Публікацыі 2011 г.

<< Вярнуцца у 2010 г.
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946–2009 гг. / Л. Лыч [і інш.] ; рэд. калегія: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Современная школа, Экоперспектива, 2011. — 728 с.
У шостым томе раскрываецца гісторыя беларускага народа ад пераможнага завяршэння Вялікай Айчыннай вайны да канца існавання Савецкага Саюза, паказаны асаблівасці развіцця Беларусі ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту, парламенцкага кіравання і прэзідэнцкага праўлення. На матэрыялах архіваў, у тым ліку расійскіх, навуковай, мемуарнай літаратуры навейшага часу адлюстраваны сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы, дзейнасць вышэйшых і мясцовых эшалонаў улады ў Беларусі і стваральная праца народа на працягу сярэдзіны, другой паловы XX – пачатку XXI ст. Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам ВНУ, магістрам. аспірантамі, студэнтам, шырокаму колу грамадскасці, усім, хто неабыякавы да гісторыі Бацькаўшчыны (Спампаваць змест).
19022012-4 Тегако, Л.И. Современная антропология / Л.И.Тегако, А.И.Зеленков; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 263 с.
Освещены основные проблемы антропологической науки с позиции интеграции гуманитарных и биологических знаний. Представлены новые междисциплинарные направления в антропологии — социокультурное, психологическое, экономическое и другое. Обращено внимание на социальные проблемы современности.
Представляет интерес для антропологов, биологов, историков, археологов, этнологов, преподавателей и студентов высших учебных заведений биологического и исторического профиля, а также для широкого круга читателей.
30012014-1 Основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2006–2010 годах.
Отчет о научно-исследовательской работе по заданию «История и культура» 01 «Материальная культура населения территории Беларуси в первобытную и средневековую эпохи (систематизация, классификация и интерпретация источников)» в рамках государственной комплексной программы научных исследований на 2006–2010 гг. «История белорусской нации, государственности и культуры». Мн. 2011. — 261 с.
30012014-1 На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы / В.В.Яноўская і інш.; навук. рэд. В.В. Яноўская; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. — Беларуская навука, 2011. — 311 с.
У кнізе аналізуюцца гістарыяграфічныя здабыткі па вывучэнні і навуковай ацэнцы падзей мінулага, якія мелі месца ў рамках нацыятворчых працэсаў на тэрыторыі Беларусі. Прадстаўлены гістарыяграфічны аналіз тычыцца як шэрагу агульных, так і прыватных пытанняў, што падымаліся на працягу XIX–XX стст. У айчыннай і замежнай гістарыяграфіях. Манаграфія дазволіць дапытліваму і неабыякаваму да сваёй родной гісторыі чытачу пазнаёміцца таксама з вынікамі найноўшых даследаванняў па самых разнастайных аспектах дадзенай праблемы.
30012014-1 Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV–XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Гродна, 8-9 ліпеня 2010 г.) НАН Беларусі, Інстытут гісторыі, Гродненскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы; уклад. А.І. Груша, В.С. Марозава; рэдкал.: А.А. Каваленя і інш. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 225 с.
Зборнік прысвечаны змянальнай падзее ў гісторыі Беларусі — Грунвальдскай бітве 1410 г. і змяшчае пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі зачытаны на Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Вялікае княства Літоўскае і суседзі ў XIV–XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы”.
30012014-1 Аляксандр Каваленя: творчы лёс — жыццём абраная дарога / уклад. А.А. Марціновіч. — Мінск : Беларус. навука, 2011. — 416 с.
Асвятляецца жыццёвы і навуковы шлях акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук НАН Беларусі, доктара гістарычных навук НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка А. А. Кавалені.
Апублікаваная ў храналагічнай паслядоўнасці невялікая частка навуковых прац даследчыка дапамагае прасачыць працэс яго навуковага станаўлення, зразумець навуковую сутнасць яго поглядаў на ваенна-палітычныя падзеі XX стагоддзя. Напрамак і дасягненні навукова-пошуковай працы аднаго з выдатных сучасных беларускіх гісторыкаў яскрава характарызуюць важкасць яго набыткаў на даследчыцкай ніве, пераканаўча сведчаць аб творчай апантанасці, шматграннай педагагічнай, грамадскай і асветніцкай дзейнасці.
30012014-1 Саливон И.И. Изменения физического типа населения Беларуси за последнее тысячелетие / И.И.Саливон; НАН Беларуси, Институт истории. — Минск: Белорусская наука, 2011. — 172 с.
Представлены результаты многолетнего исследования структурных особенностей головы и лица у древнего и современного населения Беларуси. Охарактеризованы методические приемы и методологические принципы антропологических исследований территориальной вариабельности рассматриваемых признаков и своеобразие их изменений в ряду поколений. Рекомендована для антропологов, анатомов, биологов, историков, археологов, этнологов.
30012014-1 Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 20. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2008 г. Беларуская навука, Інстытут гісторыі. — 2011. — 438 с.
У выданні прадстаўлены вынікі навуковых даследаванняў археолагаў і гісторыкаў Беларусі і сумежных краін. Выданне прымеркавана да 70-гадовага юбелею даследчыцы каменнага веку Беларусі А.Г.Калечыц. У зборнік уключаны артыкулы, матэрыялы даследаванняў, нататкі, якія былі прадстаўлены на канферэнцыях, што праводзіліся ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, у тым ліку па выніках археалагічных даследаванняў у Беларусі ў 2008 г. разлічана на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, музейных работнікаў, настаўнікаў і ўсіх тых, хто любіць старажытную гісторыю, цікавіцца матэрыяльнай і духоўнай культурай нашых далёкіх продкаў.
30012014-1 Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 26. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Актуальныя праблемы ранняй гісторыі славян” Мінск 29-30 верасня 2009 г. Мінск. Беларуская навука. — 2011. — 262 с.
Дадзены выпуск зборніка змяшчае артыкулы археолагаў і гісторыкаў Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі, Польшчы, у якіх разгледжаны актуальныя пытанні па праблематыцы вывучэння ранняй гісторыі славян на тэрыторыі Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. Разлічаны на прафесійных археолагаў, гісторыкаў, аспірантаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца сучасным станам вывучэння археалогіі, гісторыі і культуры славян.
30012014-1 Соколова М.А. Общественные движения на территории Беларуси (XIX — начало XX в.): историография, методологические принципы исследования / М.А.Соколова. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 448 с.
Монография представляет собой развитие актуального направления исторических исследований — истории общественных движений XIX — начала XX в. на территории Беларуси и содержит ряд принципиально новых историографических и теоретико-методологических разработок. Впервые комплексно анализируется история изучения общественных движений в отечественной и зарубежной историографии, систематизируются сложившиеся теоретические традиции исследования общественных движений, выявляется их специфика. Основное содержание книги составляет концептуализация общественных движений как объекта исторических движений как объекта исторических исследований и структурирование на этой основе предметного поля изучения данного объекта в форме системы понятий, аналитических моделей и способов упорядочения эмпирических данных. Рассчитана на историков, студентов, преподавателей вузов, широкий круг читателей.
30012014-1 Медведев А.М. Верхнее Понеманье в железном веке и раннем средневековье / А.М.Медведев. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 350 с.
В монографии подробно рассмотрены этнокультурные процессы в Верхнем Понеманье в железном веке и раннем средневековье, развитие материальной культуры (поселения, находки, погребальные памятники, хронология) племен, принявших участие в этногенезе современных народов — белорусов, литовцев, латышей, поляков. Изучены, интерпретированы и систематизированы тысячи артефактов, данные о сотнях городищ, селищ и могильников в регионе исследования. Изложенный материал хорошо иллюстрирован, сопровождается подробными таблицами. Предназначена для археологов, историков и всех тех, кто интересуется древней историей Беларуси.
30012014-1 Воронкова И.Ю. «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…»: Минск и минчане в первые дни Великой Отечественной войны / И.Ю.Воронкова. — Минск : Беларус. навука, 2011. — 265 с.
Впервые подробно рассматриваются события первых дней Великой Отечественной войны в Минске: с 22 по 28 июня 1941 г. Этот небольшой по времени, но весьма насыщенный период, предшествовавший началу нацистской оккупации города, чрезвычайно важен для понимания сущности порождённых войной глубинных политических, экономических и социальных процессов на территории Беларуси. Книга основана на документальном материале, касающемся ключевых проблем военно-мобилизационных и эвакуационных мероприятий, размеров ущерба, нанесённого Минску бомбардировками и пожарами. Адресуется широкому кругу читателей.
30012014-1 Академик П.О.Горин: документы и материалы / сост. Н.В.Токарев; редкол.: А.А.Коваленя (председатель) [и др.]. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 347 с: ил. — (Серия «Люди белорусской науки»).
В сборник включены документы и материалы, отражающие жизнь и деятельность государственного деятеля, ученого-историка, президента НАН Беларуси П.О.Горина (1900–1938). Основу сборника составили документы из государственных архивов Минска и Москвы. Отражена деятельность П.О.Горина на постах ученого секретаря Общества историков-марксистов СССР, зам. директора Института истории Коммунистической академии, президента Белорусской академии наук, кандидата в члены Бюро ЦК Компартии (большевиков) Беларуси, что позволяет осветить вопросы становления советской исторической науки, организации науки в республике в 1930-е годы. Значительное внимание уделено показу деятельности П.О.Горина как одного из ярких представителей исторической школы академика М.Н.Покровского. Для всех, кто интересуется историей науки в Беларуси.
30012014-1 Актуальные вопросы антропологии: выпуск 6 (сборник научных трудов) / сост. Н.И. Полина, Н.Н. Помазанов, редкол.: Л.И. Тегако (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 599 с.
Наряду с теоретическими проблемами антропологической науки рассматриваются прикладные аспекты возможности применения генетических и морфологических маркеров для профориентации и прогнозирования различных состояний. Представляет интерес для антропологов, философов, криминалистов, биологов, медиков, историков, этнографов и других специалистов, интересующихся проблемами человека.
30012014-1 Материалы по археологии Беларуси. Сб. научных статей. Выпуск 22. Минское замчище: материалы исследований северо-восточной части в 2009 году (участок 1, раскопы 1, 2). Мн. — 2011 г. — 237 с.
В издании представлены материалы археологических исследований северо-восточной части Минского замчища, которые были осуществлены Институтом истории НАН Беларуси в 2009 г. В ходе проведенных работ были осуществлены Институтом истории НАН Беларуси в 2009 г. В ходе поведенных работ были получены новые данные, позволяющие уточнить ряд важных вопросов истории средневекового Минска.
Рассчитано на археологов, историков, краеведов, музейных работников, учителей и всех тех, кто интересуется средневековой историей и материальной культурой.
30012014-1 Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. — Минск: Беларуская наука, 2011. — 408 с.
В книге отражена история Беларуси с древнейших времен до наших дней, место, роль, вклад и достижения белорусского народа в контексте европейской цивилизации на основе новейших концептуальных и методологических разработок исторической мысли, а также национально-государственной идеологии Республики Беларусь. Издание рассчитано на широкий круг читателей, на всех, кто интересуется белорусской историей.
30012014-1 Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук. арт. / рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.] — Мінск : Беларус. навука, 2011. — 391 с.
Зборнік прысвечаны розным аспектам развіцця гістарычнага Ашмянскага павета ВКЛ і змяшчае пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі зачытаны на трох міжнародных навуковых канферэнцыях “Гальшанскія чытанні”. Галоўны блок артыкулаў разглядае шматлікія пытанні гісторыі і культуры Ашмяншчыны. Разлічаны на прафесіянальных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца рэгіянальнай гісторыяй Беларусі.
30012014-1 Інстытут беларускай культуры. 1922–1928 : дакументы і матэрыялы / В.У. Скалабан, М.У. Токараў. — Мінск : Беларус. навука, 2011. — 275 с. : іл.
У зборнік уключаны дакументы і матэрыялы, што адлюстроўваюць дзейнасць першай комплекснай навуковай установы Беларусі — Інстытута беларускай культуры, на базе якога была створана Акадэмія навук. Выкарыстаны дакументы з архіваў Мінска, Масквы, Санкт-Пецярбурга. Для навуковых супрацоўнікаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры і навукі.
30012014-1 Калечыц І.Л. Эпіграфіка Беларусі X–XIV стст. / І.Л.Калечыц. — Мінск: Беларус. навука, 2011. — 271 с.
У манаграфіі падрабязна вывучаюцца эпіграфічныя помнікі X–XIV стст., знойдзеныя на тэрыторыі Беларусі, а таксама ўпершыню публікуюцца алтарныя графіці XII–XVII стст. Спаса-Праабражэнскай царквы г. Полацка. Помнікі эпіграфікі разглядаюцца як важныя гістарычныя крыніцы, якія даюць звесткі пра пісьменства, вераванні, мову, антрапанімію тагачаснай Беларусі.
30012014-1 Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 1 / А.А.Каваленя (і інш.) ; рэдкал. : А.А.Каваленя (і інш.) ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларус. навука, 2011. — 584 с.
Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі раскрыты гістарычныя перадумовы і заканамернасць працэсу нацыянальнага самавызначэння беларускага народа; адлюстраваны шлях ад узнікнення ідэі дзяржаўнасці да фарміравання нацыянальнага самавызначэння; раскрыты шлях ад выспявання ідэі дзяржаўнасці і станаўлення нацыянальнага руху ў перыяд, калі беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі; асветлены гістарычныя формы развіцця беларускай дзяржаўнасці, якія склаліся ў 1918–1939 гг.
Разлічана на настаўнікаў, прафесійных вучоных-гісторыкаў, студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, супрацоўнікаў аддзелаў ідэалагічнай работы мясцовых адміністрацыяй, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі; рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і ў вучэбным працэсе.
30012014-1 Лошенков М.И. Городища милоградской культуры на территории Беларуси. — Мн.: МФЦП, 2011. — 408 с.
Монография подготовлена в рамках выполнения государственной комплексной программы научных исследований Института истории НАН Беларуси на 2006–2010 гг. «История белорусской нации, государства и культуры».
30012014-1 Бохан Ю.М. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV — першай палове XVII ст. / Ю.М.Бохан, А.А.Скеп’ян. — Мінск: Беларусь, 2011.
Рассматривается быт феодалов и городского патрициата Великого Княжества Литовского в XV — первой половине XVII вв., в том числе такие его компоненты как жилище — замки, городские и сельские усадьбы, городская инфраструктура, интерьеры, питание, костюм, свободное времяпровождение — охота, войсковые упражнения, игры, танцы и т.д. Делается вывод, что возрастание комфортности и «пышности» быта феодалов в XVI в. зависело не только от их желания увеличить свой комфорт, но и от возрастания репрезентативных функций жилья и стиля жизни магнатов и шляхты, которая занимала определенные государственные должности и представляла собой престиж всего государства. Отмечается, что по мере распространения сорматской идеологии и культуры быт феодалов ВКЛ приобретает более выразительные самобытные черты в сравнении с временами Средневековья и Ренессанса.
30012014-1 Витязь С.П., Жорник В.И., Звонарев В.Е. и др. «П.А.Витязь: Биобиблиография ученых Беларуси» / Под ред. А.А.Ковалени, А.Ф.Ильющенко, С.П.Витязя. — Минск: Беларуская навука, 2011. — 128 с.
Информационное издание. В книге отражены основные результаты научно-исследовательской и научно-организационной деятельности академика Национальной академии наук Беларуси, доктора технических наук, профессора Петра Александровича Витязя.
30012014-1 Дзярновіч А.І. Фрэскі гісторыі: артыкулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Беларусі і Цэнтральна-Усходняй Еўропы. Мінск, РІВШ, 2011. 246 с.
Научное издание посвящено исторической и цивилизационной специфике региона Центрально-Восточной Европы. Раскрывается широкий круг проблем: аспекты политической истории ВКЛ, культурные связи белорусских земель и ВКЛ в целом, история Минска, историософские проблемы и др. Помещенные в книге статьи касаются не только белорусских, но и балтских земель ВКЛ, что способствует повышению интереса к белорусской историографии со стороны зарубежных исследователей.
30012014-1 Жлутка А.А. Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага ХІІІ–ХVІІI стст. Мн., 2011. — 389 с.
В словаре представлена наиболее применяемая латинская актовая лексика Великого Княжества Литовского XIII–XVIII вв. с переводом на современный белорусский язык. Включены также старобелорусские эквиваленты из Статутов ВКЛ и некоторые старопольские. В приложении помещены индексы этих эквивалентов. Лексический корпус включает около 8000 словарных статей. Издание предназначено для архивистов, археографов, правоведов, историков разных специализаций и филологов.
30012014-1 Іоў А.В. Брылёўскі скарб / В.Н.Рабцэвіч, М.А.Плавінскі, А.В.Іоў. — Мінск: Беларускі Дом друку, 2011. — 112 с.; іл. — 13,02 п.л.
Монография посвящена одному из наиболее интересных кладов эпохи викингов, который выявлен на территории Беларуси. Клад был выявлен в 2000 г. около д. Брили Борисовского района Минской области и состоит из 290 арабских дирхамов и их фрагментов, фрагмента серебряной шейной гривны, 10 гирек-разновесов для взвешивания серебра и франкского меча типа Н. Младшая монета Брилевского клада эмитирована 890/891 гг., что позволяет датировать его отрезком между 890 и 892 гг.
30012014-1 Лыч Л. Нацыянальна-культурнае жыццё Беларусі на тэрыторыі функцыянавання нямецкага акупацыйнага рэжыму (чэрвень 1941–ліпень 1944 гг.) / Л.Лыч. — Львоў: ВолЯ, 2011. — 288 с.
Рассмотрены материальные и кадровые потери культуры Беларуси во время оккупации ее территории немецкими войсками в 1941–1944 гг. Проанализирована политика оккупационных властей в сфере культуры и образования. Определено место национального фактора в культурном процессе, охарактеризованы отдельные аспекты развития белорусской культуры вне границ Генеральной округи Беларусь. Представлены основные направления церковно-религиозной жизни оккупационной Беларуси.
30012014-1 Лыч Л. Уніяцкая царква Беларусі: этнакультурны аспект / Л.М.Лыч. — Мінск: «Кнігазбор», 2011. — 128 с.
В монографии указаны предпосылки возникновения, характер деятельности униатской церкви, ее взаимодействие с другими конфессиями, главным образом с православной и католической. Много внимания уделено освещению роли белоруского национального элемента в деятельности униатской церкви, доказано, что здесь он учитывался в большей мере, чем в практике православной церкви и католического костела. Сделан вывод о том, что ликвидация униатской церкви произошла не по воле ее верующих, а в результате осуществления соответствующих административных мер высокими духовными и светскими структурами Российской империи.
30012014-1 Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 21 “Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка)”. Мінск. Беларуская навука. 2011. — 272 с.
У выданні прадстаўлены асноўныя вынікі навуковых даследаванняў археалагічных помнікаў ў межах г. Полацка і тэрыторыі Полацкай зямлі. Помнікі вывучаліся навуковымі супрацоўнікамі і аспірантамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі і Інстытута эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі, супрацоўнікамі Полацкага дзяржаўнага універсітэта і Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. У зборнік таксама ўвайшлі публікацыі аб старажытных паселішчах, могілтніках і асобных катэгорыях знаходак з тэрыторыі Полацкай зямлі, якія раней не былі ўведзены ў навуковы зваротак.
30012014-1 Метельский А.А. Владельцы старого Несвижа / А.А.Метельский. — Минск: БелЭН им. Петруся Бровки, 2011. — 160 с.
Монография посвящена ординатам Несвижа и показывает личный вклад каждого в развитие города.
19022012-1 1941 год: Страна в огне: В 2 кн. Кн. 1. Очерки. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 720 с.
Предлагаемая читателю книга представляет собой своего рода хрестоматию, в которой собраны важнейшие из ранее введенных в научный оборот документов и материалов, отражающих основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х гг., меры советского государства по укреплению обороноспособности СССР и упрочению его геостратегических позиций накануне нападения Германии, ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны. Впервые публикуется ряд документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, содержание которых позволяет дополнить представления о степени готовности СССР к войне летом 1941 г., уточнить ряд деталей драматичной картины Приграничного сражения. Документы первой части труда отражают основные события, приведшие ко Второй мировой войне, характеризуют приготовления Германии к нападению и ведению войны на уничтожение против СССР, раскрывают усилия советского государственного и военного руководства по отражению агрессии.
19022012-2 1941 год: Страна в огне: В 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 720 с.
Предлагаемая читателю книга представляет собой своего рода хрестоматию, в которой собраны важнейшие из ранее введенных в научный оборот документов и материалов, отражающих основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х гг., меры советского государства по укреплению обороноспособности СССР и упрочению его геостратегических позиций накануне нападения Германии, ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны. Впервые публикуется ряд документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, содержание которых позволяет дополнить представления о степени готовности СССР к войне летом 1941 г., уточнить ряд деталей драматичной картины Приграничного сражения. В книгу включены документы, отражающие ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны в 1941 г. и деятельность советского государственного руководства по организации всенародного отпора захватчикам. Приводятся также документы, позволяющие получить представление о международном положении СССР летом — зимой 1941 г. и предпринимаемым им дипломатическим усилиям по установлению и укреплению связей с потенциальными союзниками по антигитлеровской коалиции. Документы снабжены необходимыми примечаниями биографического характера.

<< Вярнуцца у 2010 г.