Канферэнцыi 2012 г.

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе»
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
ЗАПРАШАЕ
прыняць удзел у
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2012 ГОДЗЕ

Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:

 1. Археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
 2. Археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоўя;
 3. Археалагічныя даследаванні помнікаў культавай і абарончай архітэктуры;
 4. Ахоўныя мерапрыемствы ў зонах новабудоўляў і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.

Тэрмін правядзення канферэнцыі: 16–17 мая 2013 г.
Месца правядзення канферэнцыі: ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».
Рэгламент: выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін.
Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 1 красавіка 2013 г.У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя. Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць 600 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт у дзень пачатку канферэнцыі 16 мая 2013 г. Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спіс літаратуры павінен быць складзены ў парадку з’яўлення спасылак у тэксце, якія змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12], ці [1]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для удзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.

Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.

Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Цэнтр гісторыі даіндустрыяльнага грамадства. Ляўко В.М. – (017) 284-28-54,levko@mail.by; Пашык А.В. – (017) 284-28-54, pashik69@mail.by; Лакіза В.Л. – (017) 284-13-22, lakvadim@yandex.ru. Факс: (017) 284-18-70

Аргкамітэт канферэнцыі

+«V Міжнародныя Гальшанскія чытанні. Канфесійная гісторыя Ашмяншчыны», Гальшаны (Ашмянскі раён), 25-26 мая. Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70; E-mail: ; dounar_zagor@mail.ru
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
АШМЯНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
праводзяць V Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю«Гальшанскія чытанні»

Час правядзення: 25–26 мая 2012 г.
Месца правядзення:в. Гальшаны, Ашмянскі р-н Гродзенскай вобл.

Плануемае поле канферэнцыі:

 • Культурная спадчына Ашмянскай зямлі (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.).
 • Праблемы канфесійнай гісторыі Ашмяншчыны.
 • Выкарыстанне культурнай прасторы населеных пунктаў Ашмяншчыны ў сучасных умовах.
 • Людзі і падзеі Ашмяншчыны.
 • Ахова помнікаў культурнай спадчыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і матэрыялы выступленняў прымаюцца да 20 красавіка 2012 г. У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі канферэнцыі будзе даслана да 10 мая 2012 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. Патрабаванні да дакладаў: электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 20 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумерацыя спасылак на кожнай старонцы. Першыя спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаецца.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: nasta_sk@mail.rudounar_zagor@mail.ru. Кантакт: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-16-31, факс (017) 284-18-70; Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, е-mail: nasta_sk@mail.ru; Доўнар Аляксандр Барысавіч, E-mail:dounar_zagor@mail.ru

Пражыванне і харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі. Выдаткі на праезд за кошт камандзіруючага боку.

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 1150-годдзю г. Полацка Полацк, 22-24 мая. Інстытут гісторыі НАН Беларусі 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017)284-28-54; факс 284-18-70. E-mail: levko@mail.by; УА«Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт». Тэл. (+375 214)42-87-07; факс: (+375 214)46-04-68. E-mail: denis_duk@tut.by
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛОЦКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК

приглашают принять участие в
Международной научной конференции«ПОЛОЦК В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРОПЫ»

Время проведения: 22–24 мая 2012 г.
Место проведения: УО «Полоцкий государственный университет» (г. Полоцк, Стрелецкий проезд, 4).Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский.

Конференция проводится в качестве одного из центральных научных мероприятий, посвященных зарождению белорусской государственности, 1150-летие которой связано с летописным Полоцком и будет отмечаться в 2012 г.Цель конференции: осветить основные итоги научного исследования зарождения и становления государственности на территории Беларуси, связи письменных памятников и археологических материалов начального ее периода, развития древних городов, культуры; определение места Полоцка в истории и культуре Европы.

Проблемное поле конференции: Полоцк и Полоцкая земля в системе политических, этнокультурных и социальных отношений Европы.

Основные направления работы конференции:

 • Восточноевропейское пространство накануне зарождения государственности: гипотезы и факты (по письменным и археологическим данным).
 • Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в политической системе Древней Руси и Великого княжества Литовского.
 • Роль Полоцка как катализатора христианизации белорусских земель, развития письменности и просвещения на их территории в эпоху средневековья.
 • История власти и социальной организации общества Полотчины.
 • Архитектура и искусство Полоцка.
 • Культурные традиции и новации Полотчины.
 • Антропологическое изучение населения Полоцка и Полоцкой земли.
 • Полоцк и Полотчина в Новой и Новейшей истории Европы.

Срок подачи заявки в оргкомитет: до 30 марта 2012 г. В заявке на участие в конференции сообщается название доклада, фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, рабочий телефон, домашний адрес, домашний телефон, e-mail, информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой, информация о необходимости бронирования гостиницы с указанием сроков.

Материалы конференции будут опубликованы. Электронный вариант статьи объемом до 0,5 п.л. с иллюстрациями (текст не более 20 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, иллюстрации, подготовленные в формате tif, качество 600 dpi) и его распечатанный вариант передаются в оргкомитет в день начала конференции 22 мая 2012 г. Литература приводится в конце статьи. Список литературы должен быть составлен в порядке появления ссылок в тексте, которые помещаются в квадратные скобки, например: [1, с. 12] или [1]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации. Оплата проезда, питание и проживание за счет командирующих организаций.

Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, Центр истории доиндустриального общества Тел./факс: (017) 284-18-70; Левко О.Н. – (017) 284-28-54, levko@mail.by; Пашик А.В. – (017) 284-28-54, pashik69@mail.by; 211440, г. Новополоцк, ул. П. Блохина, 29, Полоцкий государственный университет, кафедра отечественной и всеобщей истории; тел.: Дук Д.В. – (0214) 428707, denis_duk@tut.by.
Информация о зарегистрированных участниках конференции будет расположена на сайте Полоцкого государственного университета: www.psu.by.

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
««Экалогія чалавека ў вырашэнні сацыяльных праблем мінулага і сучаснага грамадства»», Минск, 25–27 июня
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ПРИГЛАШАЕТ
принять участие
в Международной научно-практической конференции«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

Время проведения: 25–27 июня 2012 г.
Место проведения: г. Минск, Институт истории Национальной академии наук Беларусиі.

Основные направления работы конференции:

1.    Влияние экологических факторов на развитие современных и древних популяций человека.
2.    Экологические факторы изменчивости роста и развития человека.

3.    Проблемы биокультурной адаптации.
4.    Социокультурная антропология и поиски синтеза наук о человеке.
5.    Межэтнические и межрасовые взаимодействия в эпоху нарастания глобализации.Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.

Регламент: выступления на пленарном заседании – до 20 минут, на секционных заседаниях – до 10 минут.

Срок подачи заявки в оргкомитет: до 1 мая 2012 г. В заявке на участие в конференции сообщается название доклада и сведения об авторах – имя, фамилия, отчество, научная степень, звание, место работы, контактные адреса, телефоны, E-mail, информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой.

Материалы конференции будут опубликованы в ежегодном сборнике научных статей «Актуальные вопросы антропологии». Статья должна быть на русском (белорусском) или английском языке; в электронном варианте (текстовые файлы сохранить как документы *.doc и *.rtf) и в двух экземплярах на бумаге. Статью оформлять согласно следующим правилам: объем – до 7 стр., шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 (для русского (белорусского) и английского резюме, ключевых слов, названий рисунков, таблиц и самих таблиц – размер шрифта – 12), интервал – одинарный. Отступ абзаца – 1 см. Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. Резюме в начале текста – на русском (белорусском) языке, в конце текста – на английском. Ключевые слова – на русском (белорусском) языке после резюме. Структура текста включает следующие подразделы: Введение, Материалы и методы, Результаты и их обсуждение, Заключение, Литература. Ссылки на литературные источники даются по тексту в квадратных скобках; список литературных источников формируется по алфавиту (с указанием. Рисунки и др. графические объекты – только черно-белые (с градацией серого) – обязательно должны быть включены в файл статьи (формат *.tif, качество – 600 dpi). Статья должна иметь УДК.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации. Просьба в статьях с участием нескольких авторов ограничить их количество до 3-х человек.

Оплата проезда, питания и проживания за счет командирующих организаций.

Адрес оргкомитета: 220072, Беларусь, Минск, ул. Академическая 1, Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии и экологии.

Тел. /факс: (+375 017) 284-18-70,

тел. (+375 017) 284-27-96.

E-mail: natpolina@mail.ru

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада (да 945-годдзя Мінска)», Мінск, 6-7 верасня. Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70; E-mail: pirus@tut.by
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
МІНСКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
УПРАЎЛЕННЕ КУЛЬТУРЫ
праводзяць міжнародную навукова-практычную канферэнцыю«МІНСК І МІНЧАНЕ:
10 СТАГОДДЗЯЎ ГІСТОРЫІ.
КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ ГОРАДА
(ДА 945-ГОДДЗЯ МІНСКА)»

Час правядзення: 6–7 верасня 2012 г.
Месца правядзення: г. Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі.

Праблемы для абмеркавання:

 • Асобныя дакументы, фонды і калекцыі па гісторыі Мінска ў айчынных і замежных архівах і бібліятэках.
 • Археалагічныя крыніцы.
 • Іканаграфічныя крыніцы.
 • Картаграфічныя крыніцы.
 • Новыя знаходкі.
 • Новыя інтэрпрэтацыі старых крыніц.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Заявы на ўдзел у канферэнцыі і тэксты дакладаў прымаюцца строга да 15 красавіка 2012 г. Тэксты дакладаў будуць апублікаваны да пачатку канферэнцыі.У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго кантакты. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў! Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 чэрвеня 2012 г.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў: электронны варыянт не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Заявы на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: pirus@tut.by.

Кантакт: Аляксандр Іванавіч Груша, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-16-31, факс (017) 284-18-70, е-mail:pirus@tut.by

Пражыванне і праезд аплочваецца ўдзельнікамі канферэнцыі.

+Трэцяя Міжнародная навуковая канферэнцыя
««Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы»», Мінск, 9-10 кастрычніка Інстытут гісторыі HAH Беларусі 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл./Факс: (017) 284-25-55; 284-18-39; E-mail: smenic18@mail.ru
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

праводзяць міжнародную навукова-практычную канферэнцыю

«МЕТАДАЛОГІЯ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ:
ПРАБЛЕМЫ, ДАСЯГНЕННІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

Час правядзення: 9–10 кастрычніка 2012 г.
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1).

Сучасная гістарыяграфія характарызуецца як разнастайнасцю праблематыкі даследаванняў, так і ўзрастаючай цікавасцю гісторыкаў да пытанняў метадалогіі, да сучасных сацыялагічных і філасофскіх падыходаў. У гэтым кантэксце з відавочнасцю фіксуецца праблема прымянення абстрактных тэарэтычных ведаў да практыкі даследавання, паколькі агульнанавуковыя метадалагічныя прынцыпы і тэарэтычныя падыходы павінны прайсці своеасаблівую “пераплаўку”, каб карэляваць з прадметам даследавання. Таму неабходнымі становяцца пошук і фармуляванне тэарэтычных падыходаў, адпаведных задачам даследавання, канцэптуальнага апарата, найболей эфектыўных метадаў аналізу эмпірычных дадзеных, аптымальнага спосабу вывучэння.

Гэта і абумовіла праблематыку канферэнцыі:
Тэарэтыка-метадалагічныя праблемы гістарыяграфіі і крыніцазнаўства (праблемы, спробы і цяжкасці працэсу асэнсавання палітычных, эканамічных, сацыяльных і культурных канцэптаў і асаблівасцяў).
Выкарыстанне тэрміналогіі ў вывучэнні палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і канфесійнай гісторыі Беларусі.
Праблемы перыядызацыі ў беларускай гістарыяграфіі (прынцыпы, падыходы і магчымасці выпрацоўкі тэарэтычна не супярэчлівай перыядызацыі беларускай гісторыі).

Заяўкі і анатацыі дакладаў (да 1000 знакаў) на ўдзел у канферэнцыі і матэрыялы выступленняў прымаюцца да 30 чэрвеня 2012 г. па адрасе аргкамітэту: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Каб. №: 232, 230. Кант. тэл.: (017) 284-18-39. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, Сакалова Марыяна Анатолеўна, е-mail: sektar.histaryjahrafii@gmail.com.

Патрабаванні да афармлення: даклад аб’ёмам да 6 старонак павінен быць уважліва адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа – 25 мм, зверху/знізу – 30 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля друкуецца прозвішча і ініцыялы аўтара. На наступным радку – поўная назва вучэбнай установы (арганізацыі), горад і e-mail, вызначаныя курсівам. Затым, праз адзін інтэрвал звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, выраўноўванне па цэнтру (згодна ўзору). Спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў! (Публікацыя дакладаў пры ўмове выступлення на канферэнцыі).

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі:
Прозвішча, імя і імя па бацьку.
Месца працы, пасада.
Навуковая ступень і навуковае званне.
Назва дакладу (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта) факс, e-mail.

УЗОР

А.У. Унучак
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, unuchak@yahoo.com
Асноўныя метадалагічныя падыходы да даследавання беларускага нацыянальнага руху ў 1991-2011 гг.

Аргкамітэт

+Навукова-практычная канферэнцыя
««Капыль. Гісторыя горада і рэгіёна (да 360-годдзя атрымання Капылём Магдэбургскага права)»», Капыль, 18-19 кастрычніка. Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70; E- E-mail: dounar_zagor@mail.ru
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ
КАПЫЛЬСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
праводзяць навукова-практычную канферэнцыю«КАПЫЛЬ.
ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ ГОРАДА І РЭГІЁНА
(да 360-годдзя надання прывілея
магдэбургскага права Капылю)»

Час правядзення канферэнцыі: 18–19 кастрычніка 2012 г.
Месца правядзення канферэнцыі: г. Капыль, Мінская вобл.

Плануемае поле канферэнцыі:

 • гарадское самакіраванне ў Беларусі;
 • кіраванне і самакіраванне Капыля XV–XX стагоддзяў;
 • славутыя імёны Капыльскай зямлі;
 • культурная спадчына Капыльшчыны (археалогія, архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура);
 • сацыяльныя і эканамічныя працэсы Капыльшчыны;
 • праблемы канфесійнай гісторыі Капыльшчыны.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэксты выступленняў прымаюцца да 1 чэрвеня 2012 г. У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі канферэнцыі будзе даслана да 1 ліпеня 2012 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны ў выглядзе зборніка навуковых артыкулаў да пачатку канферэнцыі. Патрабаванні да тэкстаў дакладаў: аб’ём – не болей за 20 000 знакаў, спасылкі згодна з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Заявы на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: ina.sorkina@gmail.comdounar_zagor@mail.ru

Кантакт: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-16-31, факс (017) 284-18-70.
Доўнар Аляксандр Барысавіч, е-mail: dounar_zagor@ mail.ru
Соркіна Іна Валер’еўна, е-mail: ina.sorkina@gmail.com

Праезд за кошт камандыруючага боку. Харчаванне і пражыванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі.

+««X Карэліцкія краязнаўчыя чытанні. Славутыя роды Карэліччыны»», Карэлічы, 25-26 кастрычніка. Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70; E-mail: dounar_zagor@mail.ru
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Праводзяць X Карэліцкія краязнаўчыя чытанні«СЛАВУТЫЯ РОДЫ КАРЭЛІЧЧЫНЫ»

Час правядзення канферэнцыі: 25–26 кастрычніка 2012 г.
Месца правядзення канферэнцыі: г.п. Карэлічы Гродзенскай вобл.

Плануемае поле канферэнцыі:

 • Іллінічы, Радзівілы, Чартарыйскія, Святаполк-Мірскія і іншыя славутыя роды і Карэліцкая зямля.
 • Сацыяльныя структуры Карэліччыны (сялянства, мяшчанства, шляхта, духавенства).
 • Культурная спадчына Карэліцкай зямлі (археалогія, архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура).
 • Замкі і шляхецкія сядзібы. Мірскі замак.
 • Узаемадзеянне культур і этнасаў: беларусы, палякі, цыгане, татары, яўрэі і інш.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэксты выступленняў прымаюцца да 1 чэрвеня 2012 г. У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі канферэнцыі будзе даслана да 1 ліпеня 2012 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны ў выглядзе зборніка навуковых артыкулаў да пачатку канферэнцыі. Патрабаванні да тэкстаў дакладаў: аб’ём – не болей за 20 000 знакаў, cпасылкі згодна з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Заявы на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.runasta_sk@mail.ru

Кантакт: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-16-31, факс (017) 284-18-70;
Доўнар Аляксандр Барысавіч,е-mail: dounar_zagor@mail.ru
Скеп’ян Анастасія Анатольеўна: е-mail: nasta_sk@mail.ru

Праезд за кошт камандыруючага боку. Харчаванне і пражыванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі.

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
««Дзяржаўнае будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь: гістарычны вопыт і традыцыі (1991–2000 гг.)»», Мінск, 21-22 лістапада Інстытут гісторыі HAH Беларусі 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл./Факс: (017) 284-25-55; 284-18-39; E-mail: smenic18@mail.ru
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

праводзіць міжнародную навукова-практычную канферэнцыю

«ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА
Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ: ГІСТАРЫЧНЫ ВОПЫТ І ТРАДЫЦЫІ (1991–2000 гг.)»

Час правядзення канферэнцыі: 21–22 лістапада 2012 г.
Месца правядзення канферэнцыі: Інстытут гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1).

Праблемнае поле:

1. Дзяржаўнае будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь – гістарыяграфія, крыніцы і метадалагічныя падыходы.
• Рэспубліка Беларусь як аб’ект гістарычнага даследавання.
• Трансфармацыя метадалагічнай парадыгмы ў вывучэнні вопыта беларускай дзяржавы.

2. Фарміраванне і дзейнасць органаў дзяржаўнай улады і кіравання Рэспублікі Беларусь.
• Перадумовы і фактары станаўлення незалежнай Рэспублікі Беларусь.
• Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя змены.
• Асаблівасці пераходу ад парламенцкай да прэзідэнцкай рэспублікі.

3. Сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё.
• Дзяржаўная нацыянальная палітыка.
• Месца і роля палітычных партый у грамадска-палітычным жыцці.
• Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця: гістарычны вопыт і праблемы

4. Рэспубліка Беларусь у сістэме міжнародных адносін.
• Знешняя палітыка.
• Развіццё знешнеэканамічных сувязяў.
• Рэгіянальнае супрацоўніцтва.

Рабочая мова: беларуская і руская.

Даклады і заяўкі (на флэш-карце, CD/DVD і адзін варыянт у друк. выглядзе) прымаюцца да 15 ліпеня 2012 г. па адрасу аргамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Каб. №: 226, 230. Кант. тэл.: (017) 284-18-39, 284-25-55. Мазец Валянцін Генрыхавіч, е-mail: smenic18@mail.ru.
Патрабаванні да афармлення: даклад аб’ёмам да 6 старонак павінен быць уважліва адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа – 25 мм, зверху/знізу – 30 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля друкуецца прозвішча і ініцыялы аўтара. На наступным радку – поўная назва вучэбнай установы (арганізацыі), горад і e-mail, вызначаныя курсівам. Затым, праз адзін інтэрвал звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, выраўноўванне па цэнтру (згодна ўзору). Спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў! (Публікацыя дакладаў пры ўмове выступлення на канферэнцыі).

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі:
Прозвішча, імя і імя па бацьку.
Месца працы, пасада.
Навуковая ступень і навуковае званне.
Назва дакладу (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта) факс, e-mail.
УЗОР
М.У. Смяховіч
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, smenic18@mail.ru
Беларусь у 1990–1994 гг.: пытанне прэзідэнцкага праўлення

Аргкамітэт