Публікацыі 2006 г.

30012014-1 Лысенко П.Ф. Сказание о Турове / П.Ф.Лысенко. – Минск: Белорус. наука, 2006. – 118 с.
Работа написана на основании богатого и разнообразного археологического материала, собранного автором за многие годы.
Знакомит читателей с уникальными материалами по истории древнего Турова, его топографии, застройке, занятиях населения, культуре и политической истории города.
Предназначена для археологов, историков, работников музеев и широкий круг читателей.
30012014-1 Кузьменко В.И. В суровые сороковые: Интеллигенция Беларуси в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) / Ред.: А.М.Литвин – Мн.: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 2006. – 260 с.
В монографии на основе широкого круга источников с позиций современной исторической науки освещается участие интеллигенции Беларуси в Великой Отечественной войне. Изложены историографический и источниковедческий аспекты темы, детально рассмотрены жизнедеятельность интеллигенции на оккупированной нацистами территории Беларуси, во фронтовых условиях, в советском тылу в эвакуации и на освобожденной белорусской земле, ее вклад в борьбу с фашизмом.
Рассчитана на научную общественность, разнообразную читательскую аудиторию.
30012014-1 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы / Н.В.Анофранка (і інш.) ; навук. рэд. В.В.Яноўская. – Мінск : Беларус. навука, 2006. – 447 с.
У манаграфіі даецца аналіз тэарэтычных падыходаў да вывучэння ключавых праблем гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст. У якасці іх абраны: тэрыторыя і насельніцтва; нацыянальная і саслоўная палітыка царскага ўрада ў Беларусі (1772–1860 гг.); ваенна-палітычныя падзеі на тэрыторыі Беларусі; рынак Беларусі; гістарыяграфічныя і метадалагічныя праблемы вывучэння грамадскіх рухаў Беларусі ў XIX ст.; гісторыя жанчын (канец XVIII – першая палова XIX ст.); беларуская культура ў кантэксце развіцця славянскіх культур; некаторыя праблемы канфесійнай гісторыі Беларусі XIX – пачатку XX ст. і стан сучаснай айчыннай гістарыяграфіі па канфесійнай гісторыі ў цэлым; беларускі нацыянальны рух у пачатку XX ст.
30012014-1 Плавінскі М.А. Клінковая зброя X–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі. – Мн.: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 112 с.: іл.
Праца прысвечана вывучэнню гісторыі клінковай зброі X–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі. На падставе археалагічных дадзеных, пісьмовых і іконаграфічных крыніц выяўляюцца асноўныя напрамкі развіцця розных відаў клінковай зброі і іх суадносіны ў комплексе ўзбраення рэгіёна. Звесткі аб клінковай зброі насельніцтва Беларусі параўноўваюцца з аналагічнай інфармацыяй з суседніх рэгіёнаў, што дазваляе вызначыць месца Беларусі на ваенна-тэхнічнай мапе Еўропы X–XIII стст. Кніга ілюстравана.
Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, музейных супрацоўнікаў і ўсіх, хто цікавіцца матэрыяльнай культурай і гісторыяй зброі сярэдневяковай Беларусі.
30012014-1 Нарматыўныя дакументы па правядзенню археалагічных даследаванняў. – Мн.: Беларуская навука, 2006. – 25 с.
Пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 12.05.2006 г. № 246 “Аб зацвярджэнні палажэння і інструкцый па правядзенні археалагічных даследаванняў” зацверджаны: Палажэнне аб Палявым камітэце Дзяржаўнай навуковай установы “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”; Інструкцыі аб парадку выдачы Дазволаў на выкананне археалагічных разведак і раскопак, іх правядзенні, састаўленні справаздач па праведзеным работам; Інструкцыі аб уліку, захаванні, выкарыстанні прадметаў і калекцый у навуковых археалагічных фондах Дзяржаўнай навуковай установы “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”; Рэкамендацыі аб парадку афармлення дакументацыі і каштарысных разлікаў па гаспадарчых дагаворах на выкананне археалагічных даследаванняў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ.
30012014-1 Корзенко Г.В. Аннотированный показатель диссертаций по историческим наукам, защищенных в Республике Беларусь (1991–2005 гг.) / Г.В.Корзенко, Ю.В.Зенькович. – Минск : Белорус. наука, 2006. – 393 с.
В указателе представлены аннотации докторских и кандидатских диссертаций, которые были подготовлены и защищены по историческим наукам и вузах и научных учреждениях Республики Беларусь с 1991 по 2005 г. В него вошли диссертации, защищенные в России, Украине, Германии, а также диссертации, подготовленные иностранными гражданами в РБ. Библиографический указатель является наиболее полным информационно-справочным изданием о подготовке и динамике роста кадров высшей квалификации белорусских историков и их направлениях исследований.
Адресуется научным сотрудникам, преподавателям, докторантам, аспирантам и студентам исторических факультетов вузов, библиотечным работникам.
30012014-1 Археалогія эпохі сярэдневякоўя (да 75-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенкі) / Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2006. – № 12. – 240 с., іл. – Бібліяграф. у канцы артык. – Рэз. на рус. анг. мовах.
Нагодай для выдання дадзенай кнігі паслужыў 75-гадовы юбілей з дня нараджэння і 45-гадовы юбілей навуковай дзейнасці выдатнага беларускага археолага і гісторыка Пятра Фёдаравіча Лысенкі. Падчас сваёй маштабнай і плённай працы юбіляр вывучаў пераважна помнікі X–XIII ст. на поўдні Беларусі, і таму большасць артыкулаў кнігі прысвечана асвятленню менавіта гэтага перыяду. Таксама ў выданне прадстаўлены матэрыялы вучняў і калег, якія працуюць з юбілярам доўгі час у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі.
Кніга прызначана ўсім, хто цікавіцца археалогіяй і старажытнай гісторыяй Беларусі.
30012014-1 Корзенко Г.В. Историки Беларуси в начале XXI столетия: библиогр. справ. / Г.В.Корзенко. – Минск: Белорус. наука, 2007. – 470 с.

Книга является первым в республике наиболее полным изданием, отражающим жизненный и творческий путь, рост и формирование интеллектуального потенциала исторической науки Беларуси. В представленной работе объективно и всесторонне показан вклад профессиональных историков отечественную историографию, образование, формирование гражданского самосознания белорусского народа.
Рассчитана на широкий круг читателей: ученых-гуманитариев, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется белорусской исторический наукой.

30012014-1 Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Гальшаны – Навагрудак, 8-10 верас. 2006 г. / рэдкал.: А.А.Каваленя (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 401.
30012014-1 Новейшая история (1991–2006 гг.): государство, общество, личность: материалы науч.-теорет. конф. (Минск, 29 сент. 2006 г.) / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Белорус. наука, 2006. – 702 с.
В сборник включены доклады и выступления на конференции представителей академической и вузовской науки, государственных и общественных организаций по актуальным вопросам новейшей истории, государственной идеологии, социологии, правовой, национальной и религиозной политики, развития культуры и искусства и другим важнейшим аспектам общественно-политической жизни.
Сборник представлен для ученых в области гуманитарных наук, преподавателей общественных дисциплин, работников культуры, идеологического актива и всем, кто интересуется данной проблематикой.