Аддзел навейшай гісторыі Беларусі

У складзе Цэнтра новай і навейшай гісторыі Беларусі
cтвораны 1 студзеня 2016 г.
Сваю гісторыю пачаў у лістападзе 2005 г. як аддзел навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь.
Адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1, пак. 115, 117.
Тэл.: (017) 379-16-10
E-mail: modernhistbel@mail.ru

Загадчык аддзела:
кандыдат гістарычных навук
Траццяк Сяргей Аляксандравіч

У аддзеле працуюць:
гал.н.с., д.г.н., прафесар Лыч Леанід Міхайлавіч;
вяд.н.с., к.г.н., дацэнт Мазец Валянцін Генрыхавіч;
вяд.н.с., к.г.н. Несцяровіч Мікалай Барысавіч;
ст.н.с., к.г.н. Капліеў Аляксей Аляксандравіч;
н.с. Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч.

Па тэматыцы аддзела працуе:
вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт Салаўянаў Андрэй Пятровіч

Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў аддзела:

 • • вывучэнне нацыяльна-палітычных працэсаў, якія адбываліся на беларускіх землях ў 1917–1920 гг.;
 • • выяўленне асноўных тэндэнцый і заканамернасцей грамадска-палітычнага развіцця Беларускай ССР ў 1921–1991 гг.;
 • • адлюстраванне працэсу станаўлення органаў дзяржаўнай улады і кіравання незалежнай Рэспублікі Беларусі і асаблівасці грамадска-палітычных працэсаў у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.;
 • • выяўленне асаблівасцей сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Беларусі ў ХХ – пачатку ХХІ ст. і працэсаў фарміравання беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Агульная тэма даследчай працы ў 2016–2020 гг.:
«Беларусь у гістарычным працэсе: сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і грамадска-культурныя змены (1917–2015 гг.)»

Важнейшыя вынікі навуковых даследаванняў аддзела:

 • • выяўлены новыя крыніцы па гісторыі Беларусі навейшага часу, праведзена іх сістэматызацыя, атрыбутаванне, даследаванне і навуковая інтэрпрэтацыя;
 • • упершыню вызначана, што беларуская дзяржаўнасць, як непарыўнае цэлае ў гістарычным часе і прасторы існавала ў дзвюх формах – гістарычнай і нацыянальнай: Полацкая, Тураўская, Кіеўская Русь, Вялікае Княства Літоўскае, Рэч Паспалітая – гэта гістарычныя формы беларускай дзяржаўнасці, нацыянальная форма дзяржаўнасці – гэта форма, у якой закладзены нацыянальны змест тытульнага этнасу;
 • • вызначана, што класавыя, нацыянальныя, элітатворчыя працэсы, якія адбываліся ў пачатку ХХ ст., з’яўляліся складовай часткай працэсаў дзяржаваўтваральных;
 • • абгрунтавана, што рэалізацыя ідэі дзяржаўнасці у форме стварэння Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь стала для беларусаў галоўнай лёсавызначальнай падзеяй усяго ХХ ст.

Важнейшыя распрацоўкі аддзела прадстаўлены калектыўнымі і індывідуальнымі манаграфіямі, зборнікамі артыкула:

 • Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути: Материалы междунар. науч. конф., Минск, 6–7 июня 2013 г. / Редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2013. – 351 с., [16 л.] ил.
 • Крывашэй Д.А. Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі (1991–2010 гг.). – Мінск: Беларус. навука, 2014.  – 521 с.
 • Лыч Л.М. Міжваенная беларусізацыя і яе ўрокі. – Мінск, 2014. – 233 с.
 • Христианство в Беларуси: история и современность: сб. науч. статей / редкол.: А.А. Коваленя [и др.].  – Минск: Беларус. навука, 2014. – 494 с.