Аддзел антрапалогii

У складзе Цэнтра гісторыі Беларусі IX–
XVIII стагоддзяў і спецыяльных гістарычных навук
. Створаны 1 студзеня 2016 г. Сваю гісторыю пачаў у 1990 г. у межах Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы АН Беларусі, у 2008 г. увайшоў у склад Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1, пак. 213.
Тэл.: (+375 17) 379-27-96
E-mail: belantrop@tut.by

Загадчык аддзела:
кандыдат гістарычных навук, дацент
Вольга Уладзіміраўна Марфіна

У аддзеле працуюць:
вяд.н.с., к.м.н. Поліна Наталля Іванаўна;
ст.н.с., к.б.н. Гурбо Таццяна Леанідаўна;
н.с. Памазанаў Мікалай Мікалаевіч;
н.с. Боом Юлія Вячаславаўна;
н.с. Крумплеўскі Уладзіслаў Станіслававіч;
мл.н.с. Віннікава Валянціна Яўгенаўна;
мл.н.с. Серанкова Алена Леанідаўна.


Навучаецца:
– дактарант Герасевіч Анатоль Мікалаевіч;
– аспірант Алена Мікалаеўна Каспарава.

Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў аддзела:

 • • палеаантрапалагічнае вывучэнне марфалагічных асаблівасцяў насельніцтва на тэрыторыі Беларусі ў розныя гістарычныя эпохі;
 • • фарміраванне калекцыі краніялагічных і астэалагічных матэрыялаў, якія ўключаюць і новыя паступленні з археалагічных раскопак, з мэтай удакладнення антрапалагічных асаблівасцяў асобных тэрытарыяльных груп і лакальнай спецыфікі змены марфалагічных тыпаў у часе;
 • • комплексны маніторынг змяненняў у часе асноўных марфалагічных і функцыянальных паказчыкаў фізічнага развіцця ў сучасных дзяцей, падлеткаў і моладзі Беларусі.

Агульная тэма даследчай працы ў 2021–2025 гг.:
«Антрапалагічныя і гісторыка-дэмаграфічныя аспекты гуманітарнай бяспекі беларускага грамадства».

Важнейшие результаты научных исследований отдела:

 • • вызначаны лакальныя антрапалагічныя асаблівасці ў груп насельніцтва, што жылі на
  тэрыторыі Беларусі на працягу апошняга тысячагоддзя, выяўлены змены ў часе структурных
  паказчыкаў чэрапа і посткраніяльнага шкілета сярод пакаленняў беларусаў на мяжы XIX і XX стст.;
 • • створана камп’ютарная база даных па краніяметрычным і астэяметрычным паказчыках насельніцтва XVIII–XIX стст., што дало магчымасць упершыню выкарыстаць для аналізу змяненняў гэтых паказчыкаў у часе
  новую метадалогію – ацэнку міжпакаленных зрухаў;
 • • выканана супастаўленне антрапалагічных паказчыкаў развіцця дзяцей і падлеткаў з розных рэгіенаў Беларусі ў дачарнобыльскі (1970–1986 гг.) і паслячарнобыльскі (1990–пач. 2000 гг.) перыяды, што
  дазволіла выявіць накіраваныя змены ў размеркаванні функцыянальных і марфалагічных прыкмет;
 • • распрацаваны і ўкаранены ў практыку новы метад вызначэння варыянтаў целаскладу па комплексу найбольш інфарматыўных антрапаметрычных паказчыкаў.

Важнейшыя распрацоўкі аддзела знайшлі адлюстраванне ў шэрагу фундаментальных навуковых прац:

Антропологическая характеристика населения восточноевропейских городов ХІ–ХІХ веков / И. И. Саливон [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 267 с.
Исследование, изложенное в монографии, основано на материалах археологических раскопок и представляет собой анализ антропологического состава населения городов, существовавших на территории Беларуси и европейской части России в XI–XIX вв. Сопоставление материалов по городским центрам и сельской округе позволило реконструировать специфику заселения отдельных регионов и городских поселений в разные исторические эпохи, выявить истоки формирования физического типа населения на разных этапах становления городов. Представлена динамика развития антропологических комплексов с учетом различных социально-экономических, внешнеполитических, культурных условий, с которыми сопряжено возникновение и становление городов на территории Беларуси и европейской части России в XI–XIX вв. Рассчитана на антропологов, историков, этнологов, педагогов, специалистов медико-биологического направления в науке, а также всех, кто интересуется историей родного края.
19022012-2 Тегако Л.И., Марфина О.В., Скриган Г.В., Емельянчик  О.А.  Динамика адаптивной изменчивости населения Беларуси. / Л. И. Тегако [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларус. Навука, 2013. — 303 с. — ISBN 978-985-08-1541-5.
В монографии представлены результаты многолетних комплексных антропологических исследований древнего и современного населения Беларуси. При изучении древнего населения уделялось внимание палеодемографии и показателям экологического стресса. Данные рассмотрены на фоне эволюционных геоклиматических изменений окружающей среды. Результаты морфофункциональных исследований современного населения включают физическое развитие, конституциональные особенности, а также оценки уровня психофизиологической адаптации и стрессоустойчивости школьников и студентов Беларуси. Рассмотрено влияние биологических и социальных факторов на адаптацию детей и молодежи к условиям урбанизированного общества.
Саливон И.И., Марфина О.В. Физический тип древнего населения Беларуси. – Минск, 2013. – 137 с.
В монографии рассматривается история развития антропологических исследований костных останков населения, обитавшего на территории Беларуси в течение последнего тысячелетия (II тыс. н. э.). Описаны методы реконструкции физического типа населения разных исторических периодов. В книге представлены фотографии воссозданного облика людей, живших в разные исторические периоды на территории Беларуси, а также антропологических типов древнего населения и встречавшихся среди него некоторых аномалий и патологических изменений костной системы. Книга может быть интересна представителям разных специальностей – историкам, антропологам, биологам, медикам, педагогам, студентам и школьникам, а также любому читателю, желающему узнать, как антропологические методы позволяют восстановить облик наших древних предков.
05032014-1 Марфина, О.В. История антропологических исследований в Беларуси / О.В. Марфина; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2015. — 405 с.
Монография посвящена научному анализу антропологических данных, полученных сотрудниками отдела антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси в разные исторические периоды. Охарактеризованы морфологические и функциональные особенности современного детского и взрослого населения республики.
Представленная в книге информация рассчитана на антропологов, историков, археологов, этнографов, педагогов, биологов, а также может быть интересна широкому кругу читателей.
05032014-1 Палеоантропология Беларуси / И.И. Саливон и др.; науч.ред.: И.И. Саливон, С.В. Васильев ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 369 с.
Коллективная монография посвящена истории развития палеоантропологических исследований как важного источника сведений о биологических особенностях людей по свойствам их костных останков из археологических раскопок погребений разных исторических периодов, в том числе и на территории Беларуси.
Описаны методы изучения биологических особенностей древнего населения. Показана роль палеоантропологических данных в уточнении направления миграционных потоков и межэтнического взаимодействия населения в разные исторические периоды как одного из факторов биологической изменчивости популяций. Основная часть монографии содержит сведения о территориальной вариабельности физического типа городского и сельского населения на территории Беларуси в эпоху средневековья, а также сельских групп белорусов в конце XVIII-XIX вв. Адресована историкам, этнологам, педагогам, специалистам медико-биологического направления в науке, а также всем, кто интересуется историей родного края и антропологическими характеристиками предков белорусов.
05032014-1 Полина Н.И. Физическое развитие студенческой молодежи Беларуси / .И.Полина, В.В. Кривицкий; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 232 с.
В монографии рассматриваются динамика морфофункциональных признаков физического развития и соматотипической принадлежности современных студентов и курсантов минских вузов на начальных этапах обучения. Прослежена эпохальная изменчивость показателей физического развития юношей Беларуси с 1920-х по 2000-е гг. Представленная в книге информация может заинтересовать антропологов, анатомов, физиологов, гигиенистов, специалистов в области практической медицины, историков, а также читателей, интересующихся вопросами биологии человека.
Антропология Беларуси в исследованиях конца ХIX — середины ХХ в. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; сост.: О.В.Марфина [и др.]; авт. ист. коммент. В.В.Яновская ; науч. ред.: И.И.Саливон, О.В. Марфина. — Минск : Беларуская навука, 2017. — 456 c.
Представлены наиболее значимые работы по антропологии Беларуси, начиная с конца ХIX и до середины ХХ в. белорусских, российских и зарубежных исследователей. Книга посвящена основным разделам антропологии — морфологии человека (соматической антропологии) и этнической антропологии. Послужит своеобразной хрестоматией для студентов исторических, социальных и биологических факультетов вузов нашей страны.
В отделе ведется большая организационная работа по подготовке и проведению Международных научно-практических конференций, позволяющих отечественным и зарубежным коллегам представлять важнейшие результаты научных исследований в области наук о человеке.
С 2008 года сотрудниками отдела осуществляется выпуск рецензируемого ежегодного сборника научных статей «Актуальные вопросы антропологии».