай зброі і іх суадносіны ў комплексе ўзбраення рэгіёна. Звесткі аб клінковай зброі насельніцтва Беларусі параўноўваюцца з аналагічнай інфармацыяй з суседніх рэгіёнаў, што дазваляе вызначыць месца Беларусі на ваенна-тэхнічнай мапе Еўропы X–XIII стст. Кніга ілюстравана. Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, музейных супрацоўнікаў і ўсіх, хто цікавіцца матэрыяльнай культурай і гісторыяй зброі сярэдневяковай Беларусі.
30012014-1 Нарматыўныя дакументы па правядзенню археалагічных даследаванняў. — Мн.: Беларуская навука, 2006. — 25 с.
Пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 12.05.2006 г. № 246 “Аб зацвярджэнні палажэння і інструкцый па правядзенні археалагічных даследаванняў” зацверджаны: Палажэнне аб Палявым камітэце Дзяржаўнай навуковай установы “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”; Інструкцыі аб парадку выдачы Дазволаў на выкананне археалагічных разведак і раскопак, іх правядзенні, састаўленні справаздач па праведзеным работам; Інструкцыі аб уліку, захаванні, выкарыстанні прадметаў і калекцый у навуковых археалагічных фондах Дзяржаўнай навуковай установы “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”; Рэкамендацыі аб парадку афармлення дакументацыі і каштарысных разлікаў па гаспадарчых дагаворах на выкананне археалагічных даследаванняў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ.
30012014-1 Корзенко Г.В. Аннотированный показатель диссертаций по историческим наукам, защищенных в Республике Беларусь (1991–2005 гг.) / Г.В. Корзенко, Ю.В. Зенькович. — Минск : Белорус. наука, 2006. — 393 с.
В указателе представлены аннотации докторских и кандидатских диссертаций, которые были подготовлены и защищены по историческим наукам и вузах и научных учреждениях Республики Беларусь с 1991 по 2005 г. В него вошли диссертации, защищенные в России, Украине, Германии, а также диссертации, подготовленные иностранными гражданами в РБ. Библиографический указатель является наиболее полным информационно-справочным изданием о подготовке и динамике роста кадров высшей квалификации белорусских историков и их направлениях исследований. Адресуется научным сотрудникам, преподавателям, докторантам, аспирантам и студентам исторических факультетов вузов, библиотечным работникам.
30012014-1 Археалогія эпохі сярэдневякоўя (да 75-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенкі) / Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2006. — № 12. — 240 с. — Бібліяграф. у канцы артык. — Рэз. на рус. анг. мовах.
Нагодай для выдання дадзенай кнігі паслужыў 75-гадовы юбілей з дня нараджэння і 45-гадовы юбілей навуковай дзейнасці выдатнага беларускага археолага і гісторыка Пятра Фёдаравіча Лысенкі. Падчас сваёй маштабнай і плённай працы юбіляр вывучаў пераважна помнікі X–XIII ст. на поўдні Беларусі, і таму большасць артыкулаў кнігі прысвечана асвятленню менавіта гэтага перыяду. Таксама ў выданне прадстаўлены матэрыялы вучняў і калег, якія працуюць з юбілярам доўгі час у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Кніга прызначана ўсім, хто цікавіцца археалогіяй і старажытнай гісторыяй Беларусі.
30012014-1 Новейшая история (1991–2006 гг.): государство, общество, личность: материалы науч.-теорет. конф. (Минск, 29 сент. 2006 г.) / Нац. акад. наук Беларуси. — Минск: Белорус. наука, 2006. — 702 с.
В сборник включены доклады и выступления на конференции представителей академической и вузовской науки, государственных и общественных организаций по актуальным вопросам новейшей истории, государственной идеологии, социологии, правовой, национальной и религиозной политики, развития культуры и искусства и другим важнейшим аспектам общественно-политической жизни.
Сборник представлен для ученых в области гуманитарных наук, преподавателей общественных дисциплин, работников культуры, идеологического актива и всем, кто интересуется данной проблематикой.

<< Вярнуцца у 2005 г.