Чыкалава Ірына Рамуальдаўна

Вядучы навуковы супрацоўнік
цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар.

Тэл.: (+375 17) 378-07-70
E-mail: irina_chikalova@mail.ruGoogle Academy | scholar.google.ru
Scientific electronic library | www.elibrary.ru

Нарадзілася ў Мінску. Выпускнiца сярэдняй школы імя Янкі Купалы №19 г. Мінска, дзе вучылася ў спецыялiзаваным класе з гістарычным ухілам у Н.С. Алукер. Школьнiцай прымала ўдзел ў археалагічных раскопках на тэрыторыі менскага замчышча, якія правадзiў у 1976–1977 гг. Г.В. Штыхаў. Адначасова скончыла трохгадовы курс англійскай мовы пры Цэнтральным доме афіцэраў у Мінску. З адзнакай скончыла гістарычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А.М. Горкага (МДПІ) па спецыяльнасці «гісторыя і замежная мова (англійская)». У 1997 г. скончыла магістратуру Йоркскага універсітэта (Англія), у 1989 г. — аспірантуру па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя» і ў 2000 г. — дактарантуру па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка (БДПУ). У 2001 г. у Радзе па абароне дысертацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта абараніла доктарскую дысертацыю «Гендэрная палітыка вядучых партый ЗША і Вялікабрытаніі ў 1970–1990-я гады». У Савеце па абароне дысертацый БДУ ў 1990 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Падрыхтоўка кваліфікаваных рабочых у прафесійна-тэхнічных вучылішчах Беларускай ССР (1976–1985)», у 2001 г. — доктарскую дысертацыю «Гендэрная палітыка вядучых партый ЗША i Вялiкабрытанii ў 1970–1990-я гг.». У 1994 г. атрымала вучонае званне дацэнта, у 2006 г. — прафесара. Пачынаючы з 1989 г. прайшла шлях ад асістэнта, старшага выкладчыка, дацэнта да прафесара (2002) і загадчыка (2022) кафедры ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Працавала намеснікам (2004–2006), старшынёй (2006–2012) секцыі гісторыі і грамадазнаўства Навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (грамадская нагрузка). Член экспертнага савета па гiсторыi ВАК Рэспублікі Беларусь (2006–2015). Член Савета па абароне дысертацый пры ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (з 2021 г.). Падрыхтавала чатырох кандыдатаў гістарычных навук, чатырнаццаць магістраў у галіне гісторыі і культуралогіі. У Iнстытуце гiсторыi працуе з 2013 года.

Выкладчыцкая дзейнасць
прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі БДПУ, прафесар кафедры культуралогіі БДУ (2007/08–2018/19 навучальны год). Выкладала ў Інстытуце ўсходнеславянскай філалогіі Шлёнскага ўніверсітэта ў Катавіцах (верасень 1993 — студзень 1994 г., Польшча).

Навуковыя інтарэсы
Першая сусветная вайна; брытанскiя даследаваннi, амерыканістыка, «доўгае XIX стагоддзе», гістарыяграфія Новай гісторыі; вывучэнне англасаксонскага свету ў дарэвалюцыйнай Расіі; бiаграфiка, інтэлектуальная гісторыя, жаночая і гендэрная гісторыя. Апублікавала 280 прац.

Удзел у рэдакцыйных калегіях перыядычных навуковых выданняў
Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (ВАК РФ, РИНЦ); Ученые записки Орловского государственного университета (ВАК РФ, РИНЦ); Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета (ВАК РФ, РИНЦ); Запад — Восток: Научно-практический ежегодник (Йошкар-Ола: Марийский госуниверситет, РФ, ERIH PLUS, РИНЦ); Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки» (ВАК РФ, РИНЦ); Вестник Северо-Восточного государственного университета. История. Электронный научный международный журнал (РИНЦ); Научный диалог (Екатеринбург, ВАК РФ, WoS, EBSCO, ERIH); Метаморфозы истории (Псковский государственный университет); Известия Смоленского государственного университета (ВАК РФ, РИНЦ); Вестник Полесского государственного университета (№1 2008 г. — №1 2015 г.; ВАК РБ); Ученые записки Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (2014–2016; ВАК РБ, РИНЦ); «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сборник научных трудов (ВАК РБ, РИНЦ); Современная молодежь и общество: сборник научных статей (ВАК РБ, РИНЦ).

Член рэдакцыйнага савета
«Pax Britannica»: книжная серия издательства «Алетейя» (Санкт-Пецярбург, РФ; с 2013 г.).

Кіраўніцтва навуковымі праектамі і заданнямі

 • 1992 г., 1993–1995 гг. — кіраўнік навуковых праектаў «Культура Беларусі ў кантэксце еўрапейскай культуры» па заданні Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • 2004–2006 гг., 2007–2009 гг. — кіраўнік з беларускага боку сумеснымі расiйска-беларускімі праектамі «Жанчыны-навукоўцы Беларусі і Расіі ў пост-савецкі перыяд (кампаратыўнае даследаванне сацыяльнай ідэнтычнасці, 1991–2001)» i «Гендэрныя сістэмы Беларусі і Расіі, 1991–2007: (неа)патрыярхальнасьць або вяртанне да традыцыйных каштоўнасцей?» па грантах БРФФД-РГНФ;
 • 2019–2021 гг. — кіраўнік навуковага праекта «Першая сусветная вайна: фарміраванне рускамоўнага корпуса дакументальных і гістарыяграфічных крыніц (1914–1941 гг.)» па гранту БРФФД «Навука»;
 • 2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг., 2021–2025 гг. — кіраўнік навуковых падзаданiй «Сацыяльна-эканамічны і палітычны рэфармiзм ў новы час: вопыт і праблемы», «Партыі і грамадскія аб’яднанні краін Еўропы ў сацыяльна-палітычных працэсах апошняй трэці XIX — пачатку XX стагоддзя», «Англа-саксонскі свет (эканоміка, палітыка, соцыум): вынікі вывучэння ў Расійскай імперыі (1801–1917)», «”Доўгае дзевятнаццатае стагоддзе” у гісторыі еўрапейскіх краін: даследчыя парадыгмы і навуковыя вынікі вывучэння савецкай гістарыяграфіяй (1918–1990 гг.)» ў рамках Дзяржаўных комплексных праграм навуковых даследаванняў «Гісторыя і культура».

Узнагароды
З’яўлялася стыпендыятам Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітых маладых навукоўцаў — дактароў навук (2002). Уладальнік персанальнай надбаўкі за ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь (2007). Падзяка Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь (2011); Ганаровыя граматы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2008) і Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта (2014); Грамата Інстытута гісторыі НАН Беларусі (2016); Дыплом II ступені за лепшыя дасягненні ў 2018 г. сярод навуковых супрацоўнікаў — дактароў гістарычных навук Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Грамата Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі (2019); Ганаровая грамата Інстытута гісторыі НАН Беларусі (2021).

Навуковыя працы
Манаграфіі, падручнікі, навучальныя, вучэбныя дапаможнікі

Удзел у калектыўных працах

 • История белорусской государственности. В 5 т. — Т. 5: Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ — начало ХХI в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н.В. Смехович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2020. [Женщины в органах государственной власти и управления. — С. 529–550].
 • “Свой”, “Другой”, “Чужие”: из истории взаимодействия и противостояния Запада, Востока и России / отв. ред. Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — СПб.: Алетейя, 2021. — [Раздел: «Другие», но «Свои»: Бельгия и Франция в зеркале российской печати военных лет (1914–1917). — С. 502–525] (обложка).
 • “Свои” и “Другие”: взаимодействие и восприятие культур Запада и России / отв. ред. Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — СПб.: Алетейя, 2020 [Раздел: Союзники и враги: образы англичан и немцев в восприятии российского общества в годы Первой мировой войны]. — С. 316–341(elibrary.ru) (Рецензия: «Новая и Новейшая история». — 2021. — № 5. — С. 231–235) (обложка).
 • “Свой” / ”Чужой” в кросс-культурных коммуникациях стран Запада и России / Отв. ред. Т. Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — СПб.: Алетейя, 2019. [Раздел: “Глубоко различны те условия, в которых приходится действовать…”: системы образования в США и Великобритании. Взгляд из России (конец XIX — начало ХХ вв.) — С. 426–444]. (elibrary.ru) (Рецензия: Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2020. Вып. 72. С. 418–421; Рецензия: «Новая и Новейшая история». — 2021. — №1. — С. 246–250).
 • Англоведение в современной России: Коллективная монография / Отв. ред. М.П. Айзенштат, Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — М.: ИВИ РАН, 2019. — 390 с. [Раздел: История Великобритании XIX — начала ХХ веков в советской новистике: темы, историки, труды. — С. 348–357] (elibrary.ru).
 • Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время / Под ред. Л. П. Репиной: Коллективная монография; Ин-т всеобщей истории РАН. — М.: Аквилон, 2014. — 848 с. [Раздел: Опыт интеллектуального трансфера: иностранная книга об Англии в России (1861–1917). — С. 469–530 (elibrary.ru) (фотография).
 • Введение в гендерные исследования: Ч. 1: Учебное пособие / Под ред. И. Жеребкиной. — СПб.: Алетейя, 2001. — 708 c. [Раздел: Гендерная проблематика в политической теории. — С. 80-106].
 • Жанчыны Беларусi ў люстэрку эпохi: Нацыянальная справаздача / Женщины Беларуси в зеркале эпохи: Национальный отчет / Women of Belarus in the Mirror of the Epoch: the National Report. — Мiнск: Прадстаўнiцтва ААН у Рэспублiцэ Беларусь / Минск: Представительство ООН в Республике Беларусь / Minsk: Office UN in the Republic of Belarus, 1997.

Рэдагаванне зборнiкаў навуковых артыкулаў


Пераклады з англiйскай мовы

 • Глава 2: Франция и Англия в межвоенный период // История женщин на Западе: [в 5 т.] / [под общ. ред. Жоржа Дюби и Мишель Перро. — СПб.: Алетейя, 2005–2015. Т. 5: Становление культурной идентичности в XX столетии / ред. тома: Франсуаза Тебо; [пер.: Н.Л. Пушкарева, И.Р. Чикалова и др.]. — 622, [1] с. (elibrary.ru)
 • Глава 3: Современная женщина 1920-х годов, американский стиль // История женщин на Западе: [в 5 т.] / [под общ. ред. Жоржа Дюби и Мишель Перро. — СПб.: Алетейя, 2005–2015. Т. 5: Становление культурной идентичности в XX столетии / ред. тома: Франсуаза Тебо; [пер.: Н.Л. Пушкарева, И.Р. Чикалова и др.]. — 622, [1] с. (elibrary.ru)

Навуковыя артыкулы

 • Белорусский «долгий XIX век»: от традиции к модерну (вместо предисловия) / И.Р. Чикалова, С.Ф. Шимукович // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы. Исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. ст. / отв. ред. С.Ф. Шимукович. — СПб.: Алетейя, 2022. — С. 11–23 (books.google.by)
 • Трансфер знаний об истории, праве, культуре европейских стран в российское интеллектуальное пространство «долгого XIX века»: вклад выходцев из белорусских губерний // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы. Исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. ст. — СПб.: Алетейя, 2022. — С. 122–147.
 • Персия как объект изучения в России (XIX — начало ХХ вв.): язык, культура, история, экономика, обороноспособность // Электронный научно-образовательный журнал «История». Тема номера: Россия между Западом и Востоком. Традиции и перспективы развития диалога культур / Гл. ред. О.А. Чубарьян. — М.: ИВИ РАН, 2022. Вып. 7 (117) (history.jes.su).
 • События Первой мировой войны на территории белорусских губерний в свете публикаций военного и межвоенного времени // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы. Исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. ст. — СПб.: Алетейя, 2022. — С. 426–463.
 • Павел Григорьевич Мижуев в коммуникативном пространстве Н.И. Кареева // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. — 2022. — Вып. 78. — М.: ИВИ РАН. — С. 128–137.
 • Дипломатическая история Первой мировой войны на страницах российских изданий 1914–1917 гг. // Вестник Северо-Восточного государственного университета. История. Электронный научный международный журнал. — 2022. — Т. 3. — № 1. — С. 29–44.
 • “Англичане — один из самых оригинальных народов…”: неутомимый исследователь англосаксонского мира Павел Григорьевич Мижуев // Историки об историках. К юбилею профессора Г.П. Мягкова / Под общ. ред. Л.П. Репиной, Н.И. Недашковской. — М.: Аквилон, 2022. — 432 c., с илл. (серия: Образы истории). — С. 131–147
 • Участник боев за Сталинград и на Орловско-Курской дуге Эдуард Станиславович Былинко (1919–1943) // Народны летапiс Вялiкай Айчыннай вайны. Успомнiм усiх. Кн. 2 / НАН Беларуси; Iнстытут гiсторыi. — Мiнск: Беларуская навука, 2022. — С. 47–64.
 • “Он сделался жесток”: трансформация имиджа Германии и немцев в ходе Первой мировой войны // Беларуская думка. — 2021. — № 10. — С. 30–37.
 • Боевые действия на территории Беларуси в годы Первой мировой войны в отражении публикаций военного и межвоенного времени // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 5 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2021. — С. 201–215 (elibrary.ru).
 • От “носителя идеалов культуры” к “варвару ХХ столетия”: трансформация образа немца в России в ходе Первой мировой войны // Война в человеческом измерении: идеология, психология, повседневность, историческая память / отв. ред. О. В. Белоусова, Е. С. Сенявская. — СПб.: Алетейя, 2021. — 512 с. — (Труды исторического факультета МГУ. Вып. 194. Сер. II: Исторические исследования, 129). — С. 149–159.
 • “Душа войны”: сражающаяся Франция на страницах российских изданий (1914–1917) // Россия между Западом и Востоком: традиции и перспективы развития диалога культур. — М.: ИВИ РАН, 2021. — С. 380–389.
 • Дипломатическая переписка европейских стран кануна и начала Первой мировой войны (русскоязычные публикации 1914–1930 годов) // Беларуская думка. — 2021. — № 3. — С. 88–95.
 • У истоков российской американистики: Николай Андреевич Бородин (1861–1937) // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 13 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2021. — С. 383–405.
 • Первая мировая война: русскоязычные публикации документальных и историографических источников (1914–1941) // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: И.А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2020. — С. 43–54 (elibrary.ru).
 • Основоположник российской американистики Павел Григорьевич Мижуев (1861–1931) // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 12 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2020. — С. 405–437 (elibrary.ru).
 • Представления традиционалистов о геополитических союзниках России в преддверии Первой мировой войны // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: Материалы V Международной научно-практической конференции, Витебск, 21–22 мая 2020 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.П. Косов (гл. ред.) [и др.] — Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2020. — С. 21–26 (elibrary.ru).
 • Становление научных школ в области всеобщей истории в императорских университетах России // Всеобщая история и историческая наука в XX — начале XXI века: сборник статей и сообщений: В 2 т. Т. 1 / сост. и отв. ред. Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. — С. 142–145 (elibrary.ru).
 • “Нам полезны дружественные отношения с заокеанской страной”: о книге Н. А. Бородина «Северо-Американские Соединенные Штаты и Россия» (1915) // История. Электронный научно-образовательный журнал. Тема выпуска: Диалог и противостояние Запада и России. История и современность. — М.: ИВИ РАН, 2019. — № 12. [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: history.jes.su.
 • Становление германистики как области исторических исследований в Российской империи // Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучаснасць: матэрыялы Мiжнар. навук. канф., Мiнск, 5 крас. 2019 г. Вып.18 / рэдкал.: А. А. Каваленя (адк. рэд.), С. Я. Новiкаў (нам. адк. рэд.) [iнш. ] — Мiнск, МДЛУ, 2020. — С. 136–152.
 • Национальный вопрос в Габсбургской монархии в освещении российской историографии начала ХХ в. // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 32–44 (elibrary.ru).
 • У истоков белорусской исторической германистики (вторая треть XIX — начало ХХ вв.) // От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919–1939 гг.: Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права: материалы международной научной конференции, Витебск, 3–4 октября 2019 г. / Редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [ и др.] — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. — С. 11–14 (elibrary.ru).
 • “Наш карэспандэнт у Лёндане”: Сямён Ісаакавіч Рапапорт (1858–1934) // Запiсы. Беларускі Iнстытут навукі й мастацтва. — New-York — Менск, 2019. — С. 527–542.
 • Изучение Персии в императорской России: роль дипломатических служб // Актуальные проблемы источниковедения: материалы V Международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.Н. Дулов и М.Ф Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. — С. 64–68 (elibrary.ru).
 • Английский город в эпоху промышленной революции: историко-антропологический аспект // Актуальные вопросы антропологии. Сб. научных трудов. — Вып. 14. — Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 165–183 (elibrary.ru).
 • Проекты решения женского вопроса в России в начале ХХ столетия // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 152–157 (elibrary.ru).
 • «Старый порядок» и Революция конца XVIII века во Франции в трудах российских историков рубежа XIX–XX вв. // Сборник научных статей по материалам международной научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения академика В. И. Пичеты / Гл. ред. А.Д. Король. — Минск: БГУ, 2018. — С. 371–380 (elibrary.ru).
 • У истоков российской американистики: Павел Григорьевич Мижуев (1861 — 1931) // Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст. — Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 7-32 (elibrary.ru, books.google.by).
 • Властные структуры, аффирмативные действия и складывание женской политической элиты в США (1960–1990-е гг.) // Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст. –Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 154-167 (elibrary.ru).
 • Исаак Гурвич и Исаак Рубинов: российские иммигранты в США // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 10 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2018. — С. 143–156 (elibrary.ru).
 • Первая мировая война: формирование русскоязычного корпуса историографических источников (1918–1920-е годы) // Первая мировая война и становление версальско-вашингтонской системы международных отношений: Материалы международной научно-практической конференции к 100-летию Великой войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / редколл.: В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018. — С. 166–170 (elibrary.ru).
 • Британский доминион Канада: взгляд из России рубежа XIX–ХХ вв. // Британия: история, культура, образование. Сборник статей по материалам IV международной научной конференции «Британия: история, культура, образование» / отв. редактор А.Б. Соколов. — Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2018 г. — С. 375-384 (elibrary.ru).
 • Революция 1905–1907 гг. и общественное осмысление в России британского конституционного опыта // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. — Минск: Беларуская навука, 2018. — Вып. 33. — С. 13-19.
 • Мать и дочь: традиция и модерность в повседневной жизни евреек Северо-Западного края (на материалах воспоминаний Паулины Венгеровой и биографии Зинаиды Венгеровой) // Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность: материалы междунар. науч. конф.: в 2 т. / отв. ред. В.А. Веременко. — СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2018. — Т. 2. — С. 310-315 (elibrary.ru).
 • Концепты «фронтир» — «граница» — «пограничье» в исследовательском арсенале ученых-гуманитариев // Метадалогiя даследавання гiсторыi Беларусi: праблемы, дасягненнi, перспектывы: зборнiк навуковых артыкулаў / уклад.: В.В. Яноўская; рэдкал.: В.В. Данiловiч (гал. рэд.) [i iнш.]. — Мiнск: Беларуская навука, 2018. — С. 171-180.
 • Они были первыми: уроженки белорусских земель в высшей школе и науке (конец XIX — начало ХХ вв.) // Наука и инновации: научно-практический журнал. — Минск: НАН Беларуси. — 2018. — № 3. — С. 4-9 (elibrary.ru).
 • Первое поколение женщин в высших учебных и научных заведениях Советской Беларуси (1920–1930-е гг.) // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 11. — Йошкар-Ола: Марийский гос. унив-т, 2018. — С. 192-204 (elibrary.ru).
 • Женщины в сфере научного труда в Беларуси (1991 — 2010 гг.): итоги трех исследовательских проектов // Белорусская наука в условиях модернизации: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20-21 сентября 2018 г. / Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск, 2018. — С. 29-38.
 • Институты «родительство», «материнство», «отцовство»: воспроизводство и трансформация в Беларуси // Гісторыка-этнаграфічныя і дэмаграфічныя аспекты даследавання сям’і: традыцыі і навацыі: зб. навук. арт. / рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) і [інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 142-158.
 • Iсаак Аронавіч Гурвіч (1860 — 1924): выбiтны навуковец-амерыканiст, публіцыст, грамадскi дзеяч з Беларусі ў ЗША // Запiсы. Беларускі Iнстытут навукі й мастацтва. — New-York — Менск, 2018. — С. 575-592.
 • Первая мировая война и ее предтечи: начало изучения в России // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. — М.: Фонд «Историческая память», 2017. — № 3. — С. 208-238 (elibrary.ru).
 • Забытый лондонский корреспондент российских журналов Семен Исаакович Рапопорт (1858 — 1934) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 60. — М.: ИВИ РАН, 2017. — С. 69-89 (elibrary.ru).
 • Алексей Васильевич Бабин (1866 — 1930): у истоков американской славистики и российской американистики // Актуальные проблемы источниковедения: материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права, Витебск, 20-21 апреля 2017 г. / редкол.: А.Н. Дулов и М.Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — С. 48-54 (elibrary.ru).
 • Женский вопрос в документах и практической деятельности политических партий, действовавших на территории белорусских губерний накануне революции 1917 года // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем: материалы международной научной конференции “Россия и Беларусь на историческом перепутье, 1917-1922 гг.” (Смоленск, 19-21 октября 2017 г.) / под ред. Е.В. Кодина. — Вып. 2. — Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2017. — С. 302-315 (elibrary.ru).
 • Революция 1917 года в России как вызов нормативному гендерному порядку // 1917 год: новые взгляды и новые подходы: материалы Международной летней школы молодых ученых-историков стран СНГ, Балтии и Европы. Санкт-Петербург, 4-10 июня 2017 г. / Институт всеобщей истории РАН. — М.: Издательство «Геоинфо», 2017. — С. 75-92.
 • У истоков российской американистики: Алексей Васильевич Бабин (1866-1930) и его труд «История Северо-Американских Соединенных Штатов» // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 9 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2017. — С. 271–293 (elibrary.ru).
 • П.А. Тверской: очерки американской жизни в российских общественно-политических журналах // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 8 / под ред. Т. В. Алентьевой, М. А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2016. — С. 350-371 (elibrary.ru).
 • «Лучший мужской клуб Лондона»: британский парламент как место работы женщин // Британский парламент вчера и сегодня: сб. науч. ст. — М.: ИВИ РАН, 2016. — С. 276-294 (elib.bspu.by).
 • Наблюдения об Англии и англичанах в эго-документах и отчетах российских путешественников (конец XVIII — начало XX вв.) // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 9. — Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2016. — С. 18-35 (elibrary.ru).
 • Защитник Сталинграда, учитель рисования из Росицы Эдуард Станиславович Былинко // Вiцебшчына ў гады Вялiкай Айчыннай вайны: зб. навук. арт. / склад.: А. А. Крыварот [i iнш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [i iнш.]. — Мiнск: Беларуская навука, 2015. — С. 189-196.
 • Ольга Алексеевна Новикова: «неофициальный агент русского правительства» в Лондоне // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 50. — М.: ИВИ РАН, 2015. — С. 268-286 (elibrary.ru).
 • «Крещение моих детей было для меня самым тяжелым ударом»: сопротивление и эмансипация евреек на периферии империи (на примере биографий Паулины и Зинаиды Венгеровых) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 48. — М.: ИВИ РАН, 2014. — С. 333-346 (elibrary.ru).
 • «Связанные одной сетью»: Сообщество историков-англоведов из/вне Беларуси // Британские чтения: Материалы II Всероссийской с международным участием научной конференции, посвященной 90-летию профессора Марии Моисеевны Ябровой (Саратов, 19-20 сентября 2013 г.) / Под ред. Л. Н. Черновой. — Саратов: Изд. центр «Наука», 2014. — С. 14-27 (elib.bspu.by).
 • «Социальные лаборатории мира»: Австралия и Новая Зеландия в зеркале российских исследований (1850-е — 1917 гг.) // Электронный научно-образовательный журнал «История». Тема номера: История Британии: современные исследования / Гл. ред. О.А. Чубарьян. — М.: ИВИ РАН, 2014. — Выпуск 10 (33) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей: history.jes.su
 • Англоман, англовед, либерал Павел Григорьевич Мижуев: личность историка на изломе эпох // История Британии: Современные исследования. — М.: ИВИ РАН, 2013. — С. 373-387.
 • Белорусский «след» в изучении Англии в императорской России // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. — 2012. — Вып. 2 (35). — С. 37–56 (elibrary.ru).
 • Межкультурный диалог «Россия — Британия» на рубеже XIX–XX вв.: переводы трудов по экономической и социальной истории Англии в оценке российской критики.ru // Российские и славянские исследования: научн. сборник. Вып. VII / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы). — Минск: БГУ, 2012. — С. 241-254.
 • Женщины и парламентаризм в Республике Беларусь (1991–2012 гг.) // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 7. — Йошкар-Ола: Марийский гос. унив-т, 2014. — С. 71-92 (elibrary.ru).
 • Труды по социальному развитию Англии в переводах с иностранных языков в России на рубеже XIX–ХХ вв. // Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. — Вып. 2. — 2012. — Том 12. — С. 83-91 (elibrary.ru).
 • Англоведение в России: зарубежные труды по экономической и социальной истории Англии в оценке российской критики на рубеже XIX — ХХ вв. // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 5. — Йошкар-Ола: Марийский гос. унив-т, 2012. С. 117-140 (elibrary.ru).
 • Профессор Павел Григорьевич Мижуев: российский англовед и либерал // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 34. — М.: ИВИ РАН, 2011. — С. 5-30 (elibrary.ru).
 • Властные структуры и женская политическая элита в США: федеральный центр и администрации штатов (1960-е — 1990-е гг.) // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования. Вып. 3 / К юбилею Т.В. Алентьевой / под ред. С.Н. Елевцевой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2011. — С. 232-248 (elibrary.ru).
 • Англоведение в России: зарубежные труды по истории и государственному строю Англии в интеллектуальном пространстве империи (1860-е — 1917 г.) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 36. — М.: ИВИ РАН, 2011. — С. 312-343 (elibrary.ru).
 • «С гендером и без него»: тексты учебников по социологии и политологии сквозь призму гендерного анализа // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов Четвертой международной научной конференции. 28-29 октября 2010 г. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 10-15.
 • Гендерная система (пост)советской Беларуси: воспроизводство и трансформация социальных ролей в публичной и приватной сфере // Российские и славянские исследования. Вып. IV / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы). — Минск: БГУ, 2009. — С. 51-66 (elib.bspu.by).
 • Дискриминация и позитивная дискриминация в британской электоральной практике (elib.bspu.by); «Нашему обществу нужны “директивы”, “установки”, “приказы”…» Профессиональная карьера женщин в технических науках: проблемы и перспективы // Гендерная дискриминация: проблема, подходы, решения. Сборник научных статей. — Иваново: ИГУ, 2008. — С. 136-147; 206-216.
 • Женщины-кандидаты в Конгресс США: особенности избирательных кампаний (1970-е — 1990-е гг.) // Американистика: актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1 / Редколлегия: Т.В. Алентьева, С.Н. Белевцева, М.А. Филимонова. — Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2008. — С. 155-171 (elibrary.ru).
 • Женщины в структурах власти и управления Республики Беларусь (1991–2008 гг.) // Женщина в российском обществе. Иваново, 2008. — № 2 . — С. 34-43 (elibrary.ru).
 • Складывание женской политической элиты в США и политика в вопросах гендерного равноправия (1970-е — 1990-е гг.) // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М.: ИВИ РАН, 2008. — Вып. 16. — С. 127-145.
 • Консолидация политических группировок и зарождение многопартийной системы во Франции // Образы прошлого в историографии: белорусско-французский диалог. Материалы международной научно-практической конференции «Историография как объект исследования». Минск, 21–22 мая 2008 г. — Минск: ЗАО «Веды», 2008. — С. 44-60 (elib.bspu.by).
 • Гендерная политика британских консерваторов и лейбористов в последней трети XX века // Социальная история. Ежегодник. 2007. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 273-300 (elib.bspu.by, elibrary.ru).
 • «Pro-choice» Versus «Pro-Life»: право на репродуктивный выбор в политической повестке США // Вестник истории и философии Курского государственного университета. — 2008. — № 1 (3). Серия «История». — С. 50-58.
 • Политические партии и проекты гендерных реформ в США // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — № 19. Специальный выпуск: Индивид, общество, власть в контексте гендерной истории. — М.: ИВИ РАН, 2007. — С. 377-402 (elibrary.ru).
 • Гендерный подход в науках о человеке и обществе: смещение исследовательских парадигм // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навуковы зб. Вып. 3 / рэдкал.: У.Н. Сiдарцоў, С.М. Ходзiн. — Мн.: БДУ, 2007. — С. 89–100 (elib.bspu.by, www.twirpx.com).
 • Белорусская академическая среда: самочувствие женских научных кадров // Женщины в науке — история и современность. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2007. — С.154-169.
 • Социальная идентичность ученых-белорусок // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. — Вильнюс, 2006. — № 3-4. — С. 159-174.
 • У истоков социальной политики государств Западной Европы // Журнал исследований социальной политики. — Т. 4. — № 4. — 2006. — С. 501-524 (elibrary.ru).
 • «Бархатная революция» в политической и исторической науке (http://elib.bspu.by); Феминизм и гендерные проекты политических партий в Великобритании (http://elib.bspu.by) // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. — Вып. 3 / Под ред. И. Р. Чикаловой. — Минск: БГПУ, 2004. — С. 5-22; 269-304 (обложка).
 • Британский лейборизм: гендерные идеологии и практики (Первый парламентский успех 1906 г. — победные выборы 1997 г.) // Общество и гендер. Материалы Летней школы в Рязани. — Рязань, 2003. — C. 171-195 (www.gender-cent.ryazan.ru).
 • Арманд и А. Коллонтай: феминизм, коммунизм и женский вопрос в послереволюционной России // Александра Коллонтай: Теория женской эмансипации в контексте российской гендерной политики. Материалы международной научной конференции. Тверь, 11 марта 2002 г. Под ред. В. Успенской. — Тверь: Золотая буква, 2003. — С. 82-104 (elibrary.ru).
 • Идеология и политические действия британских консерваторов и лейбористов в отношении женщин // Журнал исследований социальной политики. — Т. 1. — № ¾. — 2003. — С. 371-395 (elibrary.ru).
 • Гендер; Гендерные исследования // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В. Л. Абушенко и др. — Минск: Книжный дом, 2003. — С. 209-211.
 • Женская и гендерная история: открытый проект; Женский и детский труд в странах Западной Европы и США в XIX веке (elib.bspu.by); Арманд и А.Коллонтай: феминизм, коммунизм и женский вопрос в послереволюционной России (elib.bspu.by) // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. Вып. 2 / Под ред. И.Р. Чикаловой. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 5-8; 148-170; 241-250.
 • Субдисциплины гендерных исследований: женская и гендерная история // Иной взгляд: междисциплинарный альманах гендерных исследований / Ред. И. Чикалова. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 25-28 (elibrary.ru).
 • Гендер; Гендерные исследования // Всемирная энциклопедия: Философия. XX век. / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор, 2002. — С. 167.
 • Гендер // Новейший философский словарь: 2-е изд., переработ. и дополн. — Минск: Книжный дом, 2001. — С. 227-228.
 • Пазiтыўная дыскрымiнацыя: ураўнованне магчымасцей або новы вiд дыскрымiнацыi? // Беларускi гiстарычны часопiс. — 1998. — № 1. — C. 15–25 (elib.bspu.by).
 • Alderman K., Tchikalova I. Increasing Women’s Representation in the Labour Party // Representation. Journal of Representative Democracy (Representation. Journal of the McDougall Trust). — Vol. 34. — Issue 3-4. — Autumn 1997. — P. 226-232 (www.tandfonline.com).
 • Гiсторыя культуры Беларусi: прыкладная праграма курса (факультатыва) // Беларускi гiстарычны часопiс. — 1993. — № 3. — С. 82–100 (elib.bspu.by).
 • Тлумачальны слоўнiк тэрмiнаў па архiтэктуры, выяўленчым i дэкаратыўна-ужытковым мастацтве. — Минск: БДПI, 1993. — 99 с.
 • Руска-беларускi / беларуска-рускi слоўнiк па выяўленчым мастацтве i архiтэктуры. — Минск: МДПI iмя А. М. Горкага, 1992. — 34 с.
 • История мировой художественной культуры: программа для вузов. — Минск: Экопресс, 1991. — 34 с. (elib.bspu.by).

Рецэнзii

 • Ерохин В. Н. [Рецензия]: Англоведение в императорской России: новые монографии И. Р. Чикаловой // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 71. — М.: ИВИ РАН; Аквилон, 2020. — С. 309–316.
 • Новиченко И. Ю. [Рецензия]: И. Р. Чикалова. Англоведение в императорской России в именах и публикациях (1801–1917). СПб.: Алетейя, 2013. 392 с. // Новая и новейшая история. — М.: ИВИ РАН, 2014. — № 4. — С. 207-208.
 • Хут Л. Р. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX–XXI вв. — М.: МПГУ, 2010. — С. 284-310.
 • Сидорцов В. Н. [Рецензия]: Представляем новые книги: учебник и хрестоматия по истории Европы и Америки // Гiсторыя: праблемы выкладання. — 2010. — № 9. — С. 62-64.
 • Хут Л. Р. Современный учебник по новой истории: взгляд преподавателя // Новая и новейшая история. — М.: ИВИ РАН, 2009. — № 3. — С. 121-128.
 • Сидорцов В., Равченко М. [Рецензия]: Яркое событие в мире учебной литературы: Чикалов Р. А., Чикалова И. Р. Новая история стран Европы и США. 1815–1918 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2008. — № 4. — С. 76-78.
 • Космач Г.А. [Рецензия]: Новая история: первая белорусская учебная книга в России: Чикалов Р. А., Чикалова И. Р. Новая история стран Европы и США. 1815–1918 гг. // Гісторыя: праблемы выкладання. — 2006. — № 2. — С. 61-63.
 • Рабжаева М. [Рецензия]: Поворот историков к междисциплинарности: Чикалова И. Партии и власть в США и Великобритании: гендерная политика в 1970–1990-е годы // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. — 2002. — № 8. — С. 358-361.
 • Риер Я. Г. Иной взгляд? О новых книгах по гендерной истории // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. — 2002. — № 4. — С. 159–165.
 • Языкович В. [Рецензия]: Две проблемы — два исследования // Беларуская думка. — 2002. — № 1. — С. 96-100.
 • Зверева Г. И. [Рецензия]: Гендерная политика в конце XX века: опыт критического осмысления // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М.: ИВИ РАН. — 2001. — № 2. — С. 279-282.

Лiтаратура

 • Дулов А.Н., Волкова О.А. История стала судьбой: профессор Ирина Ромуальдовна Чикалова // Ученые записки Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. — 2021. — Том 34. — С. 70–77.
 • Ерохин В.Н. К юбилею учёного и университетского педагога: профессор Ирина Ромуальдовна Чикалова и российское научно-образовательное пространство // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2021. — Вып. 4. — С. 123–127.
 • Дулов А.Н., Соловьянов А.П. Историк и педагог: к юбилею профессора Ирины Ромуальдовны Чикаловой // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. — Минск: Беларуская навука, 2022. — Вып. 36. — С. 224–226.
 • Чыкалава Iрына Рамуальдаўна // Дактары i кандыдаты навук Беларускага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта iмя Максiма Танка (да 100-годдзя з дня заснавання): бiяблiяграфiчны даведнiк. — Мiнск: БДПУ, 2014. — С. 99.
 • Стрелец М.В. Ирина Ромуальдовна Чикалова: ученый и педагог // Гiсторыя i грамадазнаўства: навукова-метадычны часопiс. — 2011. — № 2. — С. 71–72.
 • Чикалова Ирина Ромуальдовна // Историки Беларуси в начале XXI столетия. Биоблиографический справочник. — Минск: Белорусская наука, 2007. — С. 425-426.
 • Чикалова И. Р. // Аннотированный указатель диссертаций по историческим наукам, защищенных в Республике Беларусь (1991–2005 гг.). — Минск: Белорусская наука, 2006. — С. 22, 38, 94.
 • Чыкалава Iрына Рамуальдаўна // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т. 6. — Кн. 2. — Минск: «Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi», 2003. — С. 173.