Канферэнцыi 2011 г.

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2010 годзе»

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2010 годзе»
г. Мінск, 12–13 мая, Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Арганизатар: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017)284-28-54; факс 284-18-70. E-mail: levko@mail.by; еzep63@yandex.ru

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Актуальныя праблемы біямедыцынскай гістарычнай і соцыакультурнай антрапалогіі»

Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Актуальныя праблемы біямедыцынскай гістарычнай і соцыакультурнай антрапалогіі»
г. Мінск, 22–24 чэрвеня, Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Арганизатар: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017)284-27-96; факс 284-18-70, E-mail: lidij@bas-net.by

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Рэспубліка Беларусь. 20 год Незалежнасці» г. Минск, 24 ноября

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ. 20 ГОД НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Час правядзення: 24 лістапада 2011 г.
Месца правядзення: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
220072, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 66.
Кантактны тэлефон: (017) 284-27-00.
Факс: (017) 284-18-70.

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Палітычныя інстытуты, палітычныя працэсы ў Рэспубліцы Беларусь
2. Дзяржаўная палітыка і кіраванне
3. Стратэгія грамадскага, сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны
4. Рэспубліка Беларусь і сусветная супольнасць дзяржаў
5. Нацыянальна-дзяржаўныя інтарэсы і прыярытэты знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь
6. Фарміраванне саюзнай дзяржавы, садзейнічанне ўмацаванню нацыянальнай бяспекі.

Па выніках канферэнцыі запланавана выданне зборніка матэрыялаў. Аргкамітэт пакідае за сабой права рэцэнзавання і адбору матэрыялаў для ўключэння ў зборнік.

Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі (тэма даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, вучонае званне, пасада і месца работы, хатні адрас, тэлефон, e-mail) і даклады накіроўваць да 15 кастрычніка 2011 г. на адрас: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, п. 203. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Факс (017) 284-18-70, E-mai: modernhistbel@mail.ru

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.

Выдаткі за кошт камадзіруючага боку.

Тэкст дакладаў павінен быць прадстаўлены ў друкаваным і электронным варыянтах. Тэкст да 6 старонак А4 у фармаце RTF Word, шрыфт Times New Roman, 14. Спасылкі афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК. Спіс крыніц і літаратуры падаецца ў канцы тэкста. Спасылкі ў тэксце прастаўляюцца ў квадратных дужках.

Аргкамітэт канферэнцыі

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Людзі і ўлада Навагрудчыны: ўзаемадзеянне – супярэчнасці (да 500-годдзя магдэбургскага права Навагрудка)» г. Новогрудок, 9–10 сентября
Национальная Академия наук Беларуси
Институт истории НАН Беларуси
Гродненский областной исполнительный комитет
Новогрудский районнный исполнительный комитет
Новогрудский историческо-краеведческий музей
ПРИГЛАШАЮТ
принять участие в Международной научной конференции«ЛЮДИ И ВЛАСТЬ НОВОГРУДЧИНЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ПРОТИВОРЕЧИЯ
(к 500-летию магдебургского права Новогрудка)»

Время проведения: 9 – 10 сентября 2011 г.
Место проведения: г. Новогрудок, Гродненская обл., Беларусь

Планируемое поле конференции:

 • магдебургское право на Беларуси
 • городское самоуправление в Новогрудке XV – XX века
 • функционирование государственных органов управления на Новогрудчине XIII – XX века
 • власть и общество Новогрудчины XIII – XX века: конфликты и сотрудничество.

Рабочие языки: белорусский, русский, польский, украинский.

Материалы конференции будут опубликованы. Тексты выступлений принимаются на конференции. Требования к форме и объёму текстов докладов: электронный и распечатанный варианты не более 20 000 знаков, сноски постраничные, нумерация на каждой странице, первая ссылка на публикацию оформляется полностью (автор, название, место и год издания, страницы), последующие ссылки на эту публикацию оформляются без места и года издания.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 августа 2011 г. по адресу: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс (017) 284-18-70, Довнар Александр Борисович, тел. (017) 284-16-31, E-mail: dounar_zagor@mail.ru; Вершицкая Тамара Григорьевна, тел. 8-01597-21470, E-mail:Wtamar@mail.ru.В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его ученую степень и звание, название доклада, название учреждения, которое он представляет, контактные телефоны и e-mail. Оргкомитет оставляет за собой права отбора докладов. Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 15 августа 2011 г.

Контактный тел.: (017) 284-16-10, 284-14-52. E-mail: ii@history.by

Проживание и питание оплачивается организаторами конференции. Проезд за счет командирующей организации.

Оргкомитет

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць» г. Минск, 15–16 сентября

Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць»
г. Мінск, 15–16 верасня, Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Арганизатар: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017) 284-16-31; факс: (017) 284-18-70, E-mail: pirus@tut.by

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Інстытут беларускай культуры і станаўленне навукі ў Беларусі. (Да 90-годдзя стварэння Інстытута беларускай культуры)»
УСТАНОВА “РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”
ДНУ “ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ”
ДЭПАРТАМЕНТ ПА АРХІВАМ І СПРАВАВОДСТВУ МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПРИГЛАШАЮТ
принять участие в Международной научной конференции«Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси.
(к 90-летию создания Института белорусской культуры)»

Время проведения: 8–9 декабря 2011 г.
Место проведения: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»

Проблемное поле конференции:

 • Государственная политика в сфере науки и культуры
 • Формирование научной интеллигенции. Персоналии
 • Развитие гуманитарных и естественных наук
 • Инбелкульт и высшая школа
 • Инбелкульт и белоруссизация
 • Инбелкульт и краеведческое движение
 • Международные научные и культурные связи
 • Историография и источники по истории науки и культуры
 • Традиции Инбелкульта и Национальная академия наук Беларуси

Рабочие языки: белорусский, русский, английский

По материалам конференции запланировано издание сборника.

Заявки для участия в конференции и тезисы докладов (электронной форме в формате MS Word и один вариант в печатном виде) принимаются до 1 ноября 2011 г. по адресу оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, каб. 211. и по электронной почте ( с пометкой «История науки»): ii@history.by,olga@presidium.bas-net.by.

Контактный тел.: (017) 284-16-10, 284-14-52. E-mail: ii@history.by

Порядок представления материалов:
Объем текста — не более 5 страниц формата А4 (210 Х 297 мм).
Правила набора текста — гарнитура Times New Roman, кегль 14, без переносов.
Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.

Первая строка – справа фамилия и инициалы автора (авторов), название учреждения (сокращённо). Третья строка – название материала строчными буквами полужирным шрифтом (по центру). Через строку печатается текст доклада. Ссылки на литературу и источники в минимальном количестве даются в тексте в квадратных скобках полностью. Например, [Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1990. С. 24.]

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.

Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона.

Заявка на участие в работе конференции:

 1. Фамилия, имя и отчество
 2. Место работы
 3. Должность
 4. Ученая степень и ученое звание
 5. Название доклада
 6. Оснащение, необходимое для выступления
 7. Рабочий или домашний адрес, контактный тел. (с кодом населенного пункта) факс, e-mail
 8. Сфера научных интересов
 9. Необходимость в бронировании места в гостинице